شرکت صنایع مس شهیدباهنر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100941473


شماره ثبت:
48968
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1362/6/2
آدرس:
تهران خ گاندي جنوبي ك پاليزواني پ 19 1517655911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا آل آقا 687538
حسین ناجی 687538
آقای اردشیر امینی 687538
محمدنبی نوری 896602
محمد ذوعلم 896602
آقای محمود شهراسبی 896602
آقای محمد علی بلوچی 896602
صمداله فیروزی 1099715
حسین مسعودیان 1412392
آقای علی اکبر متحدی 1412392
آقای حسن سانقه 9744735
آقای محسن مخبری 12846078
آقای علی اکبر امینی کافی آباد 13066559
امیرحسین کریمی کاشانی 13066559
آقای محمدرحیم ابوسعیدی 14011584
آقای محمد مهدی مستقیمی 14238352

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687538
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنرسهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملی۱۲۸۲۲۱۱۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملی۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا آل آقا به کدملی۰۰۳۱۷۹۳۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن سانقه به کدملی۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اردشیر امینی به کدملی۳۲۵۱۶۶۹۳۳۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۹۴۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702412
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنرسهامی عام به شماره ثبت۴۸۹۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۴۸۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751011
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی عام) بشماره ثبت۴۸۹۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۶/۹۱ حسن سانقه به ش. ملی۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به ش. ملی۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین ناجی به ش. ملی۱۲۸۶۳۸۰۹۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و محمدرضا آل آقا به ش. ملی۰۰۳۱۷۹۳۹۹۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و محمد ذوعلم به ش. م۱۲۸۲۲۱۱۰۳۱ به نمایندگی از شرکت خاک چینی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار اعم از چک، سفته و اسناد تجاری و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبراست و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۷۲۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896602
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمدنبی نوری به ک م ۴۵۰۰۱۰۲۱۶۷ به جای محمدرضا آلآقا به ک م ۰۰۳۱۷۹۳۹۹۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به ش م ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به سمت عضو هیئتمدیره و محمود شهراسبی به ک م ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ به جای حسن سانقه به ک م ۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱ به سمت عضو هیئتمدیره و محمد ذوعلم به ک م ۱۲۸۲۲۱۱۰۳۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و حسین ناجی به ک م ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صدر تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به ک م ۰۴۳۹۳۰۰۱۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و سایر انساد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و یا دو عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۹۲۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964302
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمد نبی نوری به ش. ملی ۴۵۰۰۱۰۲۱۶۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و محمدجعفر صفویان به ش. ملی ۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و عبداله شیرمحمدپور گرجانی به ش. ملی ۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و محمود شهراسبی به ش. ملی ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و عباس رستمی به ش. ملی ۲۶۴۹۲۱۷۰۳۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد نبی نوری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس رستمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۱۸۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099715
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۲ و نامه ۲۹۲۴۷۷۰ مورخ ۲۵/۳/۹۲ صمداله فیروزی به ک م ۵۸۳۹۸۲۱۱۳۶ بنمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به ش م ۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین دارای ش م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله شیرمحمدپورگرجانی به ش م ۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود شهراسبی به ش م ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و عباس رستمی به ش م ۲۶۴۹۲۱۷۰۳۰ بنمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و سایر اسناد با امضا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۶۰۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230806
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد , برای سال مالی منتهی به۹۱ تصویب شد. ۲ سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۰۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412392
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود شهراسبی با کد ملی ۰۰۵۰۱۹۲۹۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین مسعودیان با کد ملی ۰۰۵۱۸۸۵۹۶۴ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره آقای علی اکبر متحدی با کد ملی ۴۵۹۱۶۲۴۳۶۶ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر امینی کافی آباد باکد ملی۰۴۵۲۰۰۶۲۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره، به اضافه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۰۷۵۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412426
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تغییر پلاک شهرداری پلاک جدید مرکز اصلی شرکت ۱۹ می‌باشد. پ۱۸۰۷۵۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613649
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید با هنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل را برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶وشرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ وشرکت لعابیران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ وشرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ وشرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ پ۹۳۰۶۲۳۳۱۵۴۵۵۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720517
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهید باهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملی۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر امینی کافی آباد با کدملی ۰۴۵۲۰۰۶۲۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد مهدی مستقیمی با کدملی ۳۰۷۱۰۴۵۵۲۲ به نمایندگی از شرکت لعابیران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین مسعودیان با کدملی ۰۰۵۱۸۸۵۹۶۴ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر متحدی با کدملی ۴۵۹۱۶۲۴۳۶۶ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره، به اضافه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) را به شرح پیوست صورتجلسه (موارد معنونه ذیل) به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تهیه و تنظیم آیین نامه‌های داخلی مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیات مدیره، اعطاء و لغو نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در هر نقطه از ایران و خارج از ایران، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی براساس آیین نامه استخدامی، عزل و نصب قائم مقام، معاونین و مدیران، پیشنهاد تاپ چارت سازمانی تا رده معاونین و مدیران بلافصل جهت تصویب هیات مدیره و بررسی و تصویب چارت سازمانی شرکت از رده مدیران بلافصل به پایین، تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه برای اداره شرکت جهت تصویب در هیات مدیره، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و همچنین مسدود نمودن حسابهای بانکی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و سود و متفرعات، صدور، ظهرنویسی، قبولی، صلح، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی متعلق به شرکت، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت براساس آیین نامه معاملات.، مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علامت تجاری.، به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار نزد بانکها و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن مربوطه ولو کرارا، اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیات مدیره. بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی و هرنوع فعالیت بازرگانی و نیز فروش ضایعات و اجناس اسقاط بلااستفاده، راکد، کم مصرف و یا غیرقابل استفاده با رعایت آیین نامه مربوطه و صرفه و صلاح شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.، تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور.، فروش اعتباری به خریداران محصولات تولیدی شرکت (داخلی و خارجی) طبق آیین نامه مربوطه.، خرید مواد اولیه، ضایعات، تجهیزات و ماشین آلات، قطعات یدکی و هرنوع خدمتی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت و در قالب بودجه مصوب شرکت، ضروری باشد با رعایت آیین نامه معاملات و با رعایت صرفه و صلاح شرکت. تبصره: مدیرعامل میتواند کتبا بخشی از از اختیارات فوق را به مدیران دیگر شرکت تفویض نماید. اعطای اختیارات فوق رافع مسئولیت مدیرعامل نخواهد بود. پ۹۳۰۹۱۲۸۱۶۲۳۷۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744735
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملی۱۲۸۲۲۱۱۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملی۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا آل آقا به کدملی۰۰۳۱۷۹۳۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن سانقه به کدملی۰۰۴۲۳۹۶۳۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اردشیر امینی به کدملی۳۲۵۱۶۶۹۳۳۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908809
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت۴۸۹۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدرضا آل آقا به کدملی ۰۰۳۱۷۹۳۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به جای عبداله شیرمحمدپورگرجانی بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید و سایر اعضا در سمت قبلی خود باقی میباشند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502681
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ رضا فراهانی به جای محمدرضا شاکری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی و پتروشیمی تامین به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمد عباسی به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025543
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت۴۸۹۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742152
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۱۲/۹۳ و مجوز شماره ۰۶۹/۱۸۸۰۰۲ , ۹۴۹ مورخه ۱۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که مبلغ ۱۰۷۴۴۹۵۴۸۴۹۵ ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره ۴۷۰/۴۵۵۵/۵/۷۲ مورخه ۱۲/۱۲/۹۴ بانک صادرات شعبه گاندی و مبلغ ۳۴۲۵۵۰۴۵۱۵۰۵ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۰۱۲۴۶۴۷۳۲۶۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846078
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مخبری به شماره ملی ۰۰۳۹۶۱۰۶۴۰ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به جای حسین مسعودیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۵۰۳۲۲۱۲۷۳۳۱۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865298
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی به شرح ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ شرکت لعابیران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ پ۹۵۰۳۳۱۷۶۹۶۵۲۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066559
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی از شرکت (فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی اکبر امینی کافی آباد با کد ملی ۰۴۵۲۰۰۶۲۰۱ به نمایندگی از شرکت (سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد مهدی مستقیمی با کد ملی ۳۰۷۱۰۴۵۵۲۲ به نمایندگی از شرکت (لعابیران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴) به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن مخبری با کد ملی ۰۰۳۹۶۱۰۶۴۰ به نمایندگی از شرکت (معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰) به سمت عضو هیأت مدیره آقای علی اکبر متحدی با کد ملی ۴۵۹۱۶۲۴۳۶۶ به نمایندگی از شرکت (صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰) به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره، به اضافه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل (هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده ۳۷ اساسنامه، را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود):. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. تهیه و تنظیم آیین نامه‌های داخلی مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیأت مدیره.. اعطاء و لغو نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در هر نقطه از ایران و خارج از ایران.. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی براساس آیین نامه استخدامی، عزل و نصب قائم مقام، معاونین و مدیران.. پیشنهاد تاپ چارت سازمانی تا رده معاونین و مدیران بلافصل جهت تصویب هیأت مدیره و بررسی و تصویب چارت سازمانی شرکت از رده مدیران بلافصل به پایین.. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه برای اداره شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و همچنین مسدود نمودن حساب‌های بانکی.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و سود و متفرعات، صدور، ظهرنویسی، قبولی، صلح، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی متعلق به شرکت.. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت براساس آیین نامه معاملات.. مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علامت تجاری.. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار نزد بانک‌ها و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن مربوطه ولو کرارا.. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره.. بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی و هر نوع فعالیت بازرگانی و نیز فروش ضایعات و اجناس اسقاط بلااستفاده، راکد، کم مصرف و یا غیرقابل استفاده با رعایت آیین نامه مربوطه و صرفه و صلاح شرکت.. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.. تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور.. فروش اعتباری به خریداران محصولات تولیدی شرکت (داخلی و خارجی) طبق آیین نامه مربوطه، خرید مواد اولیه، ضایعات، تجهیزات و ماشین آلات، قطعات یدکی و هر نوع خدمتی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت و در قالب بودجه مصوب شرکت، ضروری باشد با رعایت آیین نامه معاملات و با رعایت صرفه و صلاح شرکت. تبصره: مدیرعامل می‌تواند کتبا بخشی از اختیارات فوق را به مدیران دیگر شرکت تفویض نماید. اعطای اختیارات فوق رافع مسئولیت مدیرعامل نخواهد بود. پ۹۵۰۷۱۸۲۶۴۲۰۸۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531341
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۴۸۳۰۶۴۳۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991259
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۱۱/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۶/۴۰۴۳۰۹ , ۹۶۹ مورخ۱۲/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۱۲۵۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاءگردید. پ۹۷۰۲۰۲۶۹۴۸۷۴۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011584
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرحیم ابوسعیدی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۳۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ برای باقیمانده دوره تصدی به عضویت در هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۲۱۵۷۱۴۸۳۹۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238352
آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین کریمی کاشانی با کد ملی ۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت رئیس هیأت مدیره _ آقای علی اکبر امینی کافی آباد با کد ملی ۰۴۵۲۰۰۶۲۰۱ به نمایندگی از شرکت شرکت معدنی املاح ایران به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل _ آقای محمد مهدی مستقیمی با کد ملی ۳۰۷۱۰۴۵۵۲۲ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی اکبر متحدی با کد ملی ۴۵۹۱۶۲۴۳۶۶ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو موظف هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله قراردادها، عقود اسلامی، چک، برات، سفته و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره، به اضافه مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع ماده ۳۷ اساسنامه، را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. تهیه و تنظیم آیین نامه‌های داخلی مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. ۳. اعطاء و لغو نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در هر نقطه از ایران و خارج از ایران. ۴. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی براساس آیین نامه استخدامی، عزل و نصب قائم مقام، معاونین و مدیران. ۵. پیشنهاد تاپ چارت سازمانی تا رده معاونین و مدیران بلافصل جهت تصویب هیأت مدیره و بررسی و تصویب چارت سازمانی شرکت از رده مدیران بلافصل به پایین. ۶. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه برای اداره شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره. ۷. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و همچنین مسدود نمودن حساب‌های بانکی. ۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و سود و متفرعات، صدور، ظهرنویسی، قبولی، صلح، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی متعلق به شرکت. ۹. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت براساس آیین نامه معاملات. ۱۰. مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علامت تجاری. ۱۱. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار نزد بانک‌ها و استرداد آنها. ۱۲. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۳. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن مربوطه ولو کرارا. ۱۴. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با یا بدون حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ۱۵. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره. ۱۶. بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات تولیدی و هر نوع فعالیت بازرگانی و نیز فروش ضایعات و اجناس اسقاط بلااستفاده، راکد، کم مصرف و یا غیرقابل استفاده با رعایت آیین نامه مربوطه و صرفه و صلاح شرکت. ۱۷. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۸. تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور. ۱۹. فروش اعتباری به خریداران محصولات تولیدی شرکت (داخلی و خارجی) طبق آیین نامه مربوطه. ۲۰. خرید مواد اولیه، ضایعات، تجهیزات و ماشین آلات، قطعات یدکی و هر نوع خدمتی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت و در قالب بودجه مصوب شرکت، ضروری باشد با رعایت آیین نامه معاملات و با رعایت صرفه و صلاح شرکت. تبصره: مدیر عامل می‌تواند کتبا بخشی از اختیارات فوق را به مدیران دیگر شرکت تفویض نماید. اعطای اختیارات فوق رافع مسئولیت مدیر عامل نخواهد بود. پ۹۷۰۷۰۹۶۷۸۸۴۴۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه