قاسم ایران

شرکت قاسم ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100984757
تهران كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج ساختمان مينو شركت قاسم ايران 1399737111
18
افراد
25
آگهی‌ها
53344
شماره ثبت
1363/6/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651923
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و رضا معجزاتی به کدملی ۰۰۵۶۶۴۹۲۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۶۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729396
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: فرهاد رمضان به کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به جای محمدرضا مستجیر به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی زردبانی به کدملی ۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد مدرس نیایزدی به کدملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۰۸۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971502
آگهی تصمیمات در شرکت قاسم ایران سهامی خاص شماره ثبت۵۳۳۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ کلیه اختیارات مندرج بشرح صورتجلسه به مدیرعامل سیدمحمد مدرس نیایزدی به ک م ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۹۹۲۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133317
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت۵۳۳۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ حسابداران رسمی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۳۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133318
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۵۳۳۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا قدری به نمایندگی شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بجای آقای محمدعلی زردبانی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل میباشند: سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۴۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فرهاد رمضان به کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت صادراتی پر سوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر خدرنژاد به کدملی ۲۰۰۲۴۹۸۰۲۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و رحیم نعمت پرور به کدملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا قدری به کدملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و سیدمحمد مدرس نیایزدی به کدملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ خارج از اعضا کماکان بسمت مدیرعامل ابقاء گردید کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد و کلیه مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۸۳۰۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578995
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ مجوز۲۷۶۴۸۳/۱۲۱مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام شرکت از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۶۰میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰سهم ۱۰۰۰ریالی بانام می‌باشد. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت واساسنامه‌ای جدیدمشتمل بر ۵۶ماده و۱۱تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: الف نام و شماره ثبت شرکت: شرکت قاسم ایران ۵۳۳۴۴ ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: ۱ مبادرت به کلیه امور بازرگانی، صادرات، واردات، خدمات وفعالیتهای تولیدی وصنعتی ۲ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهدسهام شرکتهای موجوددر ایران وسایر کشورها ۳ بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات مالی وتجاری وخدماتی مجاز تولیدی وصنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یاهریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید ۴ مبادرت به انجام امور حمل ونقل جاده‌ای داخلی کالا ۵ تهیه وتامین وفروش وپخش وتوزیع، انجام امور صادرات وواردات در مورد مواد غذایی وکلیه اقلام دارویی، بهداشتی وآرایشی مجاز (اعم از ساخته شده ومواد اولیه) وسایر کالاها ج– مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران کیلومتر ۱۰جاده مخصوص کرج ساختمان مینو کدپستی ۱۳۹۹۷۳۷۱۱۱ است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت ه – مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود خ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال که تماما پرداخت گردیده است سهام ممتاز شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد و هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ و نماینده آقای سعید اوحدی نام پدر محمد کاظم شماره شناسنامه ۱۵۴۴ کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت صادراتی پرسوئیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ و نماینده آقای فرهاد رمضان نام پدر سعید و شماره شناسنامه ۷۳۸ و کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ و نماینده آقای ناصر خدر نژاد نام پدر احمد و شماره شناسنامه ۴۴۵ و کدملی ۲۰۰۲۴۹۸۰۲۴ و به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ و نماینده آقای حمید رضا قدری نام پدر علی شماره شناسنامه ۴۱۲ وکدملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت شوکو پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸ و نماینده خانم طاهره سخت باز نام پدر محمود و شماره شناسنامه ۲۸۴۲ و کدملی ۰۰۵۵۳۹۴۰۸۶ و به سمت عضو هیئت مدیره. نماینده آقای سید محمد مدرس نیا یزدی نام پدر سید مصطفی شماره شناسنامه ۵۹۳ کدملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ و به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران). ز – شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانندشخصا" یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیرحق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال وسپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی میباشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره میتواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهادانحلال شرکت را ارائه نموده‌اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ در صد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن بامتابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث بر اساس صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مبلغ دیون شرکت شامل بدهی‌های جاری به مبلغ ۱۱۱/۷۲۴/۷۳۷/۸۰۳/۵ ریال بدهی‌های غیر جاری به مبلغ ۷۲۹/۴۵۱/۶۴۸/۵۸ ریال و بدهی‌های احتمالی شرکت به مبلغ ۵۷۷/۶۳۵/۲ ریال می‌باشد. ک روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت ودونسخه ترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به دوسال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت وهمچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکزاصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۸۴۲۱۳۵۲۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672134
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. موسسه آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۳۰۷۸۱۱۹۵۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9883311
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و رضا معجزاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120665
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۸۹ سید محمد مدرس نیایزدی به کدملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ بجای هرمز حدادپور بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل یا یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و امضا کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10287039
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ نسبت به مواد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی زردبانی به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود باقری مزیدآبادی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بسمت عضو هیئت مدیره و هرم حدادپورخارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات و مراسلات و اوراق عادی و اداری خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478613
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۰ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ماده ۴۲ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620586
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی دوره هفت ماه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و رضا معجزاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640893
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنتی مینو شرکت صنعتی پارس مینو شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852755
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: فرهاد رمضان به کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به جای محمدرضا مستجیر به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید اوحدی به کدملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی زردبانی به کدملی ۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد مدرس نیایزدی به کدملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648027
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نمایتده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و حق توکیل کلیه اختیارات فوق الذکر به وکلای دادگستری ولو کرارا. پ۹۴۱۱۱۹۱۹۰۸۰۵۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828269
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ومجوز شماره۰۱۳ ۲۰۷۹۱۳/۹۵۹مورخ ۲۲/۲/۹۵سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰میلیون ریال از محل سود انباشته به مبلغ ۱۵۴۰۰۰میلیون ریال ومطالبات به مبلغ ۷۸۹۰۹میلیون ریال وآورده نقدی جمعا به مبلغ ۷۰۹۱میلیون ریال که طی گواهیهای بانکی شماره ۲۵۴۶۷۰/۹۵/۶۰مورخ ۵/۳/۱۳۹۵و۳۷۶/۹۵/۶۰مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ بانک رفاه کارگران شعبه پارس مینو واریز گردیده است افزایش یافت. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۵۰۳۱۱۳۹۵۵۹۶۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889428
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۱۳۳۴۱۶۹۲۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918022
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای حمیدرضا قدری به کدملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱خارج از اعضای هیئت مدیره بجای آقای سید محمد مدرس نیا یزدی به عنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۴۲۹۵۶۴۲۱۳۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121991
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردید: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ شرکت شوکوپارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۲۲۵۴۹۵۳۰۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122014
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علی اکبر زاده با کدملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ (به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰) به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای محمد جعفر صفویان با کدملی ۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸ (به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای حسن محمدی با کدملی ۰۰۵۳۳۱۱۷۹۵ (به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای اشکان احسانی با کدملی ۰۰۶۳۹۸۷۰۴۱ (به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای مصطفی یاسائی با کدملی ۰۳۲۱۲۶۰۹۵۳ (به نمایندگی از شرکت شوکوپارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای حمیدرضا قدری با کدملی ۰۰۴۳۴۵۵۴۴۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۲۲۲۸۴۵۹۴۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482605
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۳۱۸۵۳۵۹۲۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770848
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد وحیدکریمی به شماره ملی ۱۸۲۹۰۳۳۸۰۸بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره بامهر شرکت معتبراست سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۹۴۸۳۱۱۰۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829751
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضایی به کدملی ۰۵۶۹۷۴۷۱۵۵ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره - محمدرضا ساروخانی به کدملی۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بعنوان نایب رییس هیأت مدیره - حسن محمدی به کدملی ۰۰۵۳۳۱۱۷۹۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ بعنوان عضو هیأت مدیره - مصطفی یاسائی به کدملی ۰۳۲۱۲۶۰۹۵۳ به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸بعنوان عضو هیأت مدیره - کامبیز امجدی نیک به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ بعنوان عضو هیأت مدیره - علی محمد وحید کریمی با کدملی ۱۸۲۹۰۳۳۸۰۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۲۶۷۰۶۸۸۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101692
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت صنعتی مینو به شماره ملی۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ - شرکت صنعتی پارس مینو به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ - شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ - شرکت صادراتی پرسوئیس به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ - شرکت شوکو پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردید. پ۹۷۰۴۱۱۳۳۷۳۸۹۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245922
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نمایندگان اشخاص حقوقی و سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند آقای حمیدرضایی به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۷۱۵۵ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ساروخانی به کد ملی۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای سیدمصطفی قاسمی به کدملی ۲۰۰۲۰۶۲۰۰۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مصطفی یاسائی به کدملی ۰۳۲۱۲۶۰۹۵۳ به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۳۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای کامبیز امجدی نیک به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۲۱۹۳ به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمد وحید کریمی با کد ملی ۱۸۲۹۰۳۳۸۰۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین و انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۷۱۴۲۳۷۲۲۶۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک