شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100970248


شماره ثبت:
8027
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1363/2/10
آدرس:
اصفهان - كيلومتر 15 جاده اصفهان - تهران - غرب نيروگاه شهيد محمد منتظري 8158714311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ایرج پورحسین اکبریه 664659
مهدی حکاک 1241439
داریوش حمیدی 1241439
آقای اصغر فخریه کاشان 1610852
مسعود بهزادپور 1610852
مرتضی ولی پورگودرزی 1610852
آقای جواد بستانیان 10028651
آقای غلامعباس نعمت اللهی 10367546
آقای مهدی جمالی 10367546
حسین مهری 10367546
دارایی رامین پاشایی فام 10367546
آقای عبدالرضا قاسمی 12720346
آقای محمدرضا رستمی 12903364
آقای ساسان محمدیه فامیلی 13466518
حسن رضوانفر 14098483

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 627491
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانسهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ آقای غلامعباس نعمت الهی به کد ملی ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸ و کدپستی ۱۹۹۴۶۱۶۸۱۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بجای آقای قربان دانیالی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۶۲۳۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664659
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانسهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت لیزینگ آتیه الوند به نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه با کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای غلام عباس نعمت الهی با کد ملی ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به نمایندگی حسین مهری با کد ملی ۰۷۹۲۵۰۶۰۹۱ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ بسمت مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی مهدی جمالی با کد ملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ و بانک صنعت و معدن به نمایندگی آقای رامین پاشایی فام با کد ملی ۱۵۵۱۹۱۲۴۱۴ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۸بند پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۶۰۹۷۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241439
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۲ مرتضی ولی پور گودرزی کد ملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن بجای حسین مهری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و داریوش حمیدی کد ملی ۰۰۳۹۵۴۰۱۹۷ بنمایندگی بانک صنعت و معدن جایگزین رامین پاشایی فام بعنوان مدیرعامل و مهدی حکاک کد ملی ۴۱۳۲۳۹۲۲۵۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن جایگزین غلامعباس نعمت اللهی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و در سمت بقیه اعضاء تغییری حاصل نشده است. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه فوق الذکر می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۵۰۷۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1466030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۶۲۴۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵، شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ و شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۷۷۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختصار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ مبنی بر افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۸/۷۷۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۴/۳۱۴/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۴/۳۱۴/۲ ریال (دو هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون ریال) منقسم به ۰۰۰/۴۹۴/۳۱۴/۲ (دو میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار) سهم یکهزار ریالی با نام عالی می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۷۸۹۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610786
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵، شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ و شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۷۹۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر فخریه کاشان به کدملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند به سمت رئیس هیات مدیره، مرتضی ولی پور گودرزی به کدملی ۰۰۳۹۰۸۶۵۱۸ به نمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیات مدیره، داریوش حمیدی به کدملی ۰۰۳۹۵۴۰۱۹۷ به نمایندگی بانک صنعت و معدن به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، مسعود بهزادپور به کدملی ۰۶۸۱۷۰۹۲۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و مهدی حکاک به کدملی ۴۱۳۲۳۹۲۲۵۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق آقای داریوش حمیدی (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیبت مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیاراتی به شرح پیوست صورتجلسه هیات مدیره فوق الذکر مشتمل بر ۲۱ بند به مدیرعامل تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۰۷۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9877895
آگهی تغییرات هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام، ثبت شده به شماره ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ آقای رامین پاشایی فام به شماره ملی ۱۵۵۱۹۱۲۴۱۶ و کدپستی ۱۶۸۳۹۷۳۷۶۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به جای آقای افشین روغنی به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و آقای ایرج پورحسین اکبریه به شماره ملی ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ و کدپستی ۱۹۸۱۹۶۶۹۵۳ رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028651
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۸۹ و ۳۰/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ بانک صنعت و معدن بنمایندگی آقای افشین روغنی و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بنمایندگی آقای قربان دانیالی و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ بنمایندگی آقای مهدی جمالی و شرکت لیزینگ صنعت و معدن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ بنمایندگی آقای داریوش حمیدی و شرکت لیزینگ آتیه الوند بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ بنمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی فریوران هدف بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ و کدپستی ۱۴۶۶۹۹۴۵۸۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای افشین روغنی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای قربان دانیالی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا مقدم خارج از اعضاء هیئت مدیره بشماره ملی ۱۲۸۶۳۲۹۱۹۱ و کدپستی ۸۱۸۵۶۵۴۹۳۸ را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح ۱۸ بند نوشته شده پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033976
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۷ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اصلاح و به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۲/۸۸ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367546
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت لیزینگ آتیه الوند به نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه با کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای غلام عباس نعمت الهی با کد ملی ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به نمایندگی حسین مهری با کد ملی ۰۷۹۲۵۰۶۰۹۱ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ بسمت مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی مهدی جمالی با کد ملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ و بانک صنعت و معدن به نمایندگی آقای رامین پاشایی فام با کد ملی ۱۵۵۱۹۱۲۴۱۴ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۴۳۱۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۸بند پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374352
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/۱۳۹۱ تغییر زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: ماده ۴۸ اساسنامه سال مالی شرکت بشرح زیر تغییر و اصلاح گردید: ماده ۴۸ اساسنامه: سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546075
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ آقای غلامعباس نعمت الهی به کد ملی ۲۹۹۱۳۴۰۳۹۸ و کدپستی ۱۹۹۴۶۱۶۸۱۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بجای آقای قربان دانیالی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد نامه شماره ۴۶۳۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۱۰۹۳۷۳۹۳۷۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا قاسمی به شماره ملی ۱۸۱۷۶۹۹۳۳۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵) انتخاب گردید و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۱۰۹۵۹۲۱۶۹۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی کدملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی شرکت آتیه الوند (سهامی خاص) بجای آقای اصغر فخریه کاشان، بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. آقایان مسعود بهزادپور به سمت رییس هیات مدیره و مرتضی ولی پورگودرزی به سمت نایب رییس هیات مدیره و عبدالرضا قاسمی به سمت عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به سمت عضو هیات مدیره و داریوش حمیدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ضمنا در حق امضای مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۴۲۱۵۱۰۹۲۹۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت ومعدن ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و شرکت لیزینگ صنعت ومعدن (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ و شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰بعنوان اعضاءهیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۲۷۵۲۲۹۶۷۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای داریوش حمیدی بعنوان مدیرعامل بنمایندگی بانک صنعت ومعدن ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ و آقای عبدالرضا قاسمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مسعود بهزادپور بعنوان رییس هیات مدیره بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و آقای مرتضی ولی پورگودرزی بعنوان نایب رییس هیات مدیره بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت ومعدن (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ و آقای محمدرضا رستمی به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. * کلیه چکها سفته‌ها بروات و اوراق بهادار شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ می‌گردند و نامه‌های اداری و تمام قراردادها با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ می‌شوند. * ضمنا اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تنفویض شد. ش۹۵۰۹۰۲۹۳۴۵۳۵۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353533
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۷۶۷۲ , ۱۲۲ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۲۳۷۵۱۸۵۴۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ساسان محمدیه فامیلی به کدملی ۴۵۶۹۱۷۶۶۲۳ به نمایندگی شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۷انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۱۴۷۱۶۵۵۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903979
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۷ انتخاب گردید. صورتهای مالی ۳۰/۹/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۶۱۲۰۹۲۴۶۷۴۸۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098483
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن رضوان فر به شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب گردید. - در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. ش۹۷۰۴۰۹۴۳۰۵۵۳۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه