شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100942761


شماره ثبت:
49097
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1362/6/15
آدرس:
تهران خ ظفر بين بزرگراه افريقاو وليعصر پ321ط1 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی نظافتی 646668
آقای مجید صفاتی 646668
رامین آقارضی درمنی 9610583
سیما آموزکار 9610583
محمدعلی طالعی فاز 9610583
حمید سنگتراشها 9610583
بیژن طالعی فاز 10586156
فائزه طالعی فاز 10586156
راضیه صادقیه 10586156

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 646668
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۰۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. علی نظافتی به کد ملی ۰۹۳۴۰۸۸۹۳۴ و رامین آقارضی درمنی به کد ملی ۰۰۴۰۸۱۶۳۰۳ به جای راضیه صادقیه و بیژن طالعی فاز بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا ۲۱/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ محمدعلی طالعی فاز به کد ملی ۰۹۴۰۱۲۵۴۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیما آموزگار به کد ملی ۰۹۳۲۳۵۶۸۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نظافتی بسمت مدیرعامل و رامین آقارضی درمنی و شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۱۴۹۴ به نمایندگی حمید سنگتراشها به کد ملی ۰۰۳۳۸۹۹۶۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نامه‌ها و اوراق و اسناد بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره (محمدعلی طالعی فاز) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۳۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061139
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ک م۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۹۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085540
آگهی تصمیمات شرکت دوچرخه سازی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی طالعی فاز کدملی ۰۹۴۰۱۲۵۴۲۰ و رامین آقارضی دورمنی کدملی ۰۰۴۰۸۱۶۳۰۳ و سعید شعبان دولابی ۰۰۳۴۹۸۸۵۲۱ و سیما آموزگار کدملی ۰۹۳۲۳۵۶۸۵۰ و شرکت فولاد الکتریک کدملی ۱۰۳۸۰۱۹۱۴۹۴ و راضیه صادقیه کدملی ۰۹۳۸۳۹۱۰۱۱ به عنوان علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۲ محمدعلی طالعی فاز به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیما آموزگار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۹۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186523
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارت ذیل الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی ارایه خدمات آزمایشگاهی و ارایه خدمات مشاوره‌ای مربوط انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید و لازم باشد. تعداد اعضا هیئت مدیره پنج نفر عضو اصلی تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه و اصلاح و تبصره آن حذف گردید. پ۱۷۱۰۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610583
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. علی نظافتی به کد ملی ۰۹۳۴۰۸۸۹۳۴ و رامین آقارضی درمنی به کد ملی ۰۰۴۰۸۱۶۳۰۳ به جای راضیه صادقیه و بیژن طالعی فاز بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا ۲۱/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ محمدعلی طالعی فاز به کد ملی ۰۹۴۰۱۲۵۴۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیما آموزگار به کد ملی ۰۹۳۲۳۵۶۸۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نظافتی بسمت مدیرعامل و رامین آقارضی درمنی و شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۱۴۹۴ به نمایندگی حمید سنگتراشها به کد ملی ۰۰۳۳۸۹۹۶۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و نامه‌ها و اوراق و اسناد بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره (محمدعلی طالعی فاز) همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9889921
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۹۰۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586156
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان سهامی عام بشماره ثبت ۴۹۰۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۲۷۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۲/۸۹ محمدعلی طالعی فاز به کد ملی۰۹۴۰۱۲۵۴۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و بیژن طالعی فاز به کد ملی۰۹۳۴۵۱۵۷۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و راضیه صادقیه به کد ملی۰۹۳۸۳۹۱۰۱۱ و سیما آموزگار به کد ملی ۰۹۱۳۲۳۵۶۸۵۰ و فائزه طالعی فاز به کد ملی۰۹۳۳۰۵۷۳۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت فولاد الکتریک به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۱۴۹۴ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و پیمان نامه‌ها و اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق و اسناد بهادار یا تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل محمدعلی طالعی فاز همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره بیژن طالعی فاز و سیما آموزگار همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه