پایساز

شرکت پایساز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100998565
سپهبد قره ني شاداب غربي پ 7 ط 6 1598985645
19
افراد
20
آگهی‌ها
54733
شماره ثبت
1363/10/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619368
آگهی تصمیمات شرکت پایسازسهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمدباقر سبحانی به کدملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ و عبدالحمید لوری زاده به کدملی ۲۰۰۰۷۴۶۲۷۶ و علی پیرزادی به کدملی ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ و شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴ و به نمایندگی خسرو غفاری به کدملی ۰۵۳۲۲۱۳۷۱۸ و شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۷۲۳۰ به نمایندگی منصور ناصری زاده به کدملی ۱۸۲۹۰۱۴۴۶۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید لوری زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خسرو غفاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۰۸۸۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892356
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیز رضایی به کد ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۰۰۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187918
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و محمود رجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۸۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581863
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود رجائی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۱۱۱۲۸۴۱۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716602
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور ناصری زاده به شماره ملی ۱۸۲۹۰۱۴۴۶۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک ش م ۱۰۷۸۰۱۰۷۲۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سید محمدباقر سبحانی کد ملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحمید لوری زاده ک م ۲۰۰۰۷۴۶۲۷۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو غفاری ک م ۰۵۳۲۲۱۳۷۱۸ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی اراک ش م ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی پیرزادی ک م ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره متفقا" با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ذیل ماده ۵۳ اساسنامه شامل بند‌های ۷، ۱۳، ۱۸ و ۴ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۹۱۰۵۱۹۱۲۸۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716603
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر: آقایان سید محمدباقر سبحانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ عبدالحمید لوری زاده به شماره ملی ۲۰۰۰۷۴۶۲۷۶ علی پیرزادی به شماره ملی ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴ و شرکت مهندسی وساختمان ماشین سازی اراک به شناسه ملی۱۰۷۸۰۱۰۷۲۳۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۱۰۱۰۵۲۴۵۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548560
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیز رضایی به کد ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175537
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۵/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدباقر سبحانی به کدملی۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴ عبدالحمید لوری زاده به کدملی۲۰۰۰۷۴۶۲۷۶ محمدکاظم مفتح زاده به کدملی۱۹۳۰۰۴۹۴۴۷ منصور ناصری زاده به کدملی۱۸۲۹۰۱۴۴۶۳ علی پیرزادی به کدملی۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۵/۹۰ سید محمدباقر سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدکاظم مفتح زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده۵۳ اساسنامه در بندهای۲۰ - ۱۹ ۱۸ ۱۳ ۷ ۴ را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10487742
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمدباقر سبحانی به کدملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ و عبدالحمید لوری زاده به کدملی ۲۰۰۰۷۴۶۲۷۶ و علی پیرزادی به کدملی ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ و شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴ و به نمایندگی خسرو غفاری به کدملی ۰۵۳۲۲۱۳۷۱۸ و شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۷۲۳۰ به نمایندگی منصور ناصری زاده به کدملی ۱۸۲۹۰۱۴۴۶۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید لوری زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خسرو غفاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710429
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت را به شرح برای مدت دو سال انتخاب نمودند - آقای علی مظهری به شماره ملی ۰۹۳۴۴۳۸۱۷۱ - آقای بهرام نیک پور به شماره ملی ۲۱۸۱۱۰۳۵۶۹ - آقای کیکاووس حسنی نژاد به شماره ملی ۱۹۷۱۸۰۷۵۹۱ - آقای حمید عزیزی قاسم آبادی به شماره ملی ۰۰۵۷۱۱۵۱۶۸ - آقای علی پیرزادی به شماره ملی ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ پ۹۴۱۲۲۴۴۷۷۴۰۲۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710437
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی مظهری ش ملی ۰۹۳۴۴۳۸۱۷۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی پیرزادی ش ملی ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام نیک پور ش ملی ۲۱۸۱۱۰۳۵۶۹ عضو هیئت مدیره و آقای کیکاووس حسنی نژاد ش ملی ۱۹۷۱۸۰۷۵۹۱ عضو هیئت مدیره و حمید عزیزی قاسم آبادی ش ملی ۰۰۵۷۱۱۵۱۶۸ عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی احمدی نظام آبادی به شماره ملی ۰۵۳۳۴۱۸۴۸۸ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال خارج از هیئت مدیره منصوب نمود. - کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره متفقا" با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشند. - هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ذیل ماده ۵۳ اساسنامه شامل بندهای ۱۸، ۱۳، ۷، ۴ (به استثنای مدیران ارشد) به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۴۱۲۲۴۴۸۹۸۲۰۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771563
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۶۷۳۷/۴۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۶۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۵/۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که تماما پرداخت شده می‌باشد مبلغ ۴۹۰۳۹۲۹۴۰۸ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۷۵۰/۶۳۲۲ مورخ ۴/۱۲/۹۴ بانک ملت شعبه ایرانشهر واریز گردیده است. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۲۱۱۷۰۳۸۸۰۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009448
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۲۲۸ / ۴۱ مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ماشین سازی اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴ شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۷۲۳۰ شرکت پترو زریوار کردستان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۷۸۲ آقای مهدی کلاکی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۵۳۶۷۱ آقای علی پیرزادی به شماره ملی ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ پ۹۵۰۶۱۷۷۲۰۲۹۲۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094419
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۲۲۸ / ۴۱ مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کلاکی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۵۳۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام نیک پور به شماره ملی ۲۱۸۱۱۰۳۵۶۹ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید عزیزی قاسم آبادی به شماره ملی ۰۰۵۷۱۱۵۱۶۸ به نمایندگی از شرکت پترو زریوار کردستان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۷۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کیکاووس حسنی نژاد به شماره ملی ۱۹۷۱۸۰۷۵۹۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۷۲۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی پیرزادی به شماره ملی ۳۹۶۰۷۴۴۹۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی احمدی نظام آبادی به شماره ملی ۰۵۳۳۴۱۸۴۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، سفته، قرار دادها و غیره متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضای مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۵۴۸۶۶۷۶۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223128
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
آگهی تغییرات شرکت پایساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۲۲۸ / ۴۱ مورخه ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۶۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369521
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۰۲۲۸/۴۱ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشند. پ۹۶۰۱۱۵۴۵۵۹۷۷۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369522
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ و به استناد مجوز ۱۰۲۲۸/۴۱ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۱۵۶۳۶۲۷۴۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852434
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حجت اله یاراحمدی به شماره ملی ۴۲۱۹۳۳۳۱۵۰ به نمایندگی از شرکت ماشین سازی اراک به سمت رئیس هیئت مدیره محمدحسین مؤمنی به شماره ملی ۳۹۳۳۶۳۸۹۱۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره​ حسن رضا حیدری به شماره ملی ۵۲۶۹۶۴۶۷۸۱ به نمایندگی از شرکت پتروزریوارکردستان به سمت عضو هیئت مدیره یونس هیالی به شماره ملی ۱۸۲۹۳۰۸۹۲۰ به نمایندگی از شرکت تأسیسات نفتی نور قشم به سمت عضو هیئت مدیره حمید عزیزی قاسم آبادی به شماره ملی ۰۰۵۷۱۱۵۱۶۸ به نمایندگی از شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام به سمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین مؤمنی به شماره ملی ۳۹۳۳۶۳۸۹۱۷ را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، قراردادها و غیره متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضای مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره با تفویض بخشی از اختیارات خود در ذیل ماده ۵۳ اساسنامه شامل بندهای ۲و۴و۶و۷و۱۷و۱۸و۲۲و۲۵ به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۱۱۴۱۶۹۵۷۶۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852443
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ماشین سازی اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۶۵۴۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی وساختمان ماشین سازی اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۷۲۳۰ بعنوان عضو هئیت مدیره شرکت پتروزرویوار کردستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۷۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت تأسیسات نفتی نورقشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۲۶۴۴ بعنوان عضو هئیت مدیره شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گازآکام به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۵۵۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره پ۹۶۱۱۱۴۷۶۸۲۵۰۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920991
آگهی تغییرات شرکت پایساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۱۵۲۹۲۷۹۸۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک