شرکت حباب ساز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100999718


شماره ثبت:
54850
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1363/10/18
آدرس:
تهران خيابان استاد مطهري روبروي خيابان درياي نور پلاك 300 طبقه سوم 1588635317

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ابوالحسن الطافی 1070998
نریمان ایلخانی 1224073
علی اصغر فرخ 10955553
آقای مسعود فولادی 13620431

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712810
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ و شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۸۳۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070998
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ ابوالحسن الطافی کدملی ۲۵۹۴۰۱۲۲۸۹ به جای محمدرضا علیرحیمی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۵۴۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224073
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ۱۰۱۰۰۲۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۴۴۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617391
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ۱۰۱۰۰۲۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ شرکت سرمایه گذاری ایران فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ شرکت صنعتی شهاب شیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ پ۹۳۰۶۲۳۹۹۳۶۸۴۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033672
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ و شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358032
آگهی تغییرات در شرکت حباب ساز سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ابوالحسن الطافی به جای سعید علی اکبری به عنوان نماینده شرکت شهاب شیشه در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671571
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه و شرکت لامپ پارس شهاب و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه و شرکت شهاب شیشه. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955553
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۸۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973591
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وعملکردسال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید. آقای مسعود فولادی به شماره ملی ۳۷۸۱۸۵۰۵۲۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. موسسه فرازمشاوربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۶۴۰۰ به عنوان ناظرتصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۷۱۷۵۷۶۱۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620431
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. آقای مسعود فولادی به شماره ملی ۳۷۸۱۸۵۰۵۲۸ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. موسسه فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان به عنوان ناظر انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۹۸۱۷۸۴۲۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192319
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید آقای مسعود فولادی ۳۷۸۱۸۵۰۵۲۸به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید موسسه فراز مشاور ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۰۷۳۶۷۳۱۵۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه