شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100994352


شماره ثبت:
54309
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1363/8/29
آدرس:
تهران ، سعادت آباد ، نرسيده به نيايش شرق ، خيابان حق طلب غربي (بيست و ششم) ، شماره 49 ، ساختمان صبا نور ، طبقه 2 1997969144

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا مجیدی 914692
آقای محمدعلی نوراله نجف آبادی 1219678
سیدمحمود ابطحی 10216704
آقای کرمعلی احمدی 10776595
آقای علی طوسی 10776595
آقای محمدرضا بابائی دره 10776595
حامد بابایی 10776595
آقای سید عباس هاشمی منش 12839361
آقای عبدالرضا دستا 13052900
جلیل ذاکری نیا 13052900
سید مفتاح الدین فیروزآبادی 13518954
سیدجلال الدین رضوانی نژاد 13518954
اکبر طاقداریان اردکان 14202525
آقای حمزه وکیلی 14202525
حمیدرضا قدری 14202525

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642228
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندیسهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش م ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م ۱۰۸۴۰۱۷۹۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۶۹۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914692
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت۵۴۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ نبست به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سیدمحمود ابطحی به کدملی ۱۱۴۰۴۷۳۸۷۵ به جای کرمعلی احمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا بابائی دره به کدملی ۴۴۳۰۵۲۰۲۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مجیدی به کدملی ۲۵۷۱۹۸۴۵۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور چکها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۷۲۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983542
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام بشماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۹۲۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139102
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ۱۰۸۴۰۱۷۹۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات به ش م ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به ش م ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ و شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به ش م ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ و شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به ش م ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ و شرکت شبکه سازان کیهان به ش م ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ انتخاب شدند. پ۱۶۸۴۴۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219678
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا مجیدی با کدملی ۲۵۷۱۹۸۴۵۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی طوسی با کدملی ۰۰۴۴۰۷۴۲۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا بابائی دره با کدملی ۴۴۳۰۵۲۰۲۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حامد بابائی با کدملی ۲۹۹۲۷۹۷۳۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی نوراله نجف آبادی با کدملی ۱۰۹۰۹۴۴۳۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، حدود اختیارات مدیرعامل در ماده ۴۲ اساسنامه به شرح صورتجلسه میباشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۶۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523133
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۳۳۵۵۷۶۱۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734106
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۲/۱۱/۷ و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۸۲۲۹ مورخه ۹۳/۷/۲۹ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰میلیارد ریال منقسم به ۶۰۰میلیون سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی، که مبلغ ۲۱۹ , ۴۱۲ , ۲۹۸ , ۱۲۰ ریال از از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۸۰ , ۵۸۷ , ۷۰۱ , ۸۸۰ ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره ۶۸۶۹ , ۱۰۳ مورخه ۹۳/۳/۱۸ و گواهی شماره ۶۸۶۹ , ۳۳۵ مورخه ۹۳/۷/۲۷ بانک ملت شعبه مستقل بلوار سردار جنگل، تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو ذیل ثبت در تاریخ فوق العاده تکمیل امضا شد پ۹۳۰۹۲۴۸۹۴۳۲۳۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900086
آگهی تصمیمات شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117039
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به ش م ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م ۱۰۸۴۰۱۷۹۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216704
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت۵۴۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ نبست به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سیدمحمود ابطحی به کدملی ۱۱۴۰۴۷۳۸۷۵ به جای کرمعلی احمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا بابائی دره به کدملی ۴۴۳۰۵۲۰۲۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مجیدی به کدملی ۲۵۷۱۹۸۴۵۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور چکها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10446488
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ شرکت توسعه و تجارت بین‎المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به کدملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10776595
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۰ کرمعلی احمد‎جزمه به کدملی ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و محمدرضا بابایی‎دره به کدملی ۴۴۳۰۵۲۰۲۰۸ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین‎المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا مجیدی به کدملی ۲۵۷۱۹۸۴۵۴۳ به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره، علی طوسی به کدملی ۰۰۴۴۰۷۴۲۳۹ به نمایندگی از شرکت سی ولکس کلا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲ و حامد بابایی به کدملی ۲۹۹۲۷۹۷۳۷۵ به نمایندگی از شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات سفته‎ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت‎مدیره اختیارات خود در ماده ۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647959
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت تهران، سعادت آباد، نرسیده به نیایش شرق، خیابان حق طلب غربی (بیست و ششم)، شماره ۴۹، ساختمان صبا نور، طبقه ۲، کدپستی: ۱۹۹۷۹۶۹۱۴۴، تغییر یافت پ۹۴۱۱۱۹۳۵۳۴۵۸۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839361
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عباس هاشمی منش با کدملی ۲۵۹۳۲۸۸۱۰۸ به نمایندگی شرکت ایساتیس ارتباطات قندی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ به جای آقای حامد بابائی به شماره ملی ۲۹۹۲۷۹۷۳۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرارداد‌ها و اوراق بهادار با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۰۳۱۹۷۳۱۲۴۴۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900175
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۲۰۸۱۸۸۵۹۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052900
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ با نمایندگی آقای جلیل ذاکری نیا به کدملی ۱۸۱۸۴۵۰۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ با نمایندگی آقای حمزه وکیلی به کدملی ۰۶۰۳۱۷۶۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ با نمایندگی آقای سیدمفتاح الدین فیروزآبادی به کدملی ۰۰۴۴۵۵۶۶۱۶ به سمت رییس هیئت مدیره آقای سیدجلال الدین رضوانی نژاد به کدملی ۲۹۹۱۳۵۸۳۸۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ بعنوان مدیرعامل ونایب رییس هیئت مدیره آقای عبدالرضا دستا به کدملی ۵۵۱۹۹۲۸۶۸۱ به نمایندگی شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرارداد‌ها و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۵۰۷۱۲۳۶۲۱۳۶۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502896
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. مجمع موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت توسعه وتجارت بین المللی صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبانور به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ پ۹۶۰۴۱۸۹۰۰۶۸۰۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518954
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به نمایندگی آقای سید مفتاح الدین فیروزآبادی به کد ملی ۰۰۴۴۵۵۶۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به نمایندگی سید جلال الدین رضوانی نژاد به کد ملی۲۹۹۱۳۵۸۳۸۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ با نمایندگی آقای جلیل ذاکری نیا به کد ملی ۱۸۱۸۴۵۰۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و تجارت بین الملل صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ به نمایندگی حمزه وکیلی به کد ملی ۰۶۰۳۱۷۶۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ به نمایندگی عبدالرضا دستا به کد ملی ۵۵۱۹۹۲۸۶۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرارداد‌ها و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به جز آیین نامه‌های مالی و معاملات. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. تعیین میزان حقوق، دستمزد و افزایش حقوق کارکنان شرکت براساس آیین نامه پرداخت مصوبه هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و موضوع شرکت با توجه به آیین نامه معاملات شرکت (کمیسیون معاملات). استرداد و فک رهن هر نوع سند و اوراق بهادار. تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر. اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۰۴۲۷۴۵۷۵۰۸۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588192
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

پیروآگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۵۴۶۲ مورخه ۱۸/۴/۱۳۹۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت توسعه وتجارت بین المللی صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبانور به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷ شرکت شبکه سازان کیهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۳۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۶۱۱۵۴۱۳۲۹۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077449
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۴۷۴۶۵۲۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202525
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر طاقداریان اردکان ۴۴۴۹۶۲۱۵۹۱ رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا قدری ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سید جلال الدین رضوانی نژاد ۲۹۹۱۳۵۸۳۸۶ نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه وکیلی ۰۶۰۳۱۷۶۷۴۷ عضو هیئت مدیره آقای عبدالرضا دستا ۵۵۱۹۹۲۸۶۸۱ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرارداد‌ها و اوراق بهادار و عملیات‌های بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و نامه‌های عادی و کاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۷۰۶۱۴۳۶۳۲۰۷۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه