شرکت صنعتی مهرآباد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100945312


شماره ثبت:
49353
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1362/7/12
آدرس:
تهران – ميدان فتح – ابتداي بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج ) – كوچه دانش – شماره 28 1385763851

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیرحسین طاهرزاده 690411
مجتبی دهقانی 690411
آقای احمد خوشابی 1471431
آقای عنایت اله حیدرنژادثانی 1690338
آقای جواد بستانیان 10160691
حمیدرضا هدایت نما 10988000
احمد بهزادپور 10988000
آقای محمود محمودیان 13128360
فریدون محمودیان 13128360
آقای امیر جواهری 13128360

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690411
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فولمن به ش م ۱۰۱۰۶۹۵۸۶۵ به نمایندگی امیرحسین طاهرزاده به ک م ۰۰۶۱۶۳۸۶۴۱ و شرکت سرامیک و آجر سام به ش م ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵ به نمایندگی احمد بهزادپور به ک م ۰۰۵۷۶۶۳۸۵۸ و شرکت پالایش نیرو به ش م ۱۰۸۶۱۶۱۰۱۷۳ به نمایندگی محمود محمودیان به ک م ۰۰۴۶۵۶۵۱۴۰ و شرکت فولمن ساختمان به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۳۵۰۱ به نمایندگی مجتبی دهقانی به ک م ۴۶۷۹۴۱۵۶۹۱ و شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به ش م ۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ به نمایندگی حمیدرضا هدایت نما به ک م ۰۰۴۲۵۶۵۸۱۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ محمود محمودیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هدایت نما بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین طاهرزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۷ ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۲۲۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690416
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ و در اجرای ماده ۱۴۱ از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۹ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۲۲۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708358
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۵۲۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167716
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ عنایت اله حیدرنژاد ک. م ۱۳۷۷۰۵۱۲۴۲ به جای مجتبی دهقانی به نمایندگی از شرکت فولمن ساختمان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی و عنایت اله حیدرنژاد به جای محمود محمودیان به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی یا امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۸۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340101
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ در اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۹ سهم یک ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۶۹۳۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340113
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدسعید اصغریان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۶۹۳۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471431
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام شماره ثبت ۴۹۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد خوشابی بشماره ملی ۰۰۴۰۲۵۷۵۲۵ بجای احمد بهزاد پور بشماره ملی ۰۰۵۷۶۶۳۸۵۸ بنمایندگی از شرکت سرامیک و آجر سام بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار زیر می‌باشد: شرکت فولمن ساختمان بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۳۵۰۱ بنمایندگی آقای عنایت اله حیدرنژاد ثانی با کد ملی ۱۳۷۷۰۵۱۲۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ بنمایندگی آقای حمیدرضا هدایت نما با کد ملی ۰۰۴۲۵۶۵۸۱۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فولمن بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۶۹۵۸۶۵ بنمایندگی آقای امیرحسین طاهرزاده با کد ملی ۰۰۶۱۶۳۸۶۴۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرامیک و آجر سام بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵ بنمایندگی آقای احمد خوشابی با کد ملی ۰۰۴۰۲۵۷۵۲۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نیرو بشماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۰۱۷۳ بنمایندگی آقای محمود محمودیان با کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۱۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل و در غیاب وی باامضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۲۱۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672566
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به شماره ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۳۰۶۹۰۸۰۴۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690338
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین طاهرزاده به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۸۶۴۱ به نمایندگی از شرکت فولمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ بعنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره آقای احمد خوشابی به شماره ملی۰۰۴۰۲۵۷۵۲۵ به نمایندگی از شرکت سرامیک و آجر سام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محمود محمودیان به شماره ملی۰۰۴۶۵۶۵۱۴۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۱۰۱۷۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای عنایت اله حیدرنژاد ثانی به شماره ملی ۱۳۷۷۰۵۱۲۴۲ به نمایندگی از شرکت فولمن ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۳۵۰۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا هدایت نما به شماره ملی۰۰۴۲۵۶۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت توریع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. هیأت مدیره اختیارات موضوع بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیر عامل و در غیبت ایشان به یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نمود. پ۹۳۰۸۱۸۶۰۹۸۷۷۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690340
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت فولمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵، شرکت سرامیک و آجر سام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵، شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۱۰۱۷۳، شرکت فولمن ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۳۵۰۱ و شرکت توریع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ پ۹۳۰۸۱۸۱۵۵۶۸۱۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566437
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود اصلانی‎شهرستانی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و علیرضا ثابت به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و فریدون محمودیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات‎مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9585027
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد (سهامی عام) بشماره ثبت۴۹۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941400
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160691
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988000
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فولمن به ش م ۱۰۱۰۶۹۵۸۶۵ به نمایندگی امیرحسین طاهرزاده به ک م ۰۰۶۱۶۳۸۶۴۱ و شرکت سرامیک و آجر سام به ش م ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵ به نمایندگی احمد بهزادپور به ک م ۰۰۵۷۶۶۳۸۵۸ و شرکت پالایش نیرو به ش م ۱۰۸۶۱۶۱۰۱۷۳ به نمایندگی محمود محمودیان به ک م ۰۰۴۶۵۶۵۱۴۰ و شرکت فولمن ساختمان به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۳۵۰۱ به نمایندگی مجتبی دهقانی به ک م ۴۶۷۹۴۱۵۶۹۱ و شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به ش م ۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ به نمایندگی حمیدرضا هدایت نما به ک م ۰۰۴۲۵۶۵۸۱۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ محمود محمودیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هدایت نما بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین طاهرزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۷ ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041213
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی عام ثبت شده به شماره۴۹۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994332
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب شد. - موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آپادانا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۰۹۵۵۰۹۸۸۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081346
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت‌های ذیل الذکر به عنوان اعضای حقوقی اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت فولمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۳۵۰۱ شرکت سرامیک و آجر سام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵ شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۰۱۷۳ پ۹۵۰۷۲۷۱۶۹۴۳۵۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109182
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ و صورتجلسات تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ ارائه خدمات، مشاوره مهندسی، طراحی، ساخت، مونتاژ، فروش، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات برق در حوزه تولید، توزیع و انتقال انرژی، حفاظت و کنترل سیستم‌ها و فرایندهای صنعتی. ۲ خدمات مشاوره‌ای، تولید و فروش سیستم‌ها، تجهیزات و محصولات در حوزه انرژی‌های نو و تجدید پذیر. ۳ خدمات مشاوره‌ای تولید و فروش لوازم مصرف کننده انرژی با گرایش حمایت از محیط زیست از جمله انواع سیستم‌ها و تجهیزات حمل و نقل ریلی، انواع خودروهای چهارچرخه یا دوچرخه برقی یا هیبرید. ۴ سرمایه گذاری و یا مشارکت در سایر شرکتها و حضور در کنسرسیوم با سایر شرکت‌ها جهت ارائه خدمات مرتبط با موضوع شرکت. ۵ انجام و ارائه کلیه خدمات مالی، بازرگانی و پیمانکاری مرتبط با موضوع شرکت. ۶ انجام کلیه عملیات بازرگانی، مالی و معاملات اموال غیر منقول مربوط به موضوع شرکت. ۷ به طور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات یا مبادلات، معاملات مالی، تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد، در داخل و یا خارج کشور مبادرت نماید. ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا سپرده گذاری مرکزی ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت، به اطلاع همگان برسد. ماده ۲۰ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردیدک برای تشکیل مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌گردد از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر خواهد شد. ماده ۲۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. پ۹۵۰۸۱۵۸۴۹۵۰۵۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128360
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون محمودیان به شماره ملی ۳۲۵۵۶۰۰۱۸۹ به نمایندگی از شرکت فولمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عنایت اله حیدر نژاد ثانی به شماره ملی ۱۳۷۷۰۵۱۲۴۲ به نمایندگی از شرکت فولمن ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۳۵۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی دهقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۴۱۵۶۹۱ به نمایندگی از شرکت توزیع نیرو و خدمات برق توسعه عسلویه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود محمودیان به شماره ملی ۰۰۴۶۵۶۵۱۴۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۰۱۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر جواهری به شماره ملی ۴۵۶۹۴۷۱۱۸۸ به نمایندگی از شرکت سرامیک و آجر سام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل و در غیبت ایشان به یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض نمود: تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و انجام هر نوع معامله با بانکها و اخذ وجه به هر مبلغ و هر مدت و قبول هزینه‌های مربوطه با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. پ۹۵۰۸۲۵۷۲۴۱۳۰۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631377
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۰۵۹۷۸۱۲۳۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952645
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ و تفویض اختیار مجمع فوق العاده مورخه ۱۶/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۳۸۹۱۱۸۹۴۸ ریال منقسم به ۵۳۸۹۱۱۸۹۴۸ سهم بانام یک ریالی که مبلغ ۴۲۱۲۵۲۰۱ ریال از محل آورده نقدی طی گواهی شماره ۲۷۴۶۹۰۲/۱۸۹۶ مورخه ۸/۶/۹۶ بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی و مبلغ ۵۳۱۹۹۹۳۷۴۷ ریال از محل مطالبات حال شده تامین گردیده است افزایش یافت و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد پ۹۶۱۲۲۶۹۸۶۱۸۷۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193707
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۱۰۳۰۸۱۳۲۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330910
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهرآباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فولمن به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن ساختمان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۳۵۰۱ شرکت سرامیک و آجر سام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۶۶۵ شرکت توزیع و خدمات برق توسعه عسلویه به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۰۵۶۳ شرکت صنعتی و مهندسی پالایش نیرو به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۰۱۷۳. پ۹۷۰۹۰۶۴۹۶۳۱۰۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه