شرکت معدنی دماوند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100924838


شماره ثبت:
47269
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1362/1/23
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان پاكستان-كوچه دوم- پلاك 1 طبقه زير زمين 1531635511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای شهرام میراخورلو 1203275
تقی قربانی 1203275
آقای مصطفی ردایی 1203275
آقای احمد پاک ایمان 1626212
آقای رضا محمودی 1626212
آقای امین اکرمی 1626212
محسن لک 12743907
آقای محمد سپاهی 12927916
آقای کریم آقا هاشم پور 13090046
آقای داود ابراهیم زاده 13090046
آقای سید محمود فاطمی عقداء 13897890
سعید کاظمی دینه رودی 13897890
منوچهر رئیسی 13897890
آقای محمد رنج بر رحمانی 13897890
آقای امیرمحمد مشرف 13897890

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661823
آگهی تغییرات در شرکت معدنی دماوندسهامی عام به شماره ثبت۴۷۲۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ مصطفی ردایی به کدملی ۶۲۷۹۳۰۳۹۸۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شهرام میراخورلو به کدملی ۰۰۵۴۹۵۶۸۱۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین اکرمی به کدملی ۰۰۶۹۴۵۷۰۱۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد و ضمنا هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۰۲۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720538
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند (سهامی عام) بشماره ثبت۴۷۲۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ و شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۳۵۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082036
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام بشماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۷۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203275
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام میراخورلو ۰۰۵۴۹۵۶۸۱۱ نماینده شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک ۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره , آقای امین اکرمی ۰۰۶۹۴۵۷۰۱۸ نماینده شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل , آقای رضا محمودی۰۰۵۵۷۷۸۱۶۱ نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ , آقای مصطفی ردایی ۶۲۷۹۳۰۳۹۸۵ نماینده شرکت گسترش مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و آقای تقی قربانی۱۲۲۹۶۲۹۶۴۵ نماینده شرکت فولاد شرق کاوه ۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره برخی اختیارات خود را طبق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ ۱۷۱۹۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494841
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۷۲۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ و مجوزهای شماره ۲۶۳۲۹۶/۱۲۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ و ۲۶۹۸۶۲/۱۲۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۴۱۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561240
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجود نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰، شرکت صنایع معدنی کاوه پارس ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲، شرکت فولاد شرق کاوه ۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰، شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک ۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ تعیین شدند. پ۹۳۰۵۱۸۴۹۵۲۹۹۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626212
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای احمد پاک ایمان به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۸۶۶۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امین اکرمی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۵۷۰۱۸ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای تقی قربانی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۲۹۶۴۵ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا محمودی به شماره ملی ۰۰۵۵۷۷۸۱۶۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی ردائی به شماره ملی ۶۲۷۹۳۰۳۹۸۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت) اعتبار دارد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند ۲) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت به استثناء مدیران بلافصل که حسب پیشنهاد با تصویب هیئت مدیره می‌باشد. تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی وارث آنها با توجه به قانون و مقررات جاری و آئین نامه‌های مصوب. بند ۳) پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. بند ۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند ۵) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. بند ۶) تعهد، ظهر نویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند ۷) تقدیم پیشنهاد و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. بند ۸) ارائه پیشنهاد و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. بند ۹) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی. بند۱۰) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها، موسسات رسمی، درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره، کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. بند ۱۱) پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا. بند۱۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی به عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور برای شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام ارائه نشر در حراست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه وسازش و استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع آنها و تامین خواست و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. بند۱۳) تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت. بند۱۴) تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. بند ۱۵) تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه به بازرس قانونی پس از تصویب هیئت مدیره. بند۱۶) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵٪) اندوخته قانونی به هیئت مدیره بند ۱۷) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پ۹۳۰۶۳۰۶۸۵۳۳۲۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412460
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۳ و مجوز شماره ۲۹۹۳۲۶/۱۲۱مورخ ۲۹/۱۰/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مجموعا" مبلغ۱۱۰۴۱۸۸۸۵۵۷ریال بموجب گواهی‌های شماره ۱۴۳۴/۰۳۲/۳۲مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ بانک تجارت شعبه چهارراه پارک و بموجب گواهی شماره ۱۹مورخ ۲۲/۷/۹۳بانک تجارت شعبه چهار راه پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۱۱۰۸۵۱۴۸۸۳۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653183
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سیامک شرکت فولاد شرق کاوه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350623
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۷۲۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956255
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند (سهامی عام) بشماره ثبت۴۷۲۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت مهندسی و مدیریت فن آوری سامیک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ و شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959043
آگهی تصمیمات شرکت معدنی دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۷۲۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743907
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لک دارای شماره ملی۴۲۱۹۴۶۸۶۹۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ (به جای رضا محمودی) به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۵۸۲۲۸۵۸۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12927916
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین شدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰ شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ آقای محمد سپاهی۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ به سمت عضو علی البدل تعیین گردیدند. پ۹۵۰۵۰۳۶۴۵۱۲۷۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090046
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود ابراهیم زاده دارای کدملی ۶۵۹۹۸۲۲۴۱۱ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای کریم آقا هاشم پور دارای کدملی ۰۰۵۰۵۴۸۷۰۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، آقای محمد رنج بر رحمانی دارای کدملی ۰۰۸۱۷۸۰۷۴۵ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ به سمت عضو هیات مدیره، آقای محسن لک دارای کدملی ۴۲۱۹۴۶۸۶۹۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای امیرمحمد مشرف دارای کدملی ۱۷۴۰۰۷۷۰۰۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۳۹۵۵۶۸۶۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379679
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود فاطمی عقداء دارای شماره ملی ۴۴۴۹۳۵۰۷۵۸ به نمایندگی از فولاد شرق کاوه دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰ (به جای داود ابراهیم زاده) به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۲۱۸۳۸۷۷۲۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393522
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید کاظمی دینه رودی دارای شماره ملی ۰۰۸۲۳۸۰۵۰۳ به جای محسن لک دارای شماره ملی ۴۲۱۹۴۶۸۶۹۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ج: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۳۰۹۱۹۶۷۲۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528851
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۰۲۹۴۳۵۹۱۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897878
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه دوم پلاک ۱ طبقه زیر زمین کدپستی ۱۵۳۱۶۳۵۵۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۰۷۹۸۴۷۲۳۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897890
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر رئیسی به کدملی ۲۱۲۱۷۹۱۷۷۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود فاطمی عقداء به کدملی ۴۴۴۹۳۵۰۷۵۸ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و محمد رنج بر رحمانی به کدملی ۰۰۸۱۷۸۰۷۴۵ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید کاظمی دینه رودی به کدملی ۰۰۸۲۳۸۰۵۰۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و امیرمحمد مشرف به کدملی ۱۷۴۰۰۷۷۰۰۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۷۹۶۱۵۴۰۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173959
آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت فولاد شرق کاوه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۴۶۰ شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۹۲۸۱ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۵۲۷۶۶۵۴۶۲۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه