شرکت صنایع جوشکاب یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100967098


شماره ثبت:
51556
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1363/1/7
آدرس:
تهران خيابان شريعتي خيابان دستگردي(ظفر) روبروي بانك پارسيان پلاك 43 طبقه پنجم 1911847131

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسن محمودی 1021393
هوشنگ بالازاده نیری 1021393
آقای حبیب اله هفت تنی 1021393
رومینا داودیان 1229627
, مهدی شریفی 1229627
آقای زین العابدین ایمانلو 1229628
سید فرهنگ حسینی 1405986
محمدرضا ایزدی یار 1531727
علی سلیمی وربن 1531727
نوید احمدی 1531727
غلامرضا کاظمی 10853101
مجید رضایی 10853101
پرویز سماک‎ 10853101
ایرج علیزاده‎فنایی 10853101
سید رسول حسینی حجه آبادی 11024757
احمدرضا صفوی 13015625
آقای احمد شمشکی 13015625
آقای کامبیز کوثری 13015625
عاتکه وادی خلیل 13500153

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 599899
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ سید رسول حسینی حجه آبادی به کد ملی ۴۴۸۹۸۶۰۸۶۲ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۹۶۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983648
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش م ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به ش م بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع پیام به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به ش م ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ و شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران به ش م ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ و شرکت تولید سموم علف کش به ش م ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ و شرکت بسته بندی پارس به ش م ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ و شرکت سرمایه گذاری آزمایش به ش م ۱۰۲۸۲۵۷۸۰۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۶۹۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021393
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ سید رسول حسینی حجت آبادی با ش. م ۴۴۸۹۸۶۰۸۶۲ به نمایندگی شرکت تولید سموم علف کش ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری با کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران با ش. م ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن محمودی با کدملی ۰۰۴۹۵۸۴۴۹۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء محمدرضا ایزدی یار با کدملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به ش. م ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ حبیب اله هفت تنی به کدملی ۴۵۷۹۷۹۰۶۶۹ به نمایندگی شرکت گسترش صنایع پیام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ مجید رضایی به کدملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی شرکت بسته بندی پارس به ش. م ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۹۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110014
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت۵۱۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۲ که درتاریخ ۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش صنایع پیام ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به نمایندگی محمدرضا ایزدی ایر ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدرسول حسینی حجه آبادی ۴۴۸۹۸۶۰۸۶۲ به نمایندگی شرکت تولید سموم علف کش ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید رضایی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ بسمت نایب رئیس مدیره زین العابدین ایمانلو ۲۸۰۰۴۴۴۶۲۲ به نمایندگی شرکت بسته بندی پارس ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ و رومینا داودیان ۰۰۱۲۵۳۸۵۲۳ به نمایندگی شرکت کابل افشان ایران ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی بامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی بامضا مدیرعامل و در غیاب وی بامضا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۲۰۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229627
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ایزدی یار کدملی شماره ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی شریفی کدملی شماره ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم رومینا داودیان کدملی شماره ۰۰۱۲۵۳۸۵۲۳ به نمایندگی از شرکت کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم عاتکه وادی خیل کدملی شماره ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ به نمایندگی از شرکت سموم علف کش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نوید احمدی کدملی شماره ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۲۸۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229628
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی به کدملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم عاتکه وادی خیل به کدملی ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ به نمایندگی از شرکت سموم علف کش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای زین العابدین ایمانلو به کدملی ۲۸۰۰۴۴۴۶۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رومینا داودیان به کدملی ۰۰۱۲۵۳۸۵۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا ایزدی یار به کدملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۸۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405986
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام شماره ثبت ۵۱۵۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرهنگ حسینی به شماره کدملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ بجای خانم رومینا داودیان بعنوان نماینده شرکت کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۵۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531727
آگهی تغییرات شرکت صنایع جو شکاب یزد سهامی عام شماره ثبت ۵۱۵۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سلیمی ور بن به شماره کدملی ۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ایز دی یار کدملی شماره ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید فرهنگ حسینی کدملی شماره ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به نمایندگی از شرکت کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم عا تکه وادی خیل کدملی ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ به نمایندگی از شرکت سموم علف کش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نوید احمدی کدملی شماره ۳۲۵۱۲۰۳۴۴۴ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۵۰۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539094
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۷/۶/۸۹ واصل گردید: محمدحسین بزرگیان بنمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش به جای محمد امانی چیمه بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. سایر اعضاء هیئت مدیره در سمتهای قبلی ابقاء شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765597
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416485
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ و شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ و شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ و سرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ و شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853101
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ غلامرضا کاظمی به کدملی ۴۰۱۱۳۹۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته‎بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ به سمت رئیس هیئت‎مدیره، هوشنگ بالازاده‎نیری به کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، پرویز سماک‎ به کدملی ۲۷۲۱۳۹۰۴۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و مجید رضائی به کدملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی از تولید سموم علف‎کش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ و ایرج علیزاده‎فنایی به کدملی ۳۸۷۴۶۲۷۴۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری و توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ به سمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024757
آگهی تصمیمات شرکت صنایع جوشکاب یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ سید رسول حسینی حجه آبادی به کد ملی ۴۴۸۹۸۶۰۸۶۲ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652294
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار به مدت یک سال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۱۲۱۹۰۶۴۸۲۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015625
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به نمایندگی کامبیز کوثری دارای کد ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ و شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ به نمایندگی عاتکه وادی خیل به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ برای بقیه مدت به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. احمدرضا صفری به شماره ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، مجید رضائی به شماره ملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره، احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم عاتکه وادی خیل به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر متفقا" از چهار نفر آقایان مجید رضائی، احمد شمشکی، کامبیز کوثری و خانم عاتکه وادی خیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۱۸۲۶۸۰۴۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282970
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) شماره ثبت ۸۲۷۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ شرکت توسعه گسترش آزمایش (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۱۸۴۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ شرکت مدیریت تالار ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۹۷۴۶۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۰۸۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا شماره ثبت ۱۱۷۶۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۶۸۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴ بعنوان عضو علی البدل پ۹۵۱۱۱۰۷۷۷۷۷۸۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500153
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا صفری به شماره ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه گسترش آزمایش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید رضائی به شماره ملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به نمایندگی از موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷به سمت عضو هیئت مدیره خانم عاتکه وادی خیل به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت تالار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء دو نفر متفقا"از چهار نفر آقایان مجید رضائی، احمد شمشکی، کامبیز کوثری و خانم عاتکه وادی خیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود پ۹۶۰۴۱۴۲۸۰۷۰۷۷۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116718
آگهی تغییرات شرکت صنایع جوشکاب یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا دارای شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به مدت یک سال جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۲۰۴۳۶۹۷۲۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه