شرکت دوده صنعتی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101007595


شماره ثبت:
55649
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1363/12/25
آدرس:
تهران خ آفريقا بين ميرداماد و بلوار حجت الاسلام حقاني ك سپيدار شماره 12 1518943911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
دلاور صیامی 1140481
رضا عموزاده خلیلی 1140481
بهزاد پورمحمدی رودسری 1140481
حجت نظری 1140481
آقای مهدی یوسفی 1671205
احمد یعقوب نژاد 10739649
آقای غلامحسین وحید نیا 10739649
آقای مسعود حسین زاده 12735719
عباس دولتی زاده 12735719
آقای فرید اجلالی 12735719
فریدون کهزادیان 12735719
یزدان نادری 13799174
آقای « علیرضا نبئی » 13799174
آقای علی اسمعیل زاده مقری 13799174
آقای « فرهاد راثی » 13799174
خانم مژگان روشن نژاد 13995389
آقای حسن کوه خواهی_ 13995389
آقای هادی وکیلی 14078733

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 620795
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارسسهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۵۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091029
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت۵۵۶۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش م ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ پ۱۶۶۲۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140481
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد یعقوب نژاد به کدملی ۲۲۱۸۸۰۹۹۹۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره و دلاور صیامی به کدملی ۶۰۱۹۵۶۴۵۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهزاد پورمحمدی رودسری به کدملی ۲۶۹۱۰۳۳۹۳۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و رضا عموزاده خلیلی به کدملی ۴۵۶۹۲۱۸۶۹۵ به نمایندگی شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ بسمت عضو هیات مدیره و حجت نظری به کدملی ۴۰۷۱۵۱۹۳۴۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت عضو هیات مدیره. امضاهای مجاز شرکت برای اوراق و اسناد بهادار و چکها با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل خواهد بود. پ۱۶۸۶۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457763
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۵۶۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۶ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با بررسی مستندات ارائه شده و به استناد مجوز شماره ۲۶۱۸۹۴/۱۲۱ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می‌گردد. پ۱۸۲۶۳۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518623
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۵۶۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۲ و مجوز شماره ۲۷۰۶۶۳/۱۲۱ مورخ ۱۷/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ شصت میلیارد ریال به مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال منقسم به یکصد و بیست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام تماما از محل مطالبات و اورده نقدی پرداخت شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۴/۹۳ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۴۷۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563838
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۵۱۹۲۸۳۳۶۸۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671205
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقای مهدی یوسفی ک م ۳۵۲۱۰۸۳۰۲۰بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی ش م ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدندو اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل احمد یعقوب نژاد به کد ملی ۲۲۱۸۸۰۹۹۹۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهدی یوسفی ک م ۳۵۲۱۰۸۳۰۲۰ بسمت عضوهیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ و بهزاد پور محمدی رودسری به کد ملی ۲۶۹۱۰۳۳۹۳۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و رضا عمو زاده خلیلی به کد ملی ۴۵۶۹۲۱۸۶۹۵ به نمایندگی شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷به سمت عضو هیئت مدیره و حجت نظری به کد ملی ۴۰۷۱۵۱۹۳۴۷به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق واسنادبهادار وچکها امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل امضای دونفر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی جاری شرکت باامضای مدیرعامل خواهدبود پ۹۳۰۷۲۹۵۹۸۵۹۲۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537012
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ دلاور صیامی به کدملی ۶۰۱۹۵۶۴۵۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی شیمیایی به سمت عضو هیات مدیره و غلامحسین وحیدنیا به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد یعقوب نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد پورمحمدی رودسری بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و رضا عموزاد خلیلی بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل با اتفاق امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیآت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9650444
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام به سمت بازرس اصلی و محمد حسین ولی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586261
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739649
آگهی تصمیمات شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ بنمایندگی رضا عموزادخلیلی به کد ملی ۴۵۶۹۲۱۸۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بنمایندگی غلامحسین وحیدنیا به کد ملی ۰۶۸۱۶۰۰۲۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۶۷۲۰ بنمایندگی دلاور صیامی به کد ملی ۶۰۱۹۵۶۴۵۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بنمایندگی بهزاد پورمحمدی رودسری به کد ملی ۲۶۹۱۰۳۳۹۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ بنمایندگی احمد یعقوب نژاد به کد ملی ۲۲۱۸۸۰۹۹۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و حق امضاء اوراق و اسناد بهادار و چکها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735719
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ بنمایندگی مسعود حسین زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۹۴۵۳۲۶ بجای علی اسمعیل زاده مقری بعنوان عضو هیئت مدیره برا ی باقی مدت تصدی انتخاب گردید. سمت اعضای هیات مدیره بقرار ذیل می‌باشد. فرید اجلالی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۸۰۶۱۹ به سمت رئیس هیات مدیره - عباس دولتی زاده به شماره ملی ۳۵۶۹۸۶۴۴۵۶ به سمت نائب رییس هیات مدیره ومدیر عامل - فریدون کهزادیان به شماره ملی ۶۳۴۹۷۹۸۴۷۳ به سمت عضو هیات مدیره - مسعود حسین زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۹۴۵۳۲۶ به سمت عضو هیات مدیره و حجت نظری به شماره ملی ۴۰۷۱۵۱۹۳۴۷ عضو هیات مدیره - اختیارات قبلی مدیر عامل شرکت مجددا تفویض گردید. - کلیه اوراق واسناد بهادار وچک‌ها، امضاهای مدیر عامل به اتفاق امضای یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل، امضای دونفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود. مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضای مدیر عامل خواهد بود ومدیر عامل می‌تواند اختیارات خود را در این مورد به سایمدیران تفویض نماید. پ۹۵۰۱۲۱۶۲۰۱۸۲۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876428
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۰۵۷۷۱۴۹۷۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766112
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵تصویب شد موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت کربن ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ پ۹۶۰۹۲۷۵۸۹۷۹۷۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799174
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به نمایندگی آقای «یزدان نادری» به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به نمایندگی آقای «مهدی وهاب پور رودسری» به شماره ملی۲۶۹۱۱۳۲۸۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی خانم «مژگان روشن نژاد» به شماره ملی ۱۸۴۰۰۸۳۹۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت کربن ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ به نمایندگی آقای «هادی وکیلی» به شماره ملی ۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ به نمایندگی آقای «علیرضا نبئی» به شماره ملی ۳۹۳۳۷۸۸۸۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای «فرهاد راثی» شماره ملی ۰۰۵۷۴۱۲۰۱۴به مدت یکسال به عنوان دبیر (منشی) هیئت مدیره تعیین گردید قسمتی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۲ تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۲ پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. ۲ افتتاح هر گونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۲ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۲ انعقاد هر نوع قراداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ در مورد کلیه ایقاعات. ۲ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۲ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۲ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اسناسنامه حاضر. ۲ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. ۲ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضوری و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند و طرف استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر: ۲ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۲ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس پس از تصویب هیئت مدیره ۲ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۲ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ۲ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پس از تصویب هیئت مدیره ۲ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره ۲ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک‌ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل خواهد بود. پ۹۶۱۰۱۳۶۲۰۸۲۴۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13995389
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن کوه خواهی به شماره ملی ۰۶۰۱۵۵۵۷۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ (جایگزین خانم مژگان روشن نژاد ش م ۱۸۴۰۰۸۳۹۳۱) به عنوان عضو هیئت مدیره برای الباقی دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۲۰۳۴۰۸۶۰۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078733
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

پیرو آگهی صادره به شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۲۷۲۰ مورخ ۱۳ /۱۰/ ۱۳۹۶ آقای هادی وکیلی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۴۸۰۶ به نمایندگی از شرکت کربن ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۳۲۷۷۱۴۱۸۲۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087127
آگهی تغییرات شرکت دوده صنعتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۴۰۲۸۸۵۸۷۷۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه