شرکت داده پردازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100978129


شماره ثبت:
52667
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1363/4/3
آدرس:
تهران-ويلا-خيابان شهيد احمد لباف-خيابان شهيد استاد نجات الهي-پلاك 164-طبقه همكف 1598755513

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم پریا اسدالهی نیک 706209
آقای حسین طاهبازتوکلی 706209
آقای محمدابراهیم منصورخاکی 1344245
ابراهیم نادری 1474322
سید ابوطالب نجفی 1474322
آقای محسن شریفی 10759021
فرامرز خالقی 10759021
حسین معین زاد 10759021
آقای جواد بستانیان 10782308
مهرداد غلامزاده 13281741
آقای سیدذبیح ا … فیض آبادی 13281741
آقای علی حمزه 13281741
وسید حمید سیدی 13934037
هوشنگ عمرانی کلوچه 13934037
آقای ضیاء الدین حجاری 13934037
صابر مجذوب 13934037
احمد صالحی فر 14262249
اسماعیل لله گانی 14262249
آقای آرش سلام زاده 14262249

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691243
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۴۷۱ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۴۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706209
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضای هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب شدند: محسن شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۰۳۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۵۵۹۴ حسین معینزاد به کدملی ۰۰۴۷۵۹۶۵۰۳ به نمایندگی از شرکت فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ پریا اسدالهینیک به کدملی ۰۴۵۱۳۷۸۴۰۷ به نمایندگی از شرکت دادهورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۳۹۸ سید ابوطالب نجفی به کدملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ بنمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ حسین طاهبازتوکلی به کدملی ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ بنمایندگی از شرکت ریزکامپیوتر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۴۷۱ محسن شریفی به سمت رئیس هیئتمدیره و حسین معینزاد بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و فرامرز خالقی به کدملی ۰۰۴۶۵۷۶۴۵۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیاتمدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضای دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا (پنج نفر از اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل و مدیر کل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیاتمدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیاتمدیره جایگزین امضای مدیرعامل خواهد بود کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیاتمدیره ممهور به مهر معتبر است. اختیارات هیاتمدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۱۸۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182489
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۸۰۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275642
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن عزیزی به نمایندگی از شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۵۴۷۱ به عنوان عضو هیات مدیره به جای آقای دکتر حسین طاهبازتوکلی معرفی گردید. پ۱۷۴۹۶۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344245
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم منصورخاکی به ش م ۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به کدملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت داده پردازی به جای آقای حسین معین زاد انتخاب گردیدند و در نتیجه آقای محسن شریفی به ش م ۰۰۴۷۵۵۵۰۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم منصورخاکی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۷۱۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364673
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره ۱۸/۱۰/۹۲ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۱۷۸۱۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474322
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۲۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نادری کدملی ۰۰۵۷۴۴۶۲۹۶ به جای آقای سید ابوطالب نجفی کدملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۱۵۲۵۸۹۶ معرفی و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۴۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512687
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورت جلسه مجمع عموم فوق العاده مورخ ۹۲/۶/۴ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۶۶۴۸۷ مورخ ۹۳/۲/۱۶ و ۱۲۱/۲۷۳۶۰۵ مورخ ۹۳/۴/۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۷۲ ۷۵۳ ۱۸۶ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ ریال منقسم به۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰ ۵۴۷ ۳۸۷ ۳۳۱ ریال بموجب گواهی شماره ۳/۴۹۸۷۹ مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ بانک کار آفرین شعبه بلوار کشاورز و مبلغ ۰۰۰ ۳۸۱ ۸۵۹ ۱۳۱ ریال به موجب گواهی شماره ۳/۵۱۳۸۸ مورخ ۹۳/۲/۱۰ بانک کار آفرین شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۴۱۸۷۲۳۱۲۵۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870091
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759021
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب شدند: محسن شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۰۳۳ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۵۵۹۴ حسین معین زاد به کدملی ۰۰۴۷۵۹۶۵۰۳ به نمایندگی از شرکت فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ پریا اسدالهی نیک به کدملی ۰۴۵۱۳۷۸۴۰۷ به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۳۹۸ سید ابوطالب نجفی به کدملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۸۸ بنمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ حسین طاهبازتوکلی به کدملی ۱۳۷۶۳۱۴۲۰۷ بنمایندگی از شرکت ریزکامپیوتر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۴۷۱ محسن شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین معین زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز خالقی به کدملی ۰۰۴۶۵۷۶۴۵۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضای دو نفر از هفت نفر دارندگان حق امضا (پنج نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و مدیر کل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیات مدیره جایگزین امضای مدیرعامل خواهد بود کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782308
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۶۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876077
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۵۳۱۴۶۰۹۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916698
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک رفاه کارگران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴ شرکت کهن تجارت مهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۴۰۶۸ مؤسسه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ پ۹۵۰۴۲۸۵۱۰۸۸۴۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281741
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید سیدی به شماره کدملی ۱۶۵۰۳۲۴۷۲۳ نماینده شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ضیاء الدین حجاری به شماره کدملی ۰۰۵۱۸۲۷۸۶۷ نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد غلام زاده به شماره کدملی ۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱ نماینده بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی حمزه به شماره کدملی ۲۲۹۶۹۰۷۳۹۳ نماینده شرکت کهن تجارت مهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۴۰۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره کدملی ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) (سهامی عام) به شناسه ملی۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ذبیح اله فیض آبادی ثانی به شماره کدملی ۰۷۹۳۳۴۵۲۷۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۱ ۲) کلیه چک‌ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک نفر از شش نفر دارندگان حق امضاء (شامل پنج نفر عضو هیئت مدیره و مدیرکل مالی و اداری) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. ۲) کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. درصورت غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره جایگرین امضاء مدیرعامل خواهد بود. ۳) کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیراز اسناد بانکی) با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ۱) اختیارات مندرج در بندهای ۱ (نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ۴ (شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، به جز تصویب ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوق و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶ (افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر) ۷ (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) ۸ (صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری) ۹ (انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات) ۱۰ (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق واختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره) ۱۱ (به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادارو استرداد آنها) ۱۳ (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا) ۱۴ (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت. دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب. اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،. ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر) ۱۵ (تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس) و ۱۶ (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس) از ماه ۳۷ اساسنامه که تماما با در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت خواهد بود. پ۹۵۱۱۱۰۵۲۱۹۵۱۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652995
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۹۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت داده پردازی ایران انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۷۱۹۳۱۰۹۰۳۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804985
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ و شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۸۹ و شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ و شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد به وشناسه ملی۱۴۰۰۵۱۲۸۶۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شماره ثبت۴۰۷۳۸۲ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۰۱۷۵۸۱۲۴۱۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934037
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید سیدی به شماره کدملی ۱۶۵۰۳۲۴۷۲۳ نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ضیاء الدین حجاری به شماره کدملی ۰۰۵۱۸۲۷۸۶۷ نماینده شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد غلام زاده به شماره کدملی ۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱ نماینده بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ و آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره کدملی ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ و آقای صابر مجذوب به شماره کدملی ۵۰۷۹۶۳۷۱۵۳ نماینده شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد به وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۸۶۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ذبیح اله فیض آبادی ثانی به شماره کدملی ۰۷۹۳۳۴۵۲۷۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء مجاز اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت به ترتیب زیر تعیین گردید: کلیه چک‌ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک نفر از شش نفر دارندگان حق امضاء (شامل پنج نفر عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. درصورت غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره جایگرین امضاء مدیرعامل خواهد بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیراز اسناد بانکی) تا سقف سه میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و بیش از این سقف با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ (نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ۴ (شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، به جز تصویب ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوق و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶ (افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر) ۷ (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) ۸ (صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری) ۹ (انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات) ۱۰ (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق و اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره) ۱۱ (به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها) ۱۳ (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا) ۱۴ (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت. دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب. اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،. ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر) ۱۵ (تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس) و ۱۶ (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس) از ماه ۳۷ اساسنامه که تماما با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت خواهد بود، به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۱۲۲۰۹۵۳۱۷۹۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188264
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۰۵۲۷۹۶۵۹۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262249
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل لله گانی به شماره کد ملی ۶۳۳۹۸۵۴۳۲۱ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۷۳۸۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۰۳۸۹طی حکم شماره ۸۶۰۸/۱۳۰۱۳/۹۷ مورخ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد صالحی فر به شماره کد ملی۵۴۴۹۸۸۴۲۶۵ نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره ثبت ۹۹۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ طی حکم شماره ۸۸۰/۷۵۰/۹۷ مورخ۱۷/۴/۱۳۹۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد غلام زاده به شماره کد ملی ۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱ نماینده بانک رفاه کارگران (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۴۵۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ طی حکم شماره ۱۰۰۱۳۳۸/۹۶/۶۰ مورخ۶/۸/۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید حمید سیدی به شماره کد ملی ۱۶۵۰۳۲۴۷۲۳ نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷ طی حکم شماره ۲۶۷۶/۹۶/ص مورخ۷/۸/۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای آرش سلام زاده به شماره کد ملی ۲۷۵۳۶۴۶۹۵۳ نماینده شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۶۷۱۰ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۱۲۸۶۸۳ طی حکم شماره ۹۰/۵۵۰/۹۷ مورخ۳۰/۴/۱۳۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدذبیح اله فیض آبادی ثانی به شماره کد ملی ۰۷۹۳۳۴۵۲۷۸ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و یک نفر از شش نفر دارندگان حق امضاء (شامل پنج نفر عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی) و ممهور به مهر شرکت معتبر است. کلیه چکها و اسناد و مکاتبات تعهدآور بانکی بیش از یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (غیر از اسناد بانکی) تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و بیش از این سقف با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید:) اختیارات مندرج در بندهای ۱ (نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ۴ (استخدام کارکنان و مدیران شرکت و تعیین حقوق و دستمزد آنان و بازخرید و پرداخت پاداش موردی به آنان، به جز تصویب ساختار سازمانی و افزایش عمومی حقوق و مزایا و پاداش در سطح شرکت) ۶ (افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر) ۷ (دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت) ۸ (صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری) ۹ (انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات) ۱۰ (اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق واختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره) ۱۱ (به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادارو استرداد آنها) ۱۳ (رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا) ۱۴ (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت. دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب. اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،. ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر) ۱۵ (تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس) و ۱۶ (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس) از ماه ۳۷ اساسنامه که تماما" با در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت خواهد بود، به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۷۲۴۳۶۸۲۹۱۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه