شرکت سرمایه گذاری سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100946575


شماره ثبت:
49483
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1362/7/19
آدرس:
استان تهران ، شهرستان شميرانات ، بخش مركزي ، شهر تجريش، نياوران ، خيابان شهيد دكتر باهنر ، كوچه صالحي ، پلاك 0 ، طبقه هفتم 1971983105

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فریبرز فیروزبخت 11084224
مهدی دلبری 11084224
بابک اسماعیلی 11084224
مالک رحتمی 13009088
کرم اله دانش فرد 13009088
آقای احمد ورزشکار 13009088
آقای علیرضا قدرتی 13271117
آقای بهزاد مشعلی 13271117
درنتیجه بهرام فیضی پور 13271117
آقای محمد هادی بناکار 13271117
آقای ایرج پرهیزکار 13271117
آقای محمد مهدی زردوغی 14210814
آقای مجتبی احمدی 14210814
آقای مهدی محمد کریمی 14210814
آقای سید حسام الدین عبادی 14210814

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1313341
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر ک م ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ شرکت منتصران (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۰۹۳۴۹۵۹ پ۱۷۶۸۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601885
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۱۱۸۵۵۶۴۶۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۱۱۲۳۸۵۹۴۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661213
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۰ و مجوز شماره ۲۸۴۵۸۰ , ۱۲۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید (منطبق با اساسنامه سازمان بورس) تصویب گردید. پ۹۳۰۷۲۲۶۵۰۲۳۵۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700022
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۶۳۷۰۵۵۴۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۹۳۷۶۲/۱۲۱مورخ ۱۵/۹/۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خود، مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه.. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا در چارچوب آئین نامه معاملات و ضوابط و مقررات شرکت.. احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنهاو معرفی بدهکار و... وکارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنجه گذشت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. وحق امضا کلیه اسناد تجاری و اوراق بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۷۳۹۲۷۳۷۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۹۰۲۳۵/۱۲۱مورخ ۱۸/۸/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت شرکت از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به ۱۳۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات نقدی حال شده افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردیدوذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۳۱۱۰۷۱۶۲۸۶۹۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575320
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام بشماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۹ سازمان اقتصادی کوثر بنمایندگی سیدمحمد آقامیری بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به نمایندگی فریبرز فیروزبخت بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بنمایندگی بابک اسماعیلی به سمت عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر بنمایندگی محمدرضا پورابراهیمی بسمت عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر بنمایندگی محمدحسن محبیان عراقی به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084224
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی مهدی دلبری به کدملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ به جای فریبرز فیروزبخت به کدملی ۰۰۵۴۵۴۹۷۰۱ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید و بابک اسماعیلی به کدملی ۲۷۲۱۵۸۰۹۸۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649903
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۸/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: «سال مالی شرکت از روز اول ماه بهمن هر سال آغاز می‌شود و در روز سی ام دیماه سال بعد به پایان می‌رسد» پ۹۴۱۱۱۹۷۹۸۷۰۴۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649906
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب شدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ شرکت سرمایه گذاری خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ پ۹۴۱۱۱۹۳۷۴۷۷۱۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۸۸۳۸/ ۱۲۲ مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فیضی پور به کد ملی ۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸ نماینده سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت رییس هیات مدیره آقای مالک رحمتی به کد ملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای محمد هادی بناکار به کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد ورزشکار به کد ملی ۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای کرم اله دانش فرد به کد ملی ۴۲۵۰۷۰۱۴۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معان کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین اوراق بهادار از قبیل چک و سفته با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۷۲۳۷۴۹۱۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۴۶۹۸ , ۱۲۲ مورخه ۱۱/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۹۲۸۲۴۱۴۶۰۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت تعیین شد. روزنامه‌های کیهان وروزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب شدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ پ۹۵۱۰۲۲۶۲۶۱۹۲۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۶۸۸/۱۲۲مورخ ۱۶/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فیضی پور به کدملی ۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸ نماینده سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹، آقای علیرضا قدرتی به کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳، آقای محمد هادی بناکار به کدملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵، آقای بهزاد مشعلی به کدملی ۴۱۸۹۶۱۵۳۰۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲ و آقای ایرج پرهیزکار به کدملی ۲۳۹۰۹۲۴۱۱۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ در هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند که آقای بهرام فیضی پور به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا قدرتی به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ضمنا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری و اوراق بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با بررسی حدود و ثغور اختیارات خود، مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه با تفویض برخی از آنها به عنوان اختیارات و وظایف مدیرعامل شرکت به شرح زیر موافقت نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۳ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۴ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات. ۸ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. ۹ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه. ۱۱ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. ۱۲ اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۳ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. ۱۴ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها. ۱۵ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی. ۱۶ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۱۷ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. ۱۸ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و ایین نامه‌های داخلی شرکت. ۱۹ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۲۰ تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. پ۹۵۱۱۰۴۱۲۴۵۵۸۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540398
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۷۰۳/۱۲۲مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۰۵۰۳۹۸۴۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۵۴۹۷ , ۱۲۲ مورخ۱۹/۳/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ پ۹۷۰۴۰۳۴۵۶۲۹۸۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۲۶۶/۱۲۲مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی زردوغی با کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی محمدکریمی با کد ملی ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی احمدی با کدملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدحسام الدین عبادی با کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدهادی بناکار با کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری و اوراق بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۶ و ۷ و ۸و ۱۵از ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۶۱۹۹۳۴۵۹۷۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210817
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷و مجوز شماره ۳۸۶۲۷/۱۲۲مورخ ۶/۶/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۳۳۳۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۱۹۴۲۹۸۵۹۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371867
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۸۸۶/۱۲۲ مورخ ۸/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، طبقه هفتم کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵ انتقال یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه