شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100932693


شماره ثبت:
48071
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1362/3/22
آدرس:
تهران خيابان كريم خان زند خيابان شهيد عضدي جنوبي پلاك 1 طبقه 5 1598663118

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای امیر قنبری فرد 1287453
آقای محمد ایرانشاهی 1287453
محمدحسین ادب 10772087
داود شارعی 10772087
آقای اکبر سبقتی 10772087
مسعود شریعتی ورنوسفادرانی 12738195
آقای بهروز شهمیرزادی 12779593
محمدرضا فتح الهی 12779593
حسین صادقی 12779593
احمد اکبری 12779593
آقای ایوب بادپا 12889844

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1287453
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به نمایندگی داود شارعی به شماره ملی۰۰۴۳۸۸۷۷۹۱ به سمت عضو و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی محمدحسین ادب به شماره ملی۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به نمایندگی امیر قنبری فرد به شماره ملی۰۴۹۱۰۶۷۱۵۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به نمایندگی محمد ایرانشاهی به شماره ملی۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷ به سمت عضو و نایب رئیس شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به نمایندگی مسعود شریعتی۱۱۴۱۰۴۵۳۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۵۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۲۵۷۹۷۱۳۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916351
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تارا طرح سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۵۳۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ واصل گردید: شهین صادقیان قوچانی به سمت بازرس اصلی و معصومه صادقیان قوچانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس وزیری فرد و سیروس افلاطون و نادر جلدی و سارا وزیری فرد و فریبا پازوکی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۸۸ عباس وزیری فرد بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیروس افلاطون بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259234
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۸۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس‌های مربوطه مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10772087
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۵۱۸۰ به نمایندگی داود شارعی به کدملی ۰۰۴۳۸۸۷۷۹۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳۰ به نمایندگی محمدحسین ادب به کدملی ۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به نمایندگی اکبر سبقتی به کدملی ۰۰۵۱۹۳۲۷۱۷ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به نمایندگی مسعود شریعتی به کدملی ۱۱۴۱۰۴۵۳۶۲ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به نمایندگی امیر قنبری فرد به کدملی ۰۴۹۱۰۶۷۱۵۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۰ امیر قنبری فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و اکبر سبقتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود شارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر قنبری فرد به شماره ملی ۰۴۹۱۰۶۷۱۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. وآقای مسعود شریعتی به شماره ملی ۱۱۴۱۰۴۵۳۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. وآقای محمد حسین ادب به شماره ملی ۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره. وآقای محمد ایرانشاهی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. وآقای داود شارعی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۸۷۷۹۱به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۲۲۸۷۹۵۷۶۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751122
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفیدراهبربشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۲۹۵۱۹۷۷۳۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767180
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ و مجوز شماره۴۵۶۰/۱۲۲مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ شرکت خدمات بازرگانی تحفه ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ پ۹۵۰۲۰۷۶۶۷۷۵۴۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۴ و نامه شماره ۴۵۶۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: بهروز شهمیرزادی به شماره ملی ۰۰۷۲۸۷۴۷۴۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. حسین صادقی به شماره ملی ۰۰۷۹۰۸۰۳۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق والکترونیک کوثر صبا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. محمدرضا فتح الهی به شماره ملی۰۰۴۶۸۵۸۳۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با شماره شناسه۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضوهیئت مدیره. محمدایرانشاهی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. احمد اکبری به شماره ملی ۵۹۳۹۹۶۲۱۴۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازقبیل چک وسفته وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۱۵۵۲۱۳۴۴۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889844
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت عضو هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید. آقای ایوب بادپا بشماره ملی ۳۸۲۱۴۵۰۰۲۹ بنمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین آقای احمد اکبری بشماره شناسه ملی ۵۹۳۹۶۲۱۴۹ گردید. پ۹۵۰۴۱۳۲۰۷۹۳۷۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996765
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۱۰۸۶۷ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی پلاک ۱ طبقه ۵ کد پستی ۱۵۹۸۶۶۳۱۱۸ تغییر یافت پ۹۵۰۶۱۰۷۷۰۹۰۹۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی مفیدراهبر بشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین و انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۰۵۷۴۳۳۶۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه