شرکت نوش مازندران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100977662


شماره ثبت:
861
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1363/4/2
آدرس:
تنكابن نشتارود جاده كترا كارخانه نوش مازندران 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای نصرت ذبیحی 13425243
آقای سیدمحمودرضا غضنفری 13425243
خانم نزهت غضنفری 13425243
آقای محمدرضا افراشته 13425243
خانم زهره پولادین 13425243
آقای تورج صفاریان 13425250
آقای حسن منتظری 13425250
آقای مهدی دانشمند 13425250

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 664514
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ که در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ گزارش هیئت مدیره به مجمع، ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت گردید. ۲ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ ۳۶۵/۸۳۱/۸۷۳/۷۷ ریال سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید. ۳ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد. ۴ مجمع تصویب نمود مبلغ ۰۱۶/۸۴۰/۱۶۹/۵۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ ۰۱۶/۸۴۰/۱۶۹/۲ ریال (مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال هر سهم خالص ۱۰۰۰ ریال) تقسیم گردد و مبلغ ۳۴۹/۹۹۱/۷۰۳/۲۵ ریال از محل سود سال جاری بعنوان سود تقسیم نشده به حساب سود انباشته منتقل گردد. ۵ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال ناخالص بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد. ۶ آقایان: محمد صدقی و نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۷ مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ره بین بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۸ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۹ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱: آقای محمد صدقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضا افراشته و آقای سید محمود رضا غضنفری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران با نمایندگی آقای حسن منتظری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۱۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از ۵ نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۱۱ هیئت مدیره اختیارات اجرایی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. ش۸۰۱۶۴۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۳۳۶۹۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112011
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ واصل گردید و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: ۱ مجمع ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ ۷۷۸/۹۹۸/۱۴۳/۲۴ ریال سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات را تصویب نمود. ۲ مجمع تصویب نمود مبلغ ۲۷۶/۹۰۲/۹۱۲/۲۳ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت به عنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات به مبلغ ۲۷۶/۹۰۲/۹۱۲/۳ ریال (مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال برای هر سهم خالص ۴۰۰ ریال) تقسیم گردد و مبلغ ۵۰۲/۰۹۶/۲۳۱ ریال ازمحل سود سال جاری به عنوان سود تقسیم نشده به حساب سود انباشته منتقل گردد. ۳ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ناخالص به عنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیرموظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد. ۴ موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین روش به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۷۳۷۶۷ اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495160
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ که در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و صورت حساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ ۱۰۰/۱۷۰/۳۲۱/۲۲ ریال سود ناشی از فعالیت‌های عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید. ۲ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد. ۳ مجمع تصویب نموده مبلغ ۹۵۹/۶۹۱/۰۴۵/۲۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ ۹۵۹/۶۹۱/۵۴۵/۴ ریال (مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال برای هر سهم خالص ۳۵۰ ریال) تقسیم گردد و مبلغ ۱۴۱/۴۷۸/۲۷۵ ریال از محل سود جاری بعنوان سود تقسیم نشده بحساب سود انباشته منتقل گردد. ۴ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد. ۵ آقایان نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و حسن منتظری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ پاداش هیئت مدیره مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بتصویب مجمع رسید. ۸ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۹ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ آقایان محمد رضا افراشته فرزند حبیب به ش ش ۱۳۰ و کد ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی فرزند محمد به ش ش ۱۶ و کد ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمود رضا غضنفری فرزند سید حسین به ش ش ۱۵۱۹ و کد ملی ۰۰۴۷۱۷۶۹۵۴ و آقای حسن منتظری فرزند محمد به ش ش ۷۴۳ و کد ملی ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۱۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۱۱ هیئت مدیره اختیارات اجرائی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تعویض نمودند. ش۱۸۴۱۴۶۶ معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495594
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ که در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و صورت حساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ ۱۰۰/۱۷۰/۳۲۱/۲۲ ریال سود ناشی از فعالیت‌های عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید. ۲ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد. ۳ مجمع تصویب نموده مبلغ ۹۵۹/۶۹۱/۰۴۵/۲۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ ۹۵۹/۶۹۱/۵۴۵/۴ ریال (مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال برای هر سهم خالص ۳۵۰ ریال) تقسیم گردد و مبلغ ۱۴۱/۴۷۸/۲۷۵ ریال از محل سود جاری بعنوان سود تقسیم نشده بحساب سود انباشته منتقل گردد. ۴ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد. ۵ آقایان نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و حسن منتظری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ پاداش هیئت مدیره مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بتصویب مجمع رسید. ۸ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۹ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ آقایان محمد رضا افراشته فرزند حبیب به ش ش ۱۳۰ و کد ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی فرزند محمد به ش ش ۱۶ و کد ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمود رضا غضنفری فرزند سید حسین به ش ش ۱۵۱۹ و کد ملی ۰۰۴۷۱۷۶۹۵۴ و آقای حسن منتظری فرزند محمد به ش ش ۷۴۳ و کد ملی ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۱۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۱۱ هیئت مدیره اختیارات اجرائی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تعویض نمودند. ش۱۸۴۱۴۶۶ معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496471
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ که در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و صورت حساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ ۱۰۰/۱۷۰/۳۲۱/۲۲ ریال سود ناشی از فعالیت‌های عادی قبل از مالیات بتصویب مجمع رسید. ۲ مجمع عمومی عادی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار داد. ۳ مجمع تصویب نموده مبلغ ۹۵۹/۶۹۱/۰۴۵/۲۲ ریال از محل سود ناشی از فعالیت عادی شرکت بعنوان سود قابل تقسیم بین سهامداران شرکت پس از کسر مالیات بمبلغ ۹۵۹/۶۹۱/۵۴۵/۴ ریال (مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال برای هر سهم خالص ۳۵۰ ریال) تقسیم گردد و مبلغ ۱۴۱/۴۷۸/۲۷۵ ریال از محل سود جاری بعنوان سود تقسیم نشده بحساب سود انباشته منتقل گردد. ۴ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال بعنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف را در جلسات ماهیانه مورد تصویب قرار داد. ۵ آقایان نصرت ذبیحی و محمد رضا افراشته و سید محمود رضا غضنفری و حسن منتظری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانمها زهره پولادین و نزهت غضنفری بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ پاداش هیئت مدیره مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بتصویب مجمع رسید. ۸ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۹ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ آقایان محمد رضا افراشته فرزند حبیب به ش ش ۱۳۰ و کد ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی فرزند محمد به ش ش ۱۶ و کد ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمود رضا غضنفری فرزند سید حسین به ش ش ۱۵۱۹ و کد ملی ۰۰۴۷۱۷۶۹۵۴ و آقای حسن منتظری فرزند محمد به ش ش ۷۴۳ و کد ملی ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۱۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۱۱ هیئت مدیره اختیارات اجرائی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تعویض نمودند. ش۱۸۴۱۴۶۶ معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069222
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران (سهامی عام) بشمارة ثبت ۸۶۱ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

به استناد صورتجلسة مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ که در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: ۱ ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور و مبلغ ۶۲۶/۷۷۳/۰۵۱/۱ ریال سود ناشی از فعالیتهای عادی به تصویب مجمع رسید. ۲ مجمع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ را که طی دوره مالی توسط هیئت مدیره انجام شده است مورد تصویب قرار گرفت. ۳ مجمع تصویب نمود مبلغ ۶۲۶/۷۷۳/۰۵۱/۱ ریال سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به حساب سود و زیان انباشته منتقل گردد. ۴ مجمع تعیین میزان حق الزحمه بازرس قانونی را به هیئت مدیره واگذار نمود و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به عنوان حق حضور اعضاء هیئت مدیره در جلسات ماهیانه را مورد تصویب قرار داد. ۵ با اخذ رأی: آقایان محمد صدقی و نصرت ذبیحی و محمدرضا افراشته و سید محمودرضا عضنفری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران (با نمایندگی آقای حسن منتظری) به عنوان اعضاء اصلی و خانم زهره پولادین و نزهت غضنفری بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مروخ ۲۴/۴/۸۹ آقای محمد صدقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا افراشته و سید محمودرضا غضنفری و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران (با نمایندگی آقای حسن منتظری) بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۹ مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از ۵ نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر دارای اعتبار می‌باشد. ۱۰ هیئت مدیره اختیارات اجرایی لازم مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638507
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: آدرس شعبه شرکت در تهران از آدرس: تهران خیابان استاد مطهری خیابان منصور ضماره ۸۳ طبقه چهارم به آدرس جدید: تهران، خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفدهم پلاک ۲۰ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۳ تغییر یافت. اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425243
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ (بعنوان عضو اصلی) و آقای محمدرضا افراشته به شماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ (بعنوان عضو اصلی) و آقای سیدمحمودرضا غضنفری به شماره ملی ۰۰۴۷۱۷۶۹۵۴ (بعنوان عضو اصلی) و آقای حسن منتظری به شماره ملی ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان به شماره ملی ۰۹۳۷۸۱۸۴۳۷ (بعنوان عضو اصلی) و خانم زهره پولادین به شماره ملی ۰۹۳۱۴۲۱۵۶۱ (بعنوان عضو علی البدل) و خانم نزهت غضنفری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۹۸۳۳۶ (بعنوان عضو علی البدل) تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷. ۳ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۹۵۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۲۲۱۳۸۱۶۵۶۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425250
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا افراشته به شماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمودرضا غضنفری به شماره ملی ۰۰۴۷۱۷۶۹۵۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسن منتظری به شماره ملی ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان به شماره ملی ۰۹۳۷۸۱۸۴۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ به سمت مدیرعامل. ۲ آقای مهدی دانشمند به شماره ملی ۱۵۳۲۲۷۰۸۰۱ به سمت منشی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و نامه‌های عادی و اداری و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش۹۶۰۲۲۱۱۸۷۵۰۰۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553405
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۵۱۸۷۵۲۱۹۵۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه