شرکت فرآورده های غذایی تاکستان تاک شهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100953845


شماره ثبت:
45
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1362/9/27
آدرس:
تاكستان انتهاي خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي 3481933548

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کاظم اوچیزی 12778469
آقای محمود دلیلی 12778469

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12778469
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی تاکستان تاک شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۳۸۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۱۲۵ بنمایندگی آقای محمود دلیلی به شماره ملی ۰۰۴۵۲۳۵۳۷۶ و شرکت صنایع ساختمانی آکام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۴۳۲ به نمایندگی آقای کاظم اوچیزی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۵۷۵ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۱۴۴۴۰۵۰۸۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه