فرآورده های نسوز پارس

شرکت فرآورده های نسوز پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100980510
تهران ،ميدان ونك ،خيابان ونك ،پلاك 112 ،ساختمان آيينه ونك ،طبقه 7 ،واحد 701 1991954158
13
افراد
11
آگهی‌ها
52908
شماره ثبت
1363/5/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590965
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۲۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931198
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: فرشاد سلیمانی فرد به ک م ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ به جای محمد کشانی به ک م ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به ش م ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند رضا اشرف سمنانی به ک م ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اخوان بیطرف به ک م ۴۱۳۲۴۱۰۵۲۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد حیدرپوریزدی به ک م ۴۴۳۱۴۲۸۷۸۱ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و محمد فاطمیان به ک م ۴۰۸۲۱۸۸۹۲۱ و رضا اقبالی به ک م ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت اوارق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۳۶۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970557
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس سهامی عام به شماره ثبت۵۲۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ سید احمد حیدرپوریزدی به ش ملی۴۴۳۱۴۲۸۷۸۱ به جای محمد فاطمیان به نمایندگی از طرف شرکت نسوز آذر به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رضا اشرف سمنانی به ش ملی۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اخوان بیطرف به ش ملی۴۱۳۲۴۱۰۵۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا اقبالی به ش ملی۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و فرشاد سلیمانی فرد به ش ملی۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ بسمت اعضای هیات مدیره و سید احمد حیدرپوریزدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۵۵۰۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10203427
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ و شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و شرکت بانک رفاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ و شرکت نسوز آذر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰ و شرکت قائم سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339556
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: فرشاد سلیمانی فرد به ک م ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ به جای محمد کشانی به ک م ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به ش م ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند رضا اشرف سمنانی به ک م ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اخوان بیطرف به ک م ۴۱۳۲۴۱۰۵۲۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد حیدرپوریزدی به ک م ۴۴۳۱۴۲۸۷۸۱ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و محمد فاطمیان به ک م ۴۰۸۲۱۸۸۹۲۱ و رضا اقبالی به ک م ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت اوارق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889860
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به سمت بازرس اصلی و مجید رضازاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088029
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ محمد کشانی به ش ملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا اشرف سمنانی به ش ملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ به نمایندگی از شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد حیدرپوریزدی به ش ملی ۴۴۳۱۴۲۸۷۸۱ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و محمد فاطمیان به ش ملی ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ و محمدرضا اخوان بیطرف به ش ملی ۴۱۳۲۴۱۰۵۲۸ و رضا اقبالی به ش ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای نسوز آذر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰ و بانک رفاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ و شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گریدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827519
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۴ تصویب شد - موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426746
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - آقای سیداحمد حیدرپور یزدی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۲۸۷۸۱ به جای آقای علیرضا رهاوی به شماره ملی ۴۴۳۰۵۶۲۳۰۱ برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هئیت مدیره انتخاب گردید. - روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۲۲۳۷۴۴۹۸۵۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869111
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیداحمد حیدرپور یزدی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۲۸۷۸۱، علیرضا منصوری به شماره ملی ۴۴۳۱۶۵۱۷۲۱ و محمدحسین سعادت جو به شماره ملی ۴۴۳۰۴۲۹۸۵۵ و خانمها آرتمیز خزائلی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۸۳۵۴۱، و طیبه حداد طزرجانی به شماره ملی ۴۴۳۲۲۷۶۳۲۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت و آقای شاپور غیاسوند به شماره ملی۴۸۴۹۳۲۲۹۱۳ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۲۳۷۱۷۷۸۸۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869113
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداحمد حیدرپور یزدی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۲۸۷۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای علیرضا منصوری به شماره ملی ۴۴۳۱۶۵۱۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم آرتمیز خزائلی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۸۳۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسین سعادت جو به شماره ملی ۴۴۳۰۴۲۹۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم طیبه حداد طزرجانی به شماره ملی ۴۴۳۲۲۷۶۳۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شاپور غیاسوند به شماره ملی ۴۸۴۹۳۲۲۹۱۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با دو امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا خانم آرتمیز خزائلی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۲۳۴۴۸۱۲۹۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک