شرکت داروسازی کاسپین تأمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100929813


شماره ثبت:
47782
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1362/3/2
آدرس:
م فاطمي خ بيستون پ1 ساختمان دارو گستر ط 3 1431663135

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عباس وفادار 715665
پیمان ترحمی 1015683
آقای ابولفضل ساغری چی 9662215
سعید افخمی دستجردیان 9981653
مهدی سعادتی 13262207
آقای محمد هاشمی خواه 13262207
آقای مجید عنابی 13473904
آقای محمد عبداللهی 14188340
محمدرضا عزت دوست 14188340
کامبیز گیلانی 14188340
سیدحجت کاظمی 14229169
آقای مجید صدیقی 14229169
افشین وهاب زاده رودسری 14229169

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 715665
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص بشماره ثبت ۴۷۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایهگذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی ابوالفضل ساغریچی به کدملی ۰۰۴۳۷۵۱۸۹۱ و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی سعید افخمیدستجردیان به کدملی ۰۹۳۷۵۲۹۶۰۶۰ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به نمایندگی محمد عبدالهی به کدملی ۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵ و شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۹۱۵ به نمایندگی کامبیز گیلانی به کدملی ۰۰۵۱۲۲۶۸۰۴ و شرکت داروئی آترا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰ به نمایندگی حجت کاظمی به کدملی ۴۹۶۹۰۷۳۹۰۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد عبداللهی بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ساغریچی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئتمدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۸۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015683
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. پیمان ترحمی به ک. م ۰۰۵۴۶۲۳۱۵۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بجای مهندس ابوالفضل ساغری چی بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور به امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۵۹۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157760
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی ۳۰/۱۲/۹۱تصویب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی انتخاب شد. پ۱۶۹۴۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208066
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵۰ میلیون سهم بانام یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ذیل دفتر در تاریخ ۷/۸/۹۲ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۱۷۲۰۱۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423102
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی کاسپین تامین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه پیشین شد. متن ابلاغیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می‌باشد: شرکت دارو سازی کاسپین تامین (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۷۷۸۲ ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت دارو سازی کاسپین تامین بشماره ثبت ۴۷۷۸۲ ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: الف موضوع اصلی: مطالعه برای ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید مواد اولیه دارویی و تاسیس کارخانجات ساخت و بسته بندی مواد دارویی و شیمیایی، تهیه و تدارک و واردات مواد اولیه، محصول ساخته شده، ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز، فروش و صدور محصولات، سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی و توزیع مواد داروئی و شیمیایی و کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع شرکت بستگی داشته باشد. سرمایه گذاری به منظور ایجاد، باز سازی، توسعه و همچنین خرید سهام واحدهای تولیدی و شرکتهای بازرگانی دارویی و غذایی و کلیه طرحها و صنایع جانبی آنها راسا یا از طریق تشکیل شرکتهای‌های مستقل. مطالعه، بررسی و تحقیق در مورد صنایع دارویی و غذایی و عرضه و فروش نتایج حاصل از این مطالعات و تحقیقات به شرکتهای گروه و غیره. مطالعه و بررسی، واردات و تولید و صادرات محصولات دارویی بیولوژیک ب موضوع فرعی: مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. برنامه ریزی‌های لازم در جهت هماهنگی بین شرکتهای وابسته و تابعه از نظر مالی، فنی، پرسنلی، مواد اولیه و غیره و همچنین تمرکز و عرضه خدمات و انجام برخی معاملات برای نیل به منظور فوق در موارد لزوم، مبادرت به کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوعه مذکور در بندهای بالا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت تهران در استان تهران به نشانی میدان فاطمی، خیابان بیستون، پلاک ۱، ساختمان دارو گستر، طبقه ۳، کدپستی ۱۴۳۱۶۶۳۱۳۵ می‌باشد. ۴ مدت شرکت: نامحدود ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال ۶ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت: شرکت پارس دارو با شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و شماره ثبت ۷۵۴۶ با نمایندگی محمد عبداللهی فرزند منوچهر با ش ش ۷۵۰ و شماره ملی ۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت آترا با شماره ثبت ۱۰۹۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰ با نمایندگی حجت کاظمی فرزند حسن با شماره شناسنامه ۴۸۸ شناسه ملی ۴۹۶۹۰۷۳۹۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو بشماره ثبت ۲۵۳۴۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۹۱۵ با نمایندگی کامبیز گیلانی فرزند حسین با ش ش ۵۴۳۹ و شماره ملی ۰۰۵۱۲۲۶۸۰۴ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با ش ش ۲۱۲۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ با نمایندگی پیمان ترحمی فرزند فیض ا … با ش ش ۵۷۶۹ و شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۳۱۵۴ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شماره ثبت ۴۷۹۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ با نمایندگی سعید افخمی دستجردیان فرزند سید مجتبی با ش ش ۷۱ شناسه ملی ۰۹۳۷۵۲۹۰۶۰ عضو هیئت مدیره ۷ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیة خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی ۸ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد. ۹ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالت که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی جاری: ۹۶۱/۵۱۸/۲۰۱/۸۵۱ ریال بدهی غیر جاری: ۳۵۰/۲۶۷/۰۶۲/۱۲ ریال بدهی احتمالی: ۸۶۶/۹۶۶/۴۷۵/۳۸۰/۲ ریال ۱۰ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتحاد تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۱۸۱۱۶۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662215
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص بشماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی ابوالفضل ساغری چی به کدملی ۰۰۴۳۷۵۱۸۹۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی سعید افخمی دستجردیان به کدملی ۰۹۳۷۵۲۹۶۰۶۰ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به نمایندگی محمد عبدالهی به کدملی ۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵ و شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۹۱۵ به نمایندگی کامبیز گیلانی به کدملی ۰۰۵۱۲۲۶۸۰۴ و شرکت داروئی آترا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰ به نمایندگی حجت کاظمی به کدملی ۴۹۶۹۰۷۳۹۰۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد عبداللهی بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ساغری چی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9981653
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص به شماره ثبت۴۷۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد عبداللهی به کدملی۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵ بنمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و حجت کاظمی به کدملی۴۹۶۹۰۷۳۹۰۲ بنمایندگی از شرکت داروسازی آترا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و کامبیز گیلانی به کدملی۰۰۵۱۲۲۶۸۰۴ بنمایندگی از شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۸۹۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و ابوالفضل ساغری چی به کدملی۰۰۴۳۷۵۱۸۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید افخمی دستجردیان به کدملی۰۹۳۷۵۲۹۰۶۰ معاونت مالی و اداری برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9993092
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۸۹ محسن هاشم به نمایندگی از شرکت پارس دارو بسمت رئیس هیئت مدیره و هادی رحمتی زاده به نمایندگی از دارویی آترا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و و ابوالفضل ساغری چی به نمایندگی از سرمایه گذاری داروی تامین بسمت مدیرعامل و سعید افخمی دستجردیان و رضا هاشمی علیا به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری صبا تامین و مدیریت تولید و خدمات پارس دارو در هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732630
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کاسپین تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953063
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی کاسپین تامین سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت پارس دارو شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو داروسازی آترا. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855963
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۲۶۱۹۸۳۷۴۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971555
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. اعضاء جدید حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت داروسازی آترا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰ شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت پارس دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ پ۹۵۰۵۲۶۲۸۷۴۹۱۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242361
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عبداللهی نماینده شرکت پارس دارو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶به سمت رئیس هیات مدیره. حجت کاظمی نماینده شرکت داروسازی آترا شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره. کامبیز گیلانی به عنوان نماینده شرکت دارو پخش شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۲۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره پیمان ترحمی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. محمد هاشمی خواه نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو هیات مدیره باعنایت به مفاد ۴۲ اساسنامه شرکت، هیات مدیره بخشی از اختیارت خود مندرج در مفاد ۴۱ اساسانامه شرکت را بشرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره - ۶ - نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنان. - ۶ - عقد هر نوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند. - ۶ - عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکت‌های پخش دارو، مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیات مدیره. - ۶ - افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات - ۶ - اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات - ۶ - تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارئه به هیات مدیره - ۶ - تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات و شرکت‌ها و انجام هر نوع معامله با بانک‌ها و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و قبول هزینه‌های مربوط و یا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد. - ۶ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. - ۶ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل غیر به وکیل و عزل او. هیات مدیره مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۱۵۷۶۰۶۰۶۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262207
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی سعادتی به شماره ملی ۰۰۶۵۲۴۷۹۷۳ به جای محمد هاشمی خواه به شماره ملی ۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۸۴۲۵۱۵۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473904
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید عنابی ک. م ۰۳۲۰۱۰۱۱۸۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان مدیرعامل ونایب رییس هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید. هیات مدیره بخشی از اختیارات و وظایف خود را به مدیر عامل شرکت بشرح ذیل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات ومراجع رسمی دولتی وموسسات خصوصی. نصب وعزل کلیه کارکنان شرکت وتعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش و ترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدامی وخروج از خدمت و مرخصی وبازنشستگی و مستمری وراث آنان. عقد هر نوع قرارداد با نصاب حداکثرمبلغ دویست میلیون ریال تغییر وتبدیل آن راجع به خرید وفروش معاوضه اموال منقول وماشین آلات وغیره که جزو موضوعات شرکت باشد و انجام کلیه عملیات ومعاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند. عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکت‌های پخش دارو، مراکز درمانی وبیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت وارائه گزارش به هیات مدیره. افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ومتفرعات تهیه وتنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت وارائه به هیات مدیره تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات وشرکت‌ها و انجام هر نوع معامله با بانک‌ها و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت و قبول هزینه‌های مربوطه ویا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه وصلاح شرکت مقتضی باشد. تهیه وتنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی ویا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری داشتن حق صلح وسازش وتمام اختیارات راجع به امر دادرسی وتعیین وکیل وتفویض کلیه اختیارات لازم وحق توکیل غیربه وکیل و عزل او. هیات مدیره مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچک‌ها و بروات وسفته‌ها وسایراوراق تجاری وغیره با امضای متفق مدیر عامل ویکی از اعضاءهیات مدیره ممهور به مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل، اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره وممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل وممهوربه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۳۲۷۷۳۴۶۹۲۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597152
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۱۵۷۹۵۱۲۹۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188340
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عبداللهی به کد ملی۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵ به نمایند گی شرکت پارس دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و کامبیز گیلانی به کد ملی ۰۰۵۱۲۲۶۸۰۴به عنوان نماینده شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۸۹۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و افشین وهابزاده به کد ملی ۰۰۵۵۰۱۹۱۷۱به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان مدیرعامل و به سمت نایب رییس هیات مدیره و محمدرضا عزت دوست به کد ملی ۲۵۹۳۲۸۱۷۹۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صباتأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰به به عنوان عضو هیات مدیره (معاونت مالی و اقتصادی) انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ۵ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره ۲ ۵ نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. ۳ ۵ عقد هرنوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتیکه با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند. ۴ ۵ عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکتهای پخش دارو، مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ۵ ۵ افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ۶ ۵ اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات ۷ ۵ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره ۸ ۵ تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتها و انجام هرنوع معامله با بانکها و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و قبول هزینه‌های مربوطه و یا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد. ۹ ۵ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. ۱۰ ۵ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل غیر به وکیل و عزل او. صاحبان امضاهای مجاز: هیأت مدیره مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد مذکور با امضاء دونفر از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۰۵۶۴۱۹۰۸۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188344
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افشین وهابزاده به کد ملی ۲۵۹۴۱۹۲۹۴۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان مدیرعامل و به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در مفاد ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی و غیره ۲ ۱ نصب و عزل مامورین و کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. ۳ ۱ عقد هرنوع قرارداد با نصاب حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند. ۴ ۱ عقد قرارداد فروش محصولات شرکت با شرکتهای پخش دارو، مراکز درمانی و بیمارستانی و همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات محصولات تولیدی شرکت و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ۵ ۱ افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات ۶ ۱ اقدام جهت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات ۷ ۱ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره ۸ ۱ تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتها و انجام هرنوع معامله با بانکها و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و قبول هزینه‌های مربوطه و یا هرگونه شرایطی که با رعایت صرفه و صلاح شرکت مقتضی باشد. ۹ ۱ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. ۱۰ ۱ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن حق صلح و سازش وتمام اختیارات راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل و تفویض کلیه اختیارات لازم و حق توکیل غیر به وکیل و عزل او. صاحبان امضاهای مجاز: هیأت مدیره مقرر نمود کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد مذکور با امضاء دونفر از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۰۵۴۶۹۸۲۳۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229169
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کاسپین تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید صدیقی به شماره ملی ۰۰۵۵۶۲۸۹۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و کامبیز گیلانی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۲۶۸۰۴ به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضوء هیئت مدیره و سیدحجت کاظمی به شماره ملی ۴۹۶۹۰۷۳۹۰۲ به نمایندگی از شرکت داروئی آترا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و افشین وهابزاده به شماره ملی ۰۰۵۵۰۱۹۱۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عزت دوست به شماره ملی ۲۵۹۳۲۸۱۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۲۶۱۱۵۰۰۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه