تولیدی مهروند

شرکت تولیدی مهروند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100942489
تهران ميدان ولي عصر (عج) مركز تجارت ايرانيان طبقه همكف پلاك 39 طبقه فوقاني 1593833397
1
افراد
2
آگهی‌ها
49069
شماره ثبت
1362/6/13
تاریخ تأسیس

اشخاص تولیدی مهروند

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13506256
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهروند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹
به موجب دستور قضایی شماره ۹۶۱۰۱۱۰۲۶۷۰۰۰۳۰۶ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی (ناحیه ۲۰) تهران آقای مسعود کاظمیان فرزند حسن به کدملی۱۲۸۶۵۰۳۶۹۸به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردید. نشانی محل تصفیه تهران میدان ولی عصر (عج) مرکز تجارت ایرانیان طبقه همکف پلاک ۳۹ طبقه فوقانی کدپستی ۱۵۹۳۸۳۳۳۹۷ تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۹۳۱۹۹۱۹۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180045
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهروند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۴۸۹
به استناد نامه شماره ۵۶۳ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ مدیر تصفیه و به موجب ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام میگردد. پ۹۷۰۵۲۹۸۱۱۱۸۴۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک