شرکت شاهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100986880


شماره ثبت:
53558
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1363/6/22
آدرس:
تهران خيابان مطهري انتهاي خيابان كوه نور پلاك 22 جديد(3 قديم) 1587694813

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مجید شایسته 604136
آقای عزیزا … عصاری 604136
آقای اسدا … کیان ارثی 604136
آقای مهدی علی قنبری 1215587
محمدرضا پورحاج رضائی 1215587
محمدمهدی مفتح 1215587
اصغر ابراهیمی اصل 12908960
آقای سید مجید برهانی 12908960
آقای مجید حاج آقا بزرگی 12908960
آقای محمد بیگ محمدلو 12908960
آقای علی جابریان همدانی 12908960
آقای محمدرضا سجادیان 13330068
محمد تقی شریعتی 13330068
آقای داود رزاقی 13973858
احمد نصیری 14340183
علی ممیزان 14340183
آقای نیما فاضلی تبار 14340183

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 604136
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ محمدمهدی مفتح به کدملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ و مجید شایسته به کدملی ۰۰۵۹۵۲۰۹۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه اسداله کیان ارثی به کدملی ۱۱۵۹۷۶۲۳۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و عزیزاله حصاری به کدملی ۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۲۳۱۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 948005
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ اساسنامه‌ای مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۳۳۲۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177721
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت۵۳۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ پ۱۷۰۴۶۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215587
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسدا … کیان ارثی با کد ملی۱۱۵۹۷۶۲۳۱۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا پورحاج رضایی با کد ملی۰۸۷۲۲۹۰۰۱۸ بنمایندگی موسسه اندوخته شاهد , به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی علی قنبری با کد ملی ۴۲۸۰۶۸۱۲۴۴ بنمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲بسمت عضو و مدیرعامل آقای محمدمهدی مفتح با کد ملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ بنمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ عضو هیات مدیره آقای عزیزا … عصاری با کد ملی۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹ بنمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره حدود اختیارات تفویضی به مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی , قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر , اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ ۱۷۲۲۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250822
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام بشماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۱۷۳۷۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724562
آگهی تغییرات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.. سازمان حسابرسی به کد ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. حسابهای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت پ۹۳۰۹۱۷۲۳۰۸۱۱۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735488
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۹۷۱۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۸/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰۶۶۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷۰۶۶۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۷۰۶۶۳۲۰۰۰ سهم با نام یکهزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فو ق الذکر تکمیل امضا شد پ۹۳۰۹۲۵۸۴۱۸۱۴۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10077362
آگهی تغییرات هیات مدیره شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت۵۳۵۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ با بررسی طرح اعلام پذیره نویسی و مدارک مربوطه در اجرای ماده ۱۷۲ قانون تجارت اصلاحی ۱۳۴۷ بدینوسیله به شرکت مذکور اجازه پذیره نویسی داده می‌شود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10194514
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244164
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361537
آگهی تصمیمات شرکت شاهد سهامی عام ثبت شده به شماره۵۳۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908960
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حاجی عبدالوهاب با کدملی ۰۰۴۳۶۵۲۲۹۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیگ محمدلو با کدملی ۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمجید برهانی با کدملی ۶۵۹۹۷۹۸۵۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جابریان همدانی با کدملی ۳۸۷۳۸۳۵۰۰۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید حاج آقا بزرگی با کدملی ۰۰۵۳۲۹۴۱۰۶ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره بر اساس مفاد قانون تجارت و مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت قسمتی از اختیارات خود را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چار چوب مقرارت شرکت پیشنهادپاداش و ترفیع و تنبیه توسط مدیرعامل با تصویب هیئت مدیره پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات شرکت پرداخت دیون شرکت در چار چوب مصوبات هیئت مدیره صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری تقدیم در خواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری پس از تصویب هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و در خواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکا یک حقوق واقعی و متصور و... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه‌های داوری جداگانه و ارجاع دعوا و داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و در خواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت در خواست ضرر و زیان و صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس اموال بدهکار و در خواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل انچه گذشت تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس و اوراق بهادار تهران کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۵۰۴۲۳۵۹۰۱۱۸۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112709
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۳/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۸۱۶۱۳۳۸۲۵۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330068
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد تقی شریعتی به شماره ملی ۱۱۸۹۷۵۴۸۷۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بیگ محمد لو به شماره ملی ۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شماره ملی به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و احمد نصیری به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا سجادیان به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۶۹۸۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی ممیزان به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرارداداها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۵۱۲۰۹۲۰۶۸۷۰۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526147
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. استخدام، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چارچوب مقررات شرکت. تصویب پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان توسط مدیرعامل در چارچوب مقررات شرکت. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت. پرداخت دیون شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. احداث و خرید هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثابث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.. تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران. پ۹۶۰۵۰۱۵۰۵۲۳۲۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901695
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۰۸۶۸۹۲۲۱۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922629
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: /۱ - موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ /۲ - شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ /۳ - شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ /۴ - شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ /۵ - شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ پ۹۶۱۲۱۶۶۶۸۳۸۴۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973854
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۴۵۷۱۵ سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی تعیین گردیده که در آگهی صادره اشتباها موسسه حسابرسی مفید راهبر قید شده است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۱۲۱۷۰۱۴۸۳۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973858
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی شریعتی با کدملی ۱۱۸۹۷۵۴۸۷۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدبیگ محمد لو با کدملی ۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای احمد نصیری با کدملی ۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، آقای داود رزاقی با کدملی ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵ به نمایندگی از شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ممیزان با کدملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۷۰۱۲۱۴۱۶۸۴۳۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973865
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - استخدام، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد در چارچوب مقررات شرکت - تصویب پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان توسط مدیرعامل در چارچوب مقررات شرکت - پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت - پرداخت دیون شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام ونشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره - احداث و خرید هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و متصور و ….. شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا انجام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و …. و کارشناس اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت - تنظیم صورتهای مالی سالانه، میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و همچنین ارسال اطلاعات لازم و مورد نیاز بورس اوراق بهادار تهران پ۹۷۰۱۲۱۵۶۶۷۶۲۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302246
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ تصویب گردید سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی بمدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۸۱۵۳۹۷۵۹۸۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340183
آگهی تغییرات شرکت شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی شریعتی به کدملی ۱۱۸۹۷۵۴۸۷۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیگ محمد لو به کدملی ۵۳۸۸۷۸۶۳۹۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای احمد نصیری به کدملی ۰۰۴۹۴۸۷۴۸۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سعدی به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدنیما فاضلی تبار به کدملی ۰۰۶۹۸۴۶۸۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ممیزان به کدملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹به نمایندگی از شرکت ذخیره شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره ا انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قرار دادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۹۱۲۸۲۹۵۷۲۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه