شرکت معدنی املاح ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100974130


شماره ثبت:
52267
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1363/3/8
آدرس:
خيابان سيد جمالدين اسدآبادي خيابان 64 پلاك 29 1436995181

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بهمن یاغشنی 566052
آقای علی ا کبر ساداتی 1189024
آقای میرفاضل مقدس فاضلی 1189024
عبداله شیرمحمدپورگرجانی 1189024
آقای محمدمهدی قاسم زاده 1189024
آقای ناصر زارعی 1189024
آقای سیدمحمود شجاعی 1421052
آقای محمدرضا آل آقا 9608404
طاهر احمدی نژاد 9608404
آقای مجتبی هنری 13092016
آقای مسیح مشهدی تفرشی 13092016
آقای محمد محمدیان اردی 13167525
جمال لطیفی 14049801
آقای علی رستمی 14049801
آقای رضا عروجی 14065308

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566052
آگهی تصمیمات در شرکت معدنی املاح ایرانسهامی عام به شماره ثبت۵۲۲۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ به موجب حکم صادره بهمن یاغشنی به کدملی ۲۲۹۷۲۸۷۸۷۹ به جای محمدرضا آل آقا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. علی اکبر ساداتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۷۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616725
آگهی تصمیمات شرکت معدن املاح ایرانسهامی عام به شماره ثبت۵۲۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به کدملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۵۰۹۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083028
آگهی تصمیمات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و علی اکبر ساداتی به ش ملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۹۰۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189024
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله شیرمحمدپورگرجانی به شماره ملی ۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی ا کبر ساداتی به شماره ملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدمهدی قاسم زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۵۵۵۰۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای میرفاضل مقدس فاضلی به شماره ملی ۱۴۶۰۶۷۵۱۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر زارعی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۵۹۸۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان و مهر شرکت صادر خواهد شد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۱۱۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196353
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۷۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ سهم بانام۰۰۰/۱ ریالی که از محل تجدید ارزیابی سرمایه شرکت تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۱۳۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421052
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۲۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود شجاعی ۰۰۴۲۲۷۱۳۰۴ بعنوان عضو جدید هیئت‎مدیره بعنوان نماینده شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ به جای آقای ناصر زارعی ۱۲۳۹۷۵۹۸۷۸ به عنوان عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۸۱۱۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498911
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505981
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۰۲۷۸۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608404
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ محمدرضا آل آقا به کدملی ۰۰۳۱۷۹۳۹۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و طاهر احمدی نژاد به کدملی ۰۵۵۸۲۸۹۲۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و سیدرضا عاصمی زواره به کدملی ۴۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۸۳۷۰ و محمدمهدی قاسم زاده به کدملی ۴۳۲۴۵۵۵۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت کاشی نیلو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷ و علی اکبر ساداتی به شناسه ملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند که طاهر احمدی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا آل آقا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر ساداتی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا نماینده ایشان و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112575
آگهی تصمیمات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853659
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران ش م۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۳۲۵۲۷۳۶۷۹۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092016
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی هنری به کدم۰۰۶۶۷۶۰۹۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای مسیح مشهدی تفرشی کدم ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ تعیین شد. پ۹۵۰۸۰۴۳۸۰۳۳۰۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167525
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد محمدیان اردی به شماره ملی ۱۴۶۳۲۱۸۰۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به جای عبداله شیرمحمدپورگرجانی به شماره ملی ۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515499
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۵۱۶۲۲۷۹۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590433
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ شرکت کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ شرکت صنایع مس شهیدباهنر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ پ۹۶۰۶۱۲۸۱۶۳۵۲۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049801
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر ساداتی به شماره ملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به نمایندگی از شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد محمدیان اردی به شماره ملی ۱۴۶۳۲۱۸۰۹۵ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال لطیفی به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۷۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضوء مدیره و محمد مهدی قاسم زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۵۵۵۰۲۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان و مهر شرکت صادر خواهد شد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهادها و شهرداریها. ۲ نصب و عزل کلیه ماموران، مدیران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات. ۴ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت ضوابطی که در آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره آمده است. ۵ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۷ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۸ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای عادی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا وعزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار (خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد) دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۹ تعیین و میزان استهلاک‌ها باتوجه به قوانین جاریه کشور. ۱۰ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی هر شش ماه یک بار به بازرس و حسابرس شرکت. ۱۱ تنظیم صورت‌های مالی سالانه، دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۷۰۳۰۵۱۹۷۵۶۲۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050239
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۰۶۲۲۹۶۶۳۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065308
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عروجی کدملی۰۰۴۶۶۴۸۳۸۰ بعنوان نماینده شرکت صنایع مس شهید باهنر شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ به جای آقای علی اکبر ساداتی به سمت عضو جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد پ۹۷۰۳۱۹۳۲۵۳۹۱۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه