گروه صنعتی بارز

شرکت گروه صنعتی بارز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100977983
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-آپادانا-خيابان مرغاب-خيابان هويزه-پلاك 103-طبقه همكف- 1553616411
10
افراد
17
آگهی‌ها
52653
شماره ثبت
1363/4/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651912
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارزسهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به ش. م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش. م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش. م ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت پتروشیمی آبادان به ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به ش. م ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۶۶۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701034
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ عباس عباسی ابیانه به کد ملی ۱۲۳۹۷۲۳۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید حسین سلطانی فیروز به کد ملی ۶۲۶۹۶۲۵۰۲۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر مشرفی به کد ملی ۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲بنمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان به نشاسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر مظلومی ابوخیلی به کد ملی ۲۰۹۱۰۴۵۵۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ و علی اصغر اسمعیلی به کد ملی ۰۵۷۹۸۵۲۵۵۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۵۴۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125423
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۹۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186506
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال امانی به شماره ملی ۶۳۰۹۶۵۴۱۰۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بجای آقای علی اکبر مظلومی ابوخیلی برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص) تعیین گردید و اعضای هیات مدیره برای باقی دوره تصدی هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسن سلطانی فیروز دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۵ ۹۶۲۵۰۲ ۶۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای جلال امانی دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۱ ۹۶۵۴۱۰ ۶۳۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر اسمعیلی دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۵۹۸۵۲۵۵۰۵۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر مشرفی دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۲ ۲۰۱۴۷۰ ۲۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس عباسی ابیانه دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۸۹۷۲۲۴۷ ۱۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد) هیئت مدیره تصمیمات متخذه به شرح بند (سه) صورتجلسه سیصد و پنجاه و سوم مورخ۲۸/۴/۱۳۹۱ در خصوص اختیارات مدیرعامل را عینا تایید و تنفیذ نمود و بدین ترتیب بخشی از اختیارات مندرج در ماده (۳۹) اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ شامل اجزاء (۱)، (۴)، (۷)، (۹) (۱۱) و (۱۲) از ماده مزبور مندرج در صفحات ۱۲ و ۱۳ اساسنامه شرکت به مدیرماعل تفویض شد. پ۱۷۱۰۱۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471416
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام شماره ثبت ۵۲۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ و مجوز بورس بشماره ۲۵۹۰۸۶/۱۲۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۶۶۶ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵/۸۳۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۲۵/۸۳۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق پرداخت نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۹۷۹/۳۰۰/۲ ریال طی گواهیهای: شماره ۲۲۲۶/۹۲۵/۲۳۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۹۲/۲۳۰ص۸۱/ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۲ بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۶/۲/۹۳ تکمیل امضاء شد. پ۱۸۳۲۱۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523232
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت پتروشیمی آبادان ش م ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ش م ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت توسعه تجارت تأمین ش م ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی بهمند دارنده شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند دارنده شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۳۶۹۲۶۳۱۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653199
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عباس عباسی ابیانه کد ملی شماره ۸ ۹۷۲۲۴۷ ۱۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گازوپتروشیمی تأمین شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ هادی مورخ دارنده کد ملی ۹ ۸۱۲۰۴۲ ۲۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ش م ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ مهدی ریاحی پور کد ملی شماره ۱ ۷۳۳۶۵۰ ۰۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ حسین اخلاصی کد ملی ۸ ۱۲۴۶۲۹ ۳۸۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ علی اکبر مشرفی کد ملی ۲ ۲۰۱۴۷۰ ۲۹۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. که آقای مهدی ریاحی پور به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر مشرفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی مورخ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین اخلاصی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عباس عباسی ابیانه به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره تصمیمات متخذه به شرح صورتجلسه یکصد و چهل و نهم مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۵ و دویست و شانزدهم مورخ۲۰/۰۴/۱۳۸۱ و دویست و چهل و ششم مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۸۳ و دویست و هفتاد و ششم مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۵ و سیصدم مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۸۷ و سیصد و بیست و هشتم مورخ۲۰/۰۴/۱۳۸۹ و سیصد و پنجاه و سوم مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ درخصوص اختیارات مدیرعامل را عینا تأیید و تنفیذ نمود و بدین ترتیب بخشی از اختیارات مندرج در ماده (۳۹) اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ شامل اجزاء (۱)، (۴)، (۷)، (۹)، (۱۱) و (۱۲) از ماده مزبور مندرج در صفحات ۱۲و۱۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد. پ۹۳۰۷۱۴۹۶۱۵۵۱۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103187
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنعتی بارز سهامی‎عام بشماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کلیه چکهای صادره از حسابهای بانکی مفتوحه به نام گروه صنعتی بارز که عهده شعب بانکهای دولتی و خصوصی مقیم شهر کرمان باشد و حق برداشت از این حسابها با امضای ثابت یک نفر از اعضای هیئت‎مدیره باتفاق یک نفر از نامبردگان ذیل: آقای محمد علی زنگی‎آبادی، آقای عباس زنگی‎آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409552
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام بشماره ثبت۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۳/۸۹ علی اکبر شکریان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حضرتی به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس عباسی ابیانه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسن خسروی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و علی اکبر مشرفی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672670
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به ش. م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش. م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش. م ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت پتروشیمی آبادان به ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به ش. م ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872129
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند موسسه حسابرسی بهمند دارنده شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۰۲۷۱۶۸۵۰۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204829
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین تاپیکو دارنده شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵به نمایندگی عباس عباسی ابیانه به کدملی ۱۲۳۹۷۲۲۴۷۸ به سمت به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰به نمایندگی هادی مورخ به کدملی ۲۲۱۸۱۲۰۴۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین دارنده شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ به نمایندگی پرویز اخوان به کدملی ۳۷۶۱۹۲۸۳۱۹به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵به نمایندگی احمد هاشمی به کدملی ۲۳۹۰۹۸۱۲۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان دارنده شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ به نمایندگی آقای علی اکبر مشرفی به کدملی ۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه چک‌ها، بروات‌ها، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور وکلیه قرار داد‌های شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه بامهرشرکت بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه بامهرشرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ی (۳۹) اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۸۹ شامل اجزاء (۱) (۴) (۶) (۷) (۹) (۱۲) (۱۴) از ماده مزبور مندرج در صفحات ۱۲و۱۳ اساسنامه شرکت از سوی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شد پ۹۵۱۰۰۱۴۵۰۳۸۹۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448102
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵/ ۲۷۶۷۳۷/ ۹۶۹ مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱ , ۶۶۶ , ۲۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۲ , ۵۲۶ , ۵۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲ , ۵۲۶ , ۵۰۰ , ۰۰۰ سهم ۱ , ۰۰۰ ریالی بانام (از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) طبق گواهی بانکی شماره ۴۵ مورخ ۱۸/ ۲/ ۹۶ و ۵۴۱ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۵ بانک ملت شعبه میدان هفتم تیر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۳۰۶۵۷۴۱۷۱۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501466
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۱۶۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۱۷۶۰۹۹۲۹۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715370
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چکهای صادره از حسابهای بانکی مفتوحه به نام گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام که عهده شعب بانک‌های دولتی و خصوصی مقیم شهر کرمان باشد و حق برداشت از این حسابها با امضا ثابت یکنفر از اعضا هیئت مدیره باتفاق امضا یک نفر از مسعود کرمی به شماره ملی ۲۹۹۲۱۰۷۴۲۵ و علی رشید فرخی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۳۹۰۷۴ همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضا یکنفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سقف برداشت با امضا ثابت یکی از اعضای هیئت مدیره و یکی از آقایان مسعود کرمی و علی رشید فرخی بمبلغ دو ملیارد ریال تعیین می‌گردد. پ۹۶۰۸۲۴۷۱۹۲۷۷۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840390
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آپادانا خیابان مرغاب خیابان هویزه پلاک ۱۰۳ طبقه همکف کدپستی ۱۵۵۳۶۱۶۴۱۱ انتقال یافت. پ۹۶۱۱۰۷۲۴۴۹۸۷۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199188
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عباسی ابیانه باکدملی ۱۲۳۹۷۲۲۴۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ آقای هادی مورخ باکدملی ۲۲۱۸۱۲۰۴۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ آقای احمد هاشمی باکارت ملی ۲۳۹۰۹۸۱۲۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ آقای پرویز اخوان باکدملی ۳۷۶۱۹۲۸۳۱۹ به نمایندگی از طرف گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ آقای علی اکبر مشرفی دارنده باکدملی ۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی آبادان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶ آقای احمد هاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس عباسی ابیانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر مشرفی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی مورخ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز اخوان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها , بروات‌ها , سفته‌ها , اسناد و اوراق تعهدآور وکلیه قرار داد‌های شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۹ اساسنامه دربندهای (۱) (۴) (۶) (۷) (۹) (۱۲) (۱۴) به مدیرعامل تفویض شد پ۹۷۰۶۱۲۸۱۰۵۹۵۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک