شرکت کاشی و سرامیک الوند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100982040


شماره ثبت:
53063
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1363/4/20
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-وليعصر-بلوار نلسون ماندلا-خيابان شهيد سيدرضا سعيدي-پلاك 23-طبقه همكف-- 1967864913

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد کلانتری 651905
آقای سید جواد کیا 9914061
سیدمحمدعلی قدسی 10719435
آقای عبدالرضا رجایی 10719435
آقای مرتضی موسی خانی 10719435
آقای نادر سلیمانزاده جمایران 12648981
آقای عباس پورهاشمی 12648981
آقای علی دادمان 12648981
آقای سید حسین سیداصفهانی 13159926
عطاءاله معروفخانی 13274251
حمیدرضا هوشیاری 13701368
آقای احد ایروانی تبریزی پور 13701368
آقای داریوش محمودی 13701368

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651905
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوندسهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به نمایندگی عباس پورهاشمی به کدملی ۰۰۴۲۴۶۱۱۲۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی سید محمدعلی قدسی به کدملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹۷ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به نمایندگی مرتضی موسی خانی به کدملی ۰۰۴۶۷۷۳۱۶۹ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به نمایندگی عبدالرضا رجایی به کدملی ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ و شرکت کاشی نیلو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷ به نمایندگی محمد کلانتری به کدملی ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ مرتضی موسی خانی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا رجایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عباس پورهاشمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش و مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است و اختیارات مدیرعامل در سه بندر به شرح صورتجلسه می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۰۷۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118168
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند شرکت (سهامی عام) بشماره ثبت۵۳۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سو د و زیان سال مالی منتهی به سال۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ اشخاص حقوقی ذیل به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۶۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340955
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی موسی خانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس پورهاشمی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین هیزمی آرانی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای نادر سلیمانزاده جمایران بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد کلانتری بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. قرارداد خرید خدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۷۷۲۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534370
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۰۴۳۴ مورخ ۷/۱۰/۹۲ آقای مرتضی موسی خانی ۰۰۴۶۷۷۳۱۶۹ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و آقای عباس پورهاشمی ۰۰۴۲۴۶۱۱۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و آقای حسین هیزمی آرانی ۶۱۹۹۱۲۸۳۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و آقای نادر سلیمانزاده جمایران۱۴۶۱۳۷۳۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ وآقای محمد کلانتری ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به نمایندگی شرکت فراورده‌های نسوز ایران ۱۰۱۰۰۵۹۲۲۸۹۰ تعیین گردیدند که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۳۰۴۲۹۸۱۳۵۱۶۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663884
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی موسی خانی ۰۰۴۶۷۷۳۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره وآقای عباس پورهاشمی ۰۰۴۲۴۶۱۱۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین. ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل وآقای احد ایروانی تبریزی پور ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره وآقای نادر سلیمانزاده جمایران ۱۴۶۱۳۷۳۳۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمد کلانتری ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰به نمایندگی از طرف شرکت فراورده‌های نسوز ایران ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد قرارداد خریدخدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمتراز۲۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل ویا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالاو خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد و قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل وبا مهرشرکت معتبر میباشد. باتوجه به اساسنامه شرکت، اختیارات مشروحه ذیل توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام و برای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت و تحصیل تسهیلات از بانکها و اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادرسی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری واعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیأت مدیره و نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان در چارچوب ضوابط شرکت. پ۹۳۰۷۲۳۸۸۴۶۸۵۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607343
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۸۹ واصل گردبد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914061
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۳۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ مورخ ۷/۱۰/۸۹ سید محمدعلی قدسی به کد ملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹۷ بجای سید جواد کیا به کد ملی ۲۶۱۹۶۰۸۱۲۰ به نمایندگی از شرکت صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171387
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) بشماره ثبت۵۳۰۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سو د و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت صنایع خاک چینی ایران و شرکت معدنی املاح ایران و شرکت کاشی نیلو. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215781
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت۵۳۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۶/۹۰ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250168
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ عباس هاشمی بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و عبدالرضا رجایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران و علی ملک بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کاشی نیلو و مرتضی موسی خانی بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران و سید جواد کیا بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10403219
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ محمد کلانتری به کد ملی ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ و بنمایندگی از شرکت کاشی نیلو و بجای علی ملک و بعنوان عضو هیئت مدیره و مرتضی موسوی خانی به کد ملی ۰۰۴۶۷۷۳۱۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا رجائی به کد ملی ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس پورهاشمی به کد ملی ۰۰۴۲۴۶۱۱۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید محمدعلی قدسی به کد ملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و قراردادهای فروش محصولات شرکت خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719435
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به نمایندگی عباس پورهاشمی به کدملی ۰۰۴۲۴۶۱۱۲۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی سید محمدعلی قدسی به کدملی ۰۰۳۱۷۵۹۲۹۷ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به نمایندگی مرتضی موسی خانی به کدملی ۰۰۴۶۷۷۳۱۶۹ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به نمایندگی عبدالرضا رجایی به کدملی ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ و شرکت کاشی نیلو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷ به نمایندگی محمد کلانتری به کدملی ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ مرتضی موسی خانی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا رجایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عباس پورهاشمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش و مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است و اختیارات مدیرعامل در سه بندر به شرح صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648981
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد ایروانی تبریزی پور ک. م ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران ش. م ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. و آقای عباس پورهاشمی ک. م ۰۰۴۲۴۶۱۱۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین ش. م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر سلیمانزاده جمایران ک. م ۱۴۶۱۳۷۳۳۸۷ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال ش. م ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد کلانتری ک. م ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت فراورده‌های نسوز ایران ش. م ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی دادمان ک. م ۰۰۷۴۰۸۳۹۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران ش. م ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. قرارداد خرید خدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان وقراردادهای به مبلغ کمتراز۲۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالاو خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام وبرای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت. تحصیل تسهیلات از بانکها. اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیئت مدیره. نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان در چارچوب ضوابط شرکت. پ۹۴۱۱۱۹۶۷۲۹۱۹۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800685
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین سید اصفهانی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۷۸۲۳۴ بجای آقای علی دادمان با ک. م ۰۰۷۴۰۸۳۹۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران ش. م ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید و آقای احد ایروانی تبریزی پور ک. م ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران ش. م ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای عباس پورهاشمی ک. م ۰۰۴۲۴۶۱۱۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین ش. م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر سلیمانزاده جمایران ک. م ۱۴۶۱۳۷۳۳۸۷ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال ش. م ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ و آقای محمد کلانتری ک. م ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت فراورده‌های نسوز ایران ش. م ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. قرارداد خریدخدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان وقراردادهای به مبلغ کمتراز۳۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل ویا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد و قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالاو خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهرشرکت معتبرمی باشد. و قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: دریافت مطالبات بنام وبرای شرکت وهرگونه مصالحه وسازش وبخشودگی وهمچنین پرداخت دیون قطعی شرکت. تحصیل تسهیلات از بانکها. اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیأت مدیره. نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش، تنبیه و بازخرید سنوات خدمت آنان بارعایت صرفه وصلاح شرکت. پ۹۵۰۲۲۷۹۳۸۲۹۲۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896158
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۱۵۵۲۱۲۹۷۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159926
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای داریوش محمودی به شماره ملی۲۳۹۱۶۵۵۱۰۱ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد کلانتری به شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۳۹۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت فراورده‌های نسوز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای سیدحسین سیداصفهانی به شماره ملی۴۷۲۳۵۷۸۲۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به استناد ماده ۴۶ اساسنامه، قرارداد خریدخدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان وقراردادهای به مبلغ کمتراز۳۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل ویا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبر می‌باشد. باتوجه به اساسنامه شرکت، اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام وبرای شرکت وهرگونه مصالحه وسازش وبخشودگی وهمچنین پرداخت دیون قطعی شرکت. تحصیل تسهیلات از بانکها. اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیئت مدیره. نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش، تنبیه و بازخرید سنوات خدمت آنان بارعایت صرفه وصلاح شرکت. پ۹۵۰۹۰۷۶۶۴۶۵۶۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274251
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل داریوش محمودی به شماره ملی ۲۳۹۱۶۵۵۱۰۱ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره عطاءاله معروفخانی به شماره ملی ۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت فراورده‌های نسوز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره سیدحسین سیداصفهانی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۷۸۲۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به استناد ماده ۴۶ اساسنامه، قرارداد خریدخدمت کارکنان، پیمانکاران سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان وقراردادهای به مبلغ کمتراز۳۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل ویا نماینده وی به همراه مهرشرکت معتبرمی باشد قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالاو خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرمی باشد قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت معتبرمی باشد. باتوجه به اساسنامه شرکت، اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام وبرای شرکت وهرگونه مصالحه وسازش وبخشودگی وهمچنین پرداخت دیون قطعی شرکت تحصیل تسهیلات از بانکها اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادرسی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت واسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیئت مدیره نصب وعزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش، تنبیه و بازخرید سنوات خدمت آنان بارعایت صرفه وصلاح شرکت. پ۹۵۱۱۰۵۲۶۲۱۱۲۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484055
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی منتهی به سال مالی۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ وشرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ وشرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۴۰۳۶۵۰۴۲۵۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701368
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۶۳۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید رضا هوشیاری به شماره ملی ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عطاء اله معروفخانی به شماره ملی ۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای داریوش محمودی به شماره ملی ۲۳۹۱۶۵۵۱۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین سید اصفهانی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۷۸۲۳۴ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: به استناد ماده ۴۶ اساسنامه، قراردادخریدخدمت کارکنان و قراردادهای به مبلغ کمتراز ۳۰۰ میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یا نماینده وی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خریدکالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهرشرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات بنام و برای شرکت و پرداخت دیون قطعی شرکت. تحصیل تسهیلات از بانکها. اقامه و طرح دعوی حقوقی وکیفری از طرف شرکت درکلیه مراجع قضایی، اداری و ثبتی وپاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت و استیفای کامل حقوق شرکت درکلیه موارد با دارا بودن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی و همچنین دارابودن اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع درقبال آن، قبول یا رد سوگند، حق انتخاب وکیل برای دادر سی و غیره، عزل و تجدید انتخاب وکیل یا تعیین وکیل دیگر به جای او با حق توکیل و یا بدون حق توکیل، حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام و برای شرکت در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت و اسناد، تقاضای تامین دلیل و تقاضای توقیف اموال از دادگاه و یا مراجع و دوایر ثبتی و اداری، بازداشت و جلب اشخاص، دریافت هرگونه وجه و سپرده و خسارت احتمالی از صندوق ثبت و اجرای دادگستری. اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور براساس دستورالعمل فروش مصوب هیأت مدیره. نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، ترفیع، پاداش و تنبیه آنان درچارچوب ضوابط شرکت. پ۹۶۰۸۱۷۵۴۱۵۳۹۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13739947
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ولیعصر - بلوار نلسون ماندلا - خیابان شهید سیدرضا سعیدی - پلاک ۲۳ - طبقه همکف - کدپستی ۱۹۶۷۸۶۴۹۱۳ انتقال یافت. پ۹۶۰۹۱۱۸۱۱۹۴۳۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087192
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۰۲۷۶۳۲۳۱۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه