شرکت صنایع شیمیایی سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100985608


شماره ثبت:
53430
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1363/6/11
آدرس:
تهران ميدان آرژانتين خيابان بخارست كوچه ششم پلاك 25(12جديد) 1514645711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فریدون مجلسی 1147923
آقای اسکندر ستوده 1497988
آقای احسان اله بیات 1497988
عبد الله عرا قیان 1497988
غلامرضا نصیرزاده 1497988
آقای عباس منصوریان 13797101
آقای علی مهرپور لایقی 13797101
آقای علیرضا تدبیری 13797101
محمدرضا بهنیا 13797101
آقای اسداله عابدی 14200535
آقای حسن افشارپور 14200535

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 689651
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی سیناسهامی عام به شماره ثبت۵۳۴۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۷۶۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147923
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام به شماره ثبت۵۳۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور حسابرس مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و بازرس قانونی اصلی و موسسه هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بازرس علی البدل برای مدت یکسال روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به ش م ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ شرکت بازرگانی پارس شید به ش م ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به ش م ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ فریدون مجلسی به ک م ۰۰۳۹۵۳۳۹۵۶ غلامرضا نصیرزاده به ک م ۲۵۷۱۵۹۲۷۹۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۶۹۰۳۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497988
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۳۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبد الله عرا قیان به کدملی ۰۴۵۱۸۴۶۰۶۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمدرضا بهنیا به کدملی ۰۰۳۳۳۲۰۱۱۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره و اسکندر ستوده به کدملی ۴۴۱۰۸۷۷۰۲۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ به سمت عضو هیأت مدیره و غلامرضا نصیر زاده به کدملی ۲۵۷۱۵۹۲۷۹۳ به سمت عضو هیأت مدیره و فریدون مجلسی به کدملی ۰۰۳۹۵۳۳۹۵۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و احسان اله بیات به کدملی ۰۵۳۲۰۹۴۳۸۷ (خارج از اعضای هیأت مدیره) را به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۱۷۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537680
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه هوشیار ممیز ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۳۱۴۳۷۳۱۷۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557050
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۰/۸۹ عبداله عراقیان به ش ملی۰۴۵۱۸۴۶۰۶۰ به جای نفر قبلی به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046182
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۳۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871694
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام به شماره ثبت۵۳۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034551
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ومجوز شماره ۲۹۶۵۶۹/۱۲۱مورخ۹/۱۰/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۶۲۵۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۰۷۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۷۱۲۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام ازمحل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. جهت افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۳۱۱۲۵۹۸۵۹۲۶۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906434
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۲۲۷۳۶۶۳۴۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554163
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۵بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (ش. م ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵) شرکت پارس شید (ش. م ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰) شرکت کوشا پیشه (ش. م ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰) آقای عباس منصوریان (شماره شناسنامه ۴۴۲) آقای علی مهرپورلایقی (ش. م۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱) پ۹۶۰۵۲۱۳۳۸۴۴۶۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797101
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا تدبیری به کدملی۳۲۵۶۵۸۴۸۹۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسداله عابدی به کدملی۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ به نمایندگی شرکت کوشاپیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس منصوریان به کدملی۴۳۲۳۲۱۹۸۴۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهنیا به کدملی۰۰۳۳۳۲۰۱۱۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای علی مهرپورلایقی به کدملی۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات سفته‌ها واسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۲۵۱۴۱۶۳۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200535
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن افشار پور بشماره ملی ۱۲۶۰۳۷۴۷۸۵ بعنوان نماینده شرکت کوشا پیشه ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ بجای آقای اسد اله عابدی ۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شد. امضاء کلیه چکها بروات، سفته‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای متفقا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت ونامه‌ها ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۳۸۰۳۶۶۲۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275165
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۸۰۱۷۱۱۴۵۶۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14404379
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۶۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید.. امضاء کلیه مکاتبات با خارج از شرکت به همراه مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل امضاء هر عضو دیگر هیئت مدیره در شرکت اعتبار خواهد داشت. ۲. اختیارات پیش بینی شده در آیین نامه معاملات شرکت ۳. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجعه به مراجع قضایی ۴. تهیه آیین نامه‌های داخلی یا تغییر در آیین نامه‌های موجود و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۵. پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تهیه چارت مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۶. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و مدیران شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش وترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ۷. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب ۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون با توجه به امکانات شرکت ۹. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به نام شرکت. (درمورد اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضاء مجاز هیئت مدیره) ۱۰. افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی و بستن هریک از حساب‌های شرکت. ۱۱. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت تصویب هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۱۲. عقد هرنوع قرارداد، و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش ومعاوضه کالا واموال منقول، همچنین ارائه اسناد مربوط به مناقصه‌ها م مزایده‌ها (درچارچوب اختیارات داده شده طی آیین نامه معاملات مصوب شرکت) ۱۳. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستأجر واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. ۱۴. به امانت گذاشتن هرنوع اسناد، مدارک و جوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها ۱۵. پیشنهاد رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول وغیر منقول و فک رهن ولو کرارأ با تصویب هیئت مدیره. ۱۶. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. ۱۷. تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ۱۸. دعوت هیئت مدیره برای جلسات عادی و فوق العاده ۱۹. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی از طرف شرکت و به نام شرکت، و درهریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، دادسراها، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ار جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی صادره، تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تردید نسبت به اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی تقابل، ورود جلب ثالث و دفاع در قبال آنها و ارجاع دعوا به داوری وتعیین داور منتخب و با حق امضاءقراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه جداگانه و با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و ضرر و زیان و صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه اعیدایی به نام شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ماهیت دعوا. پ۹۷۱۰۱۰۶۴۸۱۳۱۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه