شرکت صنعتی نیرو محرکه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101011750


شماره ثبت:
56067
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1364/2/14
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-مرزداران-كوچه ابوالفضل-بلوار مرزداران-پلاك -216-طبقه اول-واحد 1- 1461736168

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای امیر دقیق احمدی 1206945
آقای محمدحسن محمدزاده 10297751
آقای علی مسیبی بهروز 10297751
آقای میرجواد سلیمانی 10297751
مهدی ملک الکتاب خیابانی 10297751
آقای منوچهر قدیانی 12983117
آقای علی محمد مظفری 13634291
محمدجواد نجفی 13634291
آقای حسن کاظم اوینی 13634291

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 612668
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۳۵۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206945
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن محمدزاده به شماره ملی ۴۳۲۳۳۶۸۱۱۹ بعنوان مدیرعامل و آقای حسن کاظم اوینی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۷۷۸۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر دقیق احمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۴۷۸۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری و قراردادهای کارکنان با امضای مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف وی صورت می‌گیرد. پ۱۷۲۰۵۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361733
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ و شرکت تولیدی نیرو محرکه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲ و شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۲۶۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690598
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستور جلسه: انتخاب بازرس و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار. موسسه حسابرسی آریا فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۱۸۶۷۶۳۱۴۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711114
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد مظفری به شماره ملی ۰۰۴۶۲۰۱۱۹۱ به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن محمدزاده به شماره ملی ۴۳۲۳۳۶۸۱۱۹ نماینده شرکت تولیدی نیرومحرکه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای حسن کاظم اوینی به شماره ۰۰۴۳۲۷۷۸۹۶ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی ملک الکتاب خیابانی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۰۲۱۲۴ نماینده سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ نماینده مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۰۵۷۳۸۱۲۴۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297751
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نیروی محرکه سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: میرجواد سلیمانی به ش ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن کاظم اوینی به ش ملی ۰۰۴۳۲۷۷۸۹۶ به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن محمدزاده به ش ملی ۴۳۲۳۳۶۸۱۱۹ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت مدیرعامل و مهدی ملک الکتاب خیابانی به ش ملی ۰۰۴۹۳۰۲۱۲۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ و علی مسیبی بهروز به ش ملی ۳۲۰۲۳۷۵۰۸ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی ۱۰۴۰۴۰۳۹۷۶۵ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464915
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ بهرام سپاهی به جای حسینعلی کاوان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل تامین و سیداحسان سادات به جالی غلامرضا موسی خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و محمدحسن محمدزاده به نمایندگی از شرکت ایران خودرو بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. محمدحسن محمدزاده به سمت مدیرعامل و غلامحسین احمدی فرد بسمت رئیس هیات مدیره و حسن کاظم اوینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف ایشان معتبر است و هیات مدیره اختیارات در ماده ۳۷ به استثناء بندهای ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ بجز بند۴ همین صورتجلسه و همچنین به استثناء موارد مذکور در موارد اموال غیرمنقول در بند۹ این ماده به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650038
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام ثبت شده به شماره۵۶۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083581
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848658
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۳ و مجوز شماره۰۲۰ - ۲۲۳۸۳۲ , ۹۵۹ مورخ ۱۱/۳/۹۵سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۸۹۳۰۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۲۰۶۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت ومبلغ ۱۰۱۳۹۶۰۷۱۸۹ ریال بموجب گواهی شماره ۱۳۳۰/۹۵/۰۰۰۶ مورخ۴/۳/۹۵ بانک کارآفرین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۳۲۳۲۶۰۶۰۸۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931371
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۰۵۹۱۵۶۰۰۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983117
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر قدیانی به کدملی ۰۰۴۳۹۳۱۴۵۶ به نمایندگی شرکت گسترش سیستم‌های نوین ارا ش م ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۶۴ برای مابقی مدت تصدی بعنوان نایب رییس هیأت مدیره انتخاب گردید. آقای حسن کاظم اوینی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۷۷۸۹۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای علیمحمد مظفری به شماره ملی ۰۰۴۶۲۰۱۱۹۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای منوچهر قدیانی بشماره ملی ۰۰۴۳۹۳۱۴۵۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. هیأت مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثناء بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و همچنین به استثناء مواد مذکور در مورد اموال غیرمنقول در بند ۹ این ماده را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکتو اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۰۳۷۲۱۴۰۵۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495575
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیرا به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب مدیره تعیین شد: - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودروبه شماره ثبت۱۳۶۹۴۶به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ - شرکت تولیدی نیرو محرکه به شماره ثبت ۶۳۸۸۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲ - شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ - شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شماره ثبت ۳۳۷۵۰۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶ - شرکت توسعه گستر برنا به شماره ثبت ۱۴۰۴۷۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ همچنین موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شد. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵تصویب شد. پ۹۶۰۴۱۲۶۴۷۷۴۰۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634291
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد مظفری به شماره ملی ۰۰۴۶۲۰۱۱۹۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن کاظم اوینی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۷۷۸۹۶ بعنوان نماینده شرکت تولیدی نیرومحرکه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲ بعنوان مدیرعامل، آقای محمدجواد نجفی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۳۲۹۷ به نمایندگی شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی مسیبی بهروز به شماره ملی ۳۲۰۲۳۷۵۰۸ به نمایندگی شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ملک الکتاب خیابانی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۰۲۱۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بعنوان عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و همچنین به استثنای مواد مذکور در مورد اموال غیرمنقول در بند ۹ این ماده را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۰۶۸۱۸۹۷۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797727
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۱۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - مرزداران - کوچه ابوالفضل - بلوار مرزداران - پلاک ۲۱۶ - طبقه اول - واحد ۱ کدپستی۱۴۶۱۷۳۶۱۶۸ تغییر یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۱۰۱۳۶۱۵۹۳۵۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه