شرکت سرمایه گذاری بوعلی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100957800


شماره ثبت:
50621
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1362/10/24
آدرس:
خ گاندي كوچه يازدهم (شهاب)پ13 1517756111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدعلی مورج 710712
آقای کامران لطفی 710712
آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی 710750
آقای حسین عبدی هنجنی 1361742
آقای شاپور زارعی 1361742
آقای علی اکبر عرب مازار 1361742
آقای علی مهبودی 1361742
سعید باقرزاده چچکلوی منصور 1361742
بهروز امیدعلی ب 1519646
محمد درخشان مبارکه 10978725
خدامراد احمدی 10978725
علیرضا خداکرمی 10978725
میثم کریمی 10978725
درنتیجه بهرام فیضی پور 10978725
کرم اله دانش فرد 10978725
آقای محمد کاشانی 13458932
حسنعلی قنبری ممان 13801113
آقای اکبرپورمظاهری 13801113
مالک رحتمی 13958667
آقای سید ابوالقاسم حسینی 14197974

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710712
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ علی اکبر عرب مازاد به کد ملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبدی هنجنی به کد ملی ۱۲۳۹۷۶۲۵۳۴ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی و توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۵۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید باقرزاده به کد ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی موج به کد ملی ۰۳۲۰۷۷۱۵۷۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و کامران لطفی به کد ملی ۳۲۵۶۶۹۷۸۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین محمد درخشان مبارکه به کد ملی ۰۰۵۲۷۹۴۷۸۵۳۹ به مدت دو سال به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۴۴۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710750
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۵۷۹ شرکت آتیه سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ شرکت خدمات ارزی صرافی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۴۴۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711681
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلیسهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۴۵۰۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711692
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلیسهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ سعید باقرزاده به کدملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۴۵۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) بشماره ثبت۵۰۶۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

عطف به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۶/۹/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۰۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727823
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلیسهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۹۰۲۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230837
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گزاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل (سعید باقرزاده چچکلوی منصور) تفویض گردید. پ۱۷۲۹۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247691
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۱/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی هشیار بهمند به کد ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۶۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346110
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گزاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ بانک دی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ ۲ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ ۳ شرکت آتیه سازان دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ ۴ شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ ۵ شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ پ۱۷۷۵۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گزاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر عرب مازار با کد ملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ نمایندگی بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین عبدی هنجنی با کد ملی ۱۲۳۹۷۶۲۵۳۴ نماینده شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی مهبودی با کد ملی ۲۳۷۱۱۳۳۳۶۱ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی و توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای شاپور زارعی با کد ملی ۰۰۶۳۹۵۴۲۳۰ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کد ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ نماینده شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور، اوراق بهادار، چک‌ها، قراردادها و هرگونه اقدام درخصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۲۵ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد. پ۱۷۸۲۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519591
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام شماره ثبت ۵۰۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۲۱۸۸/۱۲۱ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به ش. م ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش. م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۷۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام شماره ثبت ۵۰۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۸۱۲۴/۱۲۱ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ بنما یندگی آقای بهروز امید علی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ بجای آقای حسین عبدی هنجنی به کدملی ۱۲۳۹۷۶۲۵۳۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۴۷۸۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663995
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۳۹۶۰۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۷/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خ گاندی کوچه یازدهم (شهاب) پ۱۳ و ک. پ ۱۵۱۷۷۵۶۱۱۱ تغییر یافت. پ۹۳۰۷۲۳۵۶۴۳۶۱۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758669
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766466
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهام عام ثبت شده بشماره ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند سازمان اقتصادی کوثر شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر شرکت سرمایه گذاری مدبر. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364478
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام بشماره ثبت۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۶/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ضمنا سال مالی شرکت از ۳۱ شهریور هر سال به ۳۰ بهمن ماه تغییر یافت و ماده۵۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785923
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۰۶۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری سوجبلاغی به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۵۷۹ شرکت آتیه سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ شرکت خدمات ارزی صرافی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ شرکت لیزینگ دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10978725
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ میثم کریمی به ش ملی ۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵ به جای محمد درخشان مبارکه به ش ملی ۵۲۷۹۴۷۸۵۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. درنتیجه بهرام فیضی پور به ش ملی ۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خدامراد احمدی به ش ملی ۵۵۵۹۵۶۲۱۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کرم اله دانش فرد به ش ملی ۴۲۵۰۷۰۱۴۳۳ و علیرضا خداکرمی به ش ملی ۰۰۵۶۰۱۴۲۰۱ و میثم کریمی بسمت اعضاء هیئت مدیره و محمد درخشان مبارکه بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک‌ها و قراردادها و بروات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12715070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۴ و مجوز شماره ۲۱۳۷۴۲۰۷۰ , ۹۴۹ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره ۵۸۳/۹۴ , ۱۱۴ مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ بانک دی شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۲۵۹۲۵۸۵۶۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۲۹۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند: بانک دی به ش. م ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ و شرکت توسعه دی دارایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ و شرکت آتیه سازان دی به ش. م ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ و شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ و شرکت تجارت الکترونیک دی به ش. م ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ پ۹۵۰۲۱۲۳۵۰۸۷۰۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۵۹۲۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر عرب مازار با کد ملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ نماینده بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بهروز امیدعلی با کد ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ نماینده شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای علی مهبودی با کد ملی ۲۳۷۱۱۳۳۳۶۱ نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای دکتر محمد کاشانی با کد ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مالک رحمتی با کد ملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ نماینده شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور به شماره ملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ بعنوان مدیرعامل خارج از هیأت مدیره کلیه اختیارات بشرح ذیل از هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت.. پیشنهاد در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط حقوقی، استخدامی، معافیت و خروج از خدمت طبق قانون و تا سقف دو ماه در اختیار مدیرعامل و بیشتر از آن با تصویب هیأت مدیره، مرخصی، بازنشستگی، و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه شرکت و قوانین و مقررات مربوطه.. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد.. تنظیم و پیش بینی بودجه‌ی سالیانه شرکت.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول (کلیه معاملات اموال غیرمنقول با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره اعتبار دارد) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.. پیشنهاد در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر.. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا.. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، ارائه صورت وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مقاطع ماهانه.. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت.. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصاحبه و سازش، استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها.. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی.. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بازرس برای اجرای وظایف خود.. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر و خرید و فروش انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیربورسی در چارجوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت.. هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیأت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد. تعیین صاحبان امضاء مجاز و نحوه امضاء امضاء کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور، اوراق بهادار، چک‌ها و هرگونه اقدام در خصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء مدی رعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدی رعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با توجه به ابقاء مدیرعامل سابق شرکت در سمت فعلی بعنوان مدیرعامل شرکت، حقوق و مزایای مشارالیه تا پایان سال جاری کمافی السابق مطابق ماههای سپری شده در سال جاری تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۰۹۱۷۴۸۴۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851271
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۷۲۹۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۱/۹۴ بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی بهمند ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۲۴۳۲۱۳۸۲۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ومجوز شماره ۲۰۹۴۸/۱۲۲مورخ ۲۷/۲/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۱/۱۳۹۵تصویب شد موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۰۷۸۶۸۴۸۵۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458932
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۲۱۱۰۵ , ۱۲۲ مورخه ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ بجای محمد کاشانی با کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ بنمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۱۶۵۷۷۴۷۳۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801113
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۹۵۰۱ , ۱۲۲ ورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسنعلی قنبری ممان با کدملی ۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰ بعنوان نماینده بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره جایگزین آقای علی اکبر عرب مازار با کدملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ در هیات مدیره و به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. - آقای اکبر پور مظاهری با کدملی ۴۱۹۸۵۳۹۵۴۵ بعنوان نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره جایگزین آقای محمد علی مورج با کدملی ۰۳۲۰۷۷۱۵۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۱۶۲۶۵۷۶۳۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ پ۹۶۱۱۱۱۶۲۶۲۳۷۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۱۸۰۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسنعلی قنبری ممان با کدملی ۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰ نماینده بانک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره اکبر پورمظاهری با کدملی ۴۱۹۸۵۳۹۵۴۵ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهروز امیدعلی با کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ نماینده شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره مالک رحمتی با کدملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ نماینده شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، اسناد مالکیتی و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور غیراستخدامی و هرگونه اقدام درخصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن دو (رئیس و نایب رئیس) با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات، احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط حقوقی، استخدامی، معافیت و خروج از خدمت طبق قانون و تا سقف دو ماه در اختیار مدیرعامل و بیشتر از آن با تصویب هیئت مدیره و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس آئین نامه شرکت و قوانین و مقررات مربوطه پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد تنظیم و پیش بینی بودجه‌ی سالیانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول (کلیه معاملات اموال غیرمنقول با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره اعتبار دارد) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پیشنهاد در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، ارائه صورت وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مقاطع تعیین شده اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر و خرید و فروش انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیربورسی در چارجوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بازرس برای اجرای وظایف خود هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد. پ۹۶۱۲۲۸۱۲۳۲۵۱۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۳۸۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالقاسم حسینی با کدملی ۲۶۵۹۸۱۹۴۹۱ بعنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ بجای آقای اکبر پورمظاهری با کدملی ۴۱۹۸۵۳۹۵۴۵ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای بهروز امیدعلی با کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ نماینده شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۲۲۳۹۲۱۲۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه