شرکت صنعتی و معدنی ستبران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100981564


شماره ثبت:
53015
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1363/4/19
آدرس:
تهران خيابان خرمشهر غربي پلاك 194 طبقه 3 1533744916

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رحیم کلاهدوز اصفهانی 1243355
آقای رضا معظمی 1243355
آقای حسن کلاهدوزاصفهانی 1243355
آقای مصطفی امین میرزامحمدی 1243357
آقامحمدعلی آیت اللهی 1243357
محمدرضا نادریان 1716006
سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن 10568039
آقای عباس آقاجانی 10568039
آقای محمدمهدی گل زاده 13638830
آقای محمد سلامت 13638830
سید ساسان رحیم بیگلربیگی 13644841

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626719
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبرانسهامی عام به شماره ثبت۵۳۰۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۲۰۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243355
آگهی تغییرات شرکت ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. آقایان محمدمهدی گلزاده با کدملی۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲، رحیم کلاهدوز اصفهانی با کدملی۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱، حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵، محمدعلی آیت الهی با کدملی ۲۲۹۶۴۲۴۴۷۳ و شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۸۲۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243357
آگهی تغییرات شرکت ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدمهدی گلزاده با کدملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ (رئیس هیئت مدیره)، حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵ (نایب رئیس هیئت مدیره)، رحیم کلاهدوزاصفهانی با کدملی۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱ (عضو هیئت مدیره)، محمدعلی آیت الهی با کدملی ۲۲۹۶۴۲۴۴۷۳ (عضو هیئت مدیره) و شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵ با نمایندگی آقای عباس آقاجانی با کدملی ۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶ (عضو هیئت مدیره) انتخاب شدند و آقای مصطفی امین میرزامحمدی با کدملی ۰۰۳۵۴۲۵۰۳۲ بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر باشد مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۱۷۳۸۲۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716006
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۹۳۰۴۵۷۱۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595183
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ بند ۱۶ ماده ۵۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170434
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۸ عباس آقاجانی بجای علیمراد تقی پوربیرگانی به نمایندگی از شرکت صنایع سرما آفرین ایران بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی گلزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن کلاهدوز اصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مصطفی میرزامحمدی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و محمدعلی آیت الهی و رحیم کلاهدوزاصفهانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268545
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت۵۳۰۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568039
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی گلزاده به کدملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ و رحیم کلاهدوز اصفهانی به کدملی ۰۰۳۳۸۲۰۲۴۱ و حسن کلاهدوزاصفهانی به کدملی ۰۰۳۰۶۹۴۷ و محمدعلی آیت الهی به کدملی ۲۲۹۶۴۳۴۴۷۳ و شرکت صنایع سرما آفرین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محمدمهدی گلزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن کلاهدوزاصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مصطفی امین میرزامحمدی به کدملی ۰۰۳۵۴۲۵۰۳۲ به سمت مدیرعامل و عباس آقاجانی به کدملی ۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶ به نمایندگی از شرکت صنایع سرما آفرین ایران و رحیم کلاهدوزاصفهانی و محمدعلی آیت الهی به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11013371
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی ستبران (سهامی خاص) بشماره ثبت۵۳۰۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036880
آگهی تغییرات شرکت ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعه سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی شماره ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۷۰۴۹۰۶۲۱۳۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542724
آگهی تغییرات شرکت ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶، و بموجب مجوز شماره ۲۱۵۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۵۱۱۵۷۳۳۴۷۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638830
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سلامت دارای کدملی ۰۶۰۲۳۵۰۴۱۷ و محمدمهدی گلزاده باکد ملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ و رحیم کلاهدوز اصفهانی باکد ملی ۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱ و حسن کلاهدوزاصفهانی باکد ملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵ و محمدعلی ایه اللهی با کدملی ۲۲۹۶۴۲۴۴۷۳ و شرکت صنایع سرماآفرین ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۱۶۲۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۱۲۴۵۱۵۲۹۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644841
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی گلزاده به شماره ملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن کلاهدوز اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم کلاهدوز اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی آیه اللهی به شماره ملی ۲۲۹۶۴۲۴۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد سلامت به شماره ملی ۰۶۰۲۳۵۰۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع سرماآفرین ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵ با نمایندگی عباس آقاجانی کدملی ۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سید ساسان رحیم بیگلربیگی کدملی ۰۰۴۳۸۴۱۳۵۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها باامضای دونفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل با مهرشرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۶۰۷۱۶۹۸۰۹۸۹۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241213
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی شماره ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۱۰۱۹۹۶۷۹۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه