کابل البرز

شرکت کابل البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100928603
تهران خيابان احمد قصير كوچه شانزدهم پلاك 3 1514836811
7
افراد
13
آگهی‌ها
47659
شماره ثبت
1362/2/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 750969
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرزسهامی عام به شماره ثبت۴۷۶۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار چک سفته بروات قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق هریک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۱۷۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977305
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه شراکت به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۳۶۳۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124641
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت آفرنگان کابل به ش م ۱۰۱۰۲۲۰۸۰۹۳ بنمایندگی محمدرضا حاصلی خانکهدانی به ش م ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سانیل الکتریک بنمایندگی مسعود پاکدل به ش م ۱۴۶۵۱۵۱۷۶۱ بسمت عضو و مدیرعامل شرکت خانه برق گستر به ش م ۱۰۱۰۲۰۴۸۴۰۱ بنمایندگی حمیدرضا اشراقی به ش م ۰۰۵۰۹۹۳۰۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره ابوالفضل لوایی به ش م ۱۲۱۸۶۷۸۵۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرادعلی لوایی به ش م ۱۲۱۹۲۱۰۹۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، بروات و قراردادها و بطور کلی کلیه اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق هر یک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۷۸۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460306
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز سهامی عام به شماره ثبت۴۷۶۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۶۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848736
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام به شماره ثبت۴۷۶۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۸۹۳ شرکت سانیل الکترونیک شرکت خانه برق گستر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۸۴۰۱ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ مرادعلی لوایی به کدملی۱۲۱۹۲۱۰۹۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136878
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام به شماره ثبت۴۷۶۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۰ ابوالفضل لوائی به کدملی ۱۲۱۸۶۷۸۵۸۵ به نمایندگی از شرکت آفرنگان کابل به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مرادعلی لوائی به کدملی ۱۲۱۹۲۱۰۹۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر اسدی به کدملی ۰۶۰۲۲۲۱۳۶۶ به نمایندگی از شرکت خانه برق گستر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود پاکدل به کدملی ۱۴۶۵۱۵۱۷۶۱ به نمایندگی از شرکت سانیل الکتریک و مهدی پورهاشم به کدملی ۴۳۲۳۲۳۹۱۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک سفته بروات و قراردادها و به طور کلی کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872084
آگهی تصمیمات شرکت کابل البرز سهامی عام ثبت شده به شماره۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647708
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴به استناد مجوز شماره ۳۴۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - موضوعات اصلی: خرید، اجاره و احداث کارخانجات به منظور تولید میله، سیم، کابل مسی و آلومینیومی جهت مصارف الکتریکی و مخابراتی و غیره …انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی، واردات و صادرات، اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها، موسسات مالی و اشخاص (داخل یا خارج) و اخذ موافقت نامه‌های اصولی و هر گونه مجوز دیگر به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و معاملات اموال منقول و غیر منقول مربوط به موضوع شرکت و اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. ب - موضوعات فرعی سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت‌های موجود یا در حال تاسیس که تولیدات آنها ارتباط با اهداف شرکت باشد و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به طور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی و خدمات آزمایشگاهی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد. در داخل و یا خارج کشور مبادرت نماید. به موضوع شرکت برای مدت نامحدود اضافه گردیدو ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید پ۹۴۱۱۱۸۳۱۰۱۰۳۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250903
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۸/۴/۹۵ و مجوز ۹۴ - ۲۵۱۳۴۴/۹۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی افزایش یافت. که مبلغ نقدی طی گواهی بانکی شماره ۴۲۳/۲۱۹۰/۳۴ مورخ ۷/۱۰/۹۵ و گواهی بانکی شماره ۳۶۸/۲۱۹۰/۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ شماره ۳۶۸/۲۱۹۰/۳۴ مورخ۱۲/۸/۹۵ بانک تجارت شعبه گاندی جنوبی پرداخت گردید و لذا ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (دویست و بیست و هشت میلیاردریال) منقسم به ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ (دویست و بیست و هشت میلیون سهم) ۱۰۰۰ (یکهزارریالی) عادی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ۹۵۱۰۲۲۶۷۴۴۱۱۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283323
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات شرکت کابل البرز سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر تعیین گردیدند: شرکت آفرنگان کابل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۸۰۹۳ شرکت سانیل الکتریک به کد فراگیر ۳۰۰۲۵۸۵۸۴۶ شرکت خانه برق گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۴۰۱ آقای ابوالفضل لوایی به شماره ملی ۱۲۱۸۶۷۸۵۸۵ آقای مراد علی لوایی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۱۰۹۸۶ پ۹۵۱۱۱۰۴۸۶۴۰۲۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297944
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل لوائی با کد ملی ۱۲۱۸۶۷۸۵۸۵ به به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مرادعلی لوائی با کد ملی ۱۲۱۹۲۱۰۹۸۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود پاکدل با کد ملی ۱۴۶۵۱۵۱۷۶۱ به نمایندگی شرکت سانیل الکتریک کد فراگیر ۳۰۰۲۵۸۵۸۴۶به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمد رضا حاصلی با کد ملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به نمایندگی شرکت آفرنگان کابل ش. م ۱۰۱۰۳۲۰۸۰۹۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حمیدرضا اشراقی با کد ملی ۰۰۵۰۹۹۳۰۳۸ به نمایندگی شرکت خانه برق گستر ش. م ۱۰۱۰۲۰۴۸۴۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای: مدیرعامل یا رئیس هیئت یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق هر یک از چهار عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای موظف هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز ایشان با مهر شرکت معتبر بوده و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد که به ایشان تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره. تهیه ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و ارائه به هیئت مدیره. پیش بینی و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر با تائید هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تائید هیئت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا با رعایت مصوبات هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از عوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجزء اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۵۱۱۱۹۱۷۸۶۹۲۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345036
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۲۸ - ۳۲۲۹۴۱ , ۹۵۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۱۶۹۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۱۶۹۲۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۱۸۵۴۵۲۳۸۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855878
آگهی تغییرات شرکت کابل البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۱۵۹۸۶۹۸۸۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک