شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100993098


شماره ثبت:
54183
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1363/8/16
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-جمالزاده-كوچه شيباني-كوچه پروين-پلاك 5-طبقه اول-واحد شمالي 1418635841

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احسان صنعتی 725002
آقای داود رزاقی 725002
داود صنعتی 9412207
آقای حسین نقی زاده 9412207
آقای جعفر صنعتی 9763969
محمدرضا رضانژاد زنجانی 9763969
آقای سعید احمدی زاد 9763969
مهدی صنعتی 12935171
امین صنعتی 13761505
آقای محمد صنعتی 13761505
سعید صنعتی 13761516
سید هادی موسوی کریمی 13761516

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 725002
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت۵۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی داود رزاقی به کدملی ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵ کارگزاری امین آوید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ به نمایندگی علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۴۱۳۱۱ احسان صنعتی به کدملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸ جعفر صنعتی به کدملی ۱۴۶۵۰۹۴۹۸۹ سعید احمدی زاد به کدملی ۶۴۶۹۳۳۳۷۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ احسان صنعتی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی سنگینیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صنعتی به کدملی ۰۰۶۰۰۰۲۴۳۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۱۹۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127372
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه پایان سال سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۰۵۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619981
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۸۱۱۲ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲به تصویب رسید آقایان جعفر صنعتی با کد ملی ۱۴۶۵۰۹۴۹۸۹ و احسان صنعتی با کد ملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸ و سعید احمدی زاد با کد ملی ۶۴۶۹۳۳۳۷۲۹ و سید هادی موسوی کریمی با کد ملی ۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴ و حسین نقی زاده با کد ملی ۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۵۵۱۴۱۱۶۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629684
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان صنعتی بسمت رئیس هیأت مدیره کد ملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸ آقای سید هادی موسوی کریمی بسمت نایب رئیس هیأت مدیره کد ملی ۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴ و آقای جعفر صنعتی کد ملی ۱۴۶۵۰۹۴۹۸۹ و آقای حسین نقی زاده کد ملی ۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰ و آقای سعید احمدی زاد کد ملی ۶۴۶۹۳۳۳۷۲۹ بعنوان اعضای هیأت مدیره و آقای سعید صنعتی (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل کد ملی ۰۰۶۰۰۰۲۴۳۳ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۱۴۶۶۴۵۶۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412207
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان صنعتی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدهادی موسوی کریمی به شماره ملی ۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جعفر صنعتی به شماره ملی ۱۴۶۵۰۹۴۹۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره حسین نقی زاده به شماره ملی ۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره داود صنعتی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۸۹۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره سعید صنعتی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۰۲۴۳۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۰۸۴۳۲۹۲۳۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412209
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر صنعتی به شماره ملی ۱۴۶۵۰۹۴۹۸۹ احسان صنعتی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸ سیدهادی موسوی کریمی به شماره ملی ۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴ حسین نقی زاده به شماره ملی ۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰ داود صنعتی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۸۹۰۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۸۴۸۶۳۳۳۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412213
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۵۱ اساسنامه به غیراز موارد ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ارائه هر گونه گزارش به سازمان بورس اوراق بهادار فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت دریافت تسهیلات و استقراض از سیستم‌های بانکی و غیربانکی سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در محلی غیراز سپرده‌های بانکی استخدام، عزل، نصب، تسویه حساب، بازخرید، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع، تشویق، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری مدیران کارخانه، بازرگانی، مالی، فروش و تدارکات اعزام مأموریت خارج از کشور مدیران و کارکنان شرکت شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی طرح دعوی و یا دفاع از شکایات انجام شده در مراجع ذیصلاح و یا انتخاب وکیل جهت انجام این امور پیشنهاد صلح و سازش دعوی افتتاح و انسداد هر نوعع حساب بانکی نزد بانکها و سایر موسسات صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، فک و رهن ولو کرارا، و به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تغییر ساختار سازمانی و شرایط استخدام و تصویب آن تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و مراجع قضایی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تصویب صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای، بودجه، طرح توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیات مدیره جهت ارائه به مجامع و اشخاص برون سازمانی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها هر نوع پیشنهاد به مجامع عمومی، عادی و فوق العاده انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن خارج از موضوع عملیات اصلی شرکت (تولید محصولات و فروش آن) احتساب و منظور نمودن هر نوع ذخیره در حسابهای شرکت که نیاز به برآورد مدیریت دارد. پ۹۳۱۱۰۸۱۱۱۸۲۹۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9763969
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدهادی موسوی کریمی به کدملی ۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴ و شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۷۰۱۲ به نمایندگی محمدرضا رضانژادزنجانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۸۵۸۴ و جعفر صنعتی به کدملی ۱۴۶۵۰۹۴۹۸۹ و احسان صنعتی به کدملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸ و سعید احمدی زاد به کدملی ۶۴۶۹۳۳۳۷۲۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196312
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام ثبت شده به شماره۵۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۶/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صنعتی علی صنعتی احسان صنعتی جعفر صنعتی حسین نقی زاده. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ علی صنعتی به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان صنعتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صنعتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10558218
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935171
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و تراز نامه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان محمد صنعتی با کد ملی ۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶احسان صنعتی با کد ملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸سید هادی موسوی کریمی با کد ملی ۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴حسین نقی زاده با کد ملی ۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰و مهدی صنعتی با کد ملی ۰۰۵۶۵۸۲۳۷۴ به مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۰۶۳۲۰۵۷۲۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018726
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صنعتی کدملی ۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید هادی موسوی کریمی کدملی ۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی صنعتی کدملی ۰۰۵۶۵۸۲۳۷۴ و احسان صنعتی کدملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸ وحسین نقی زاده کدملی ۱۳۷۹۵۴۲۱۷۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره و سعید صنعتی کدملی ۰۰۶۰۰۰۲۴۳۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره، منحصرا با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت متفقا خواهد بود. پ۹۵۰۶۲۳۵۳۰۸۲۷۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018752
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * به استثناء موارد مشروحه زیر، حدود و اختیارات هیئت مدیره مشروح در بند ۵۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید: ارائه هر گونه گزارش به سازمان بورس اوراق بهادار. فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت. دریافت تسهیلات و استقراض از سیستم‌های بانکی و غیربانکی. سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در محلی غیراز سپرده‌های بانکی. استخدام، عزل، نصب، تسویه حساب، بازخرید، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع، تشویق، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری مدیران کارخانه، بازرگانی، مالی، فروش و تدارکات. شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. انتخاب وکیل جهت انجام امور حقوقی شرکت. پیشنهاد صلح و سازش دعوی. افتتاح و انسداد هر نوع حساب بانکی نزد بانکها و سایر موسسات. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، فک و رهن ولو کرارا، و به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تغییر ساختار سازمانی و شرایط استخدام و تصویب آن. تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و مراجع قضایی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تصویب صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای، بودجه، طرح توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت ارائه به مجامع و اشخاص برون سازمانی. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. هر نوع پیشنهاد به مجامع عمومی، عادی و فوق العاده. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن خارج از موضوع عملیات اصلی شرکت (تولید محصولات و فروش آن). احتساب و منظور نمودن هر نوع ذخیره در حسابهای شرکت که نیاز به برآورد مدیریت دارد. پ۹۵۰۶۲۳۸۰۲۴۴۵۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131455
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۷۸ ۲۹۸۳۶۳ , ۹۵۹ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۵۰۸۲۶۳۱۴۸۰۵۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550079
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۷۳۶۲۲۷۵۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761505
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صنعتی با کدملی ۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶، امین صنعتی با کدملی ۱۴۶۵۷۲۳۴۹۸، سید هادی موسوی کریمی با کدملی۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴، محمدرضا رضانژاد زنجانی با کدملی۰۰۵۲۸۸۸۵۸۴ و شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۳۰۳۴ به مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۲۵۹۰۲۶۹۷۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761516
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صنعتی با کدملی ۱۴۶۰۷۵۰۲۷۶ به سمت رئیس هیأت مدیره - سید هادی موسوی کریمی با کدملی۱۴۶۰۸۲۳۳۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره امین صنعتی با کدملی ۱۴۶۵۷۲۳۴۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره - محمدرضا رضانژاد زنجانی با کدملی۰۰۵۲۸۸۸۵۸۴ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت حمل و نقل باربری شکوه باران ترابر تاکستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۳۰۳۴به نمایندگی سعید صنعتی با کدملی ۰۰۶۰۰۰۲۴۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره، منحصرا با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت متفقا خواهد بود. پ۹۶۰۹۲۵۵۶۵۱۹۷۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763747
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیأت مدیره مشروح در بند ۵۱ اساسنامه به استثنای موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ارائه هر گونه گزارش به سازمان بورس اوراق بهادار. فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت. دریافت تسهیلات و استقراض از سیستم‌های بانکی و غیربانکی. سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در محلی غیراز سپرده‌های بانکی. استخدام، عزل، نصب، تسویه حساب، بازخرید، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع، تشویق، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری مدیران کارخانه، بازرگانی، مالی، فروش و تدارکات. شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. انتخاب وکیل جهت انجام این امور حقوقی شرکت. پیشنهاد صلح و سازش دعوی. افتتاح و انسداد هر نوعع حساب بانکی نزد بانکها و سایر مؤسسات. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، فک و رهن ولو کرارا، و به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تغییر ساختار سازمانی و شرایط استخدام و تصویب آن. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و مراجع قضایی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تصویب صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای، بودجه، طرح توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت ارائه به مجامع و اشخاص برون سازمانی. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. هر نوع پیشنهاد به مجامع عمومی، عادی و فوق العاده. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن خارج از موضوع عملی ات اصلی شرکت (تولید محصولات و فروش آن). احتساب و منظور نمودن هر نوع ذخیره در حسابهای شرکت که نیاز به برآورد مدیریت دارد. پ۹۶۰۹۲۶۹۴۵۷۱۵۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836030
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی صحیح مرکز اصلی شرکت به شرح ۱۴۱۸۶۵۴۱۸۱ میباشد پ۹۶۱۱۰۴۳۳۷۸۹۶۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998657
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۳۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۰۰۱ ۳۵۷۰۲۹ /۹۷۹ مورخه ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۸۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۲۴۵۷۲۲۸۵۶۴۷۷ ریال بموجب گواهی شماره ۱/۸/۹۷/۱۳۱۰ مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ بانک توسعه صادرات شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۷۰۲۰۵۴۴۲۱۰۵۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه