شرکت داروسازی اکسیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100999659


شماره ثبت:
54844
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1363/10/17
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-بهجت آباد-خيابان ولي عصر-كوچه شهيد محمد رحمتي بهمبري-پلاك 22-طبقه همكف- 1594733814

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محسن هاشم 660058
شهاب ورمزیاری 660058
مهدی وزیری پاشکم 1703770
جمشید سلام زاده 1703770
آقای ابوالحسن احمدیانی 1703770
آقای علی مدرسی نیا یزدی 1703770
آقای جواد عنایتی 1703770
فرشاد ملک وندفرد 10139692
آقای غلامرضا معتمدی 13922176
هاشم جاریانی 13922176
آقای سعید کوچکی 13922176
محمدگل محمدی ظهوری 13922176
آقای علی مقدسی راد 14174775
آقای محسن کردی 14174775

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 660058
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اکسیرسهامی عام ثبت شده به شماره۵۴۸۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دهش و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به ش م ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به نمایندگی محسن هاشم به ک م ۰۰۵۱۷۸۸۳۱۴ و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی شهاب ورمزیاری به ک م ۴۱۳۰۶۶۱۳۶۱ و شرکت توزیع دارو پخش به ش م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به نمایندگی فرشاد ملک وندفرد به ک م ۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷ و شرکت کارخانجات دارو پخش به ش م ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ به نمایندگی جمشید سلام زاده به ک م ۲۸۵۱۲۸۴۵۰۹ و شرکت داروسازی داملران رازک به ش م ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷ به نمایندگی عزت اله محمدپور به ک م ۴۲۱۸۵۴۳۶۰ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ فرشاد ملک وندفرد به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید سلام زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن هاشم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۹۲۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189049
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد ملکوندفرد نماینده شرکت توزیع دارو پخش (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن هاشم نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمود احمدلو نماینده شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره، آقای جمشید سلام زاده نماینده شرکت کارخانجات دارو پخش (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای شهاب ورمزیاری نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود اختیارات هیئت مدیره طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۱۱۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525109
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر سهامی عام شماره ثبت ۵۴۸۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد سازمان حسابرسی به کد ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به کد ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به کد ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت توزیع داروپخش به کد ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ شرکت کارخانجات داروپخش به کد ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ شرکت داروسازی داملران رازک به کد ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۹۷۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703770
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالحسن احمدیانی به کد ملی ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ نماینده شرکت داروسازی داملران رازک به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی وزیری پاشکم به کد ملی ۵۱۶۹۸۴۰۲۶۸ نماینده شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و علی مدرسی نیا به کد ملی۰۰۴۳۳۳۴۰۸۳ نماینده شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲به سمت عضو هیات مدیره و جمشید سلام زاده به کد ملی۲۸۵۱۲۸۴۵۰۹ نماینده شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷به سمت نایب رئیس هیات مدیره و جواد عنایتی به کد ملی۰۳۸۰۷۶۷۵۴۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴به سمت عضو هیات مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره به امضا دو نفر ار اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید و فروش و معاوضه اموال منقول مرتبط با موضوع شرکت بر اساس آیین نامه معاملات. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. مبادرت و اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام وا خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصداق و کارشناسی، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود. استخدام نصب و عزل کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی (درچهارچوب طرح طبقه بندی مشاغل یا سایر آیین نامه‌های مربوطه) تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پ۹۳۰۸۲۸۶۰۰۶۱۰۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975351
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اکسیر سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139692
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اکسیرسهامی عام به شماره ثبت۵۴۸۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۹۰ فرشاد ملک وندفرد به کدملی ۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷ به جای غلامحسین فرزندی جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان نماینده شرکت توزیع دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871530
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدروزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - شرکت دارو پخش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ - شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ - شرکت توزیع دارو پخش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ - شرکت کارخانجات دارو پخش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت داروسازی ابوریحان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۲۱۳۱۹۱۹۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124399
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای دکتر جمشید سلام زاده نماینده شرکت کارخانجات دارو پخش به کدملی ۲۸۵۱۲۸۴۵۰۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) اقای دکتر مهدی وزیری پاشکم نماینده شرکت دارو پخش به کدملی ۵۱۶۹۸۴۰۲۶۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل اقای دکتر هاشم جاریانی نماینده شرکت داروسازی ابوریحان به کدملی ۰۴۹۲۳۷۰۰۵۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ نائب رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) اقای دکتر محمد گل محمدی ظهوری نماینده سرمایه گذاری دارویی تامین به کدملی ۰۰۴۳۷۲۲۶۴۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ عضو موظف هیأت مدیره اقای علی مقدسی راد نماینده شرکت توزیع داروپخش به کدملی ۴۱۳۲۹۷۶۶۷۱ به شناسه ملی عضو موظف هیأت مدیره۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ ونیز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها بروات قراردادها و غیره به امضا دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات سهام کلیه ادرات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با موضوع شرکت بر اساس آیین نامه معاملات دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت مبادرت و اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علایم تجاری و صنعتی گپی رایت و سرقفلی به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و مووسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه دعوا شده در هریک از دادگاهها دادسرا‌ها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هریک از مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطع داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب مصداق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود. استخدام نصب و عزل کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی (در چهارچوب طرح طبقه بندی مشاغل یا سایر آیین. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت به هیأت مدیره تصویب ساختار سازمانی تا سطوح روسا به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره و سطوح روسا به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره و سوطح پایین‌تر با نظر مدیریت عامل خواهد بود انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت انعقاد و تعیین حق الزحمه قراردادهای مشاوره در دفتر مرکزی و کارخانه دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پ۹۵۰۸۲۳۱۵۴۵۱۲۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361996
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۲۴ - ۲۴۳۳۶۹ / ۹۵۹ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده به مبلغ۱۴۷۷۹۱۵۳۶۰۰۰ ریال و از محل سود انباشته شده به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و از محل نقدی به مبلغ ۱۱۳۳۲۷۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۲۹۹ مورخ ۷/۶/۱۳۹۵بانک سپه شعبه فرخی ولیعصر و مبلغ ۲۰۹۵۱۳۷۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۵۳۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ بانک سپه شعبه فرخی ولیعصر پرداخت گردیده است افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۵۱۲۲۵۴۶۹۳۵۲۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468399
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۲۲۵۰۷۷۱۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856389
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران بهجت آباد خیابان ولی عصر کوچه شهید محمد رحمتی بهمبری پلاک ۲۲ طبقه همکف کدپستی ۱۵۹۴۷۳۳۸۱۴ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۱۵۷۶۶۴۳۰۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922176
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کوچکی ۴۱۳۰۵۳۲۶۲۶ به نمایندگی شرکت داروپخش ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای غلامرضا معتمدی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ به نمایندگی شرکت کارخانجات داروپخش ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ رئیس هیئت مدیره - آقای محمد گل محمدی ظهوری ۰۰۴۳۷۲۲۶۴۴ به نمایندگی شرکت دارویی تأمین ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ عضو موظف هیئت مدیره - آقای هاشم جاریانی ۰۴۹۲۳۷۰۰۵۲ به نمایندگی شرکت داروسازی ابوریحان ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ نایب رئیس هیئت مدیره - آقای علی مقدسی راد ۴۱۳۲۹۷۶۶۷۱ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید و فروش و معاوضه اموال منقول مرتبط با موضوع شرکت بر اساس آیین نامه معاملات. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. مبادرت و اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و در چارچوب بودجه شرکت. آقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری آقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای آقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصداق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۱۲۱۶۵۲۲۶۱۹۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095563
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۰۶۱۵۹۷۰۴۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174775
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اکسیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کردی ۴۱۳۲۴۸۸۷۷۲به نمایندگی شرکت داروپخش ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای غلامرضا معتمدی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ به نمایندگی شرکت کارخانجات داروپخش ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد گل محمدی ظهوری ۰۰۴۳۷۲۲۶۴۴ به نمایندگی شرکت دارویی تأمین ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ عضو هیئت مدیره آقای هاشم جاریانی ۰۴۹۲۳۷۰۰۵۲ به نمایندگی شرکت داروسازی ابوریحان ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷ نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مقدسی راد ۴۱۳۲۹۷۶۶۷۱ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۵۲۷۶۱۶۶۸۷۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه