تولیدی باندهای پزشکی ایران

شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100923744
تهران-شهر تهران-جهان كودك-بزرگراه مدرس-خيابان كيش-پلاك 1-طبقه چهارم 1518846315
6
افراد
14
آگهی‌ها
47155
شماره ثبت
1362/1/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 890962
آگهی تصمیمات شرکت تولید باندهای پزشکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ به سمت بازرس اصلی و سوزان مهدیان به کدملی۰۰۴۰۲۶۱۱۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس مه به کدملی۰۰۵۳۴۷۶۷۸۶ و امیر مه به کدملی۰۰۴۵۷۵۸۶۸۹ و شعله افشار به کدملی۰۰۴۱۰۸۸۳۵۲ و شبنم مه به کدملی۰۰۶۷۲۰۹۷۹۳ و نسیم مه به کدملی۰۰۶۸۵۴۳۰۶۹ عباس مه بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر مه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۷۰۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206784
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ به عنوان بازرس اصلی و سوزان مهدیان به کدملی ۰۰۴۰۲۶۱۱۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۱۹۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206786
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاهی همکار (پس از اخذ مجوزهای لازم) و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز. پ۱۷۱۹۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600034
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی باندهای پزشکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم سوزان مهدیان ک م ۰۰۴۰۲۶۱۱۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل: آقایان عباس مه ک م۰۰۵۳۴۷۶۷۸۶، امیر مه ک م ۰۰۴۵۷۵۸۶۸۹، خانمها شعله افشار ک م ۰۰۴۱۰۸۸۳۵۲و شبنم مه ک م۰۰۶۷۲۰۹۷۹۳ و نسیم مه ک م۰۰۶۸۵۴۳۰۶۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که: آقای عباس مه به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مه به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۱۰۸۴۵۲۷۱۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732710
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۰۹۹۷مورخه ۰۴/۰۶/۱۳۹۳نام شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۳۰۹۲۳۷۱۴۷۱۷۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572743
آگهی تصمیمات شرکت تولید باندهای پزشکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ به سمت بازرس اصلی و سوزان مهدیان به کدملی۰۰۴۰۲۶۱۱۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس مه به کدملی۰۰۵۳۴۷۶۷۸۶ و امیر مه به کدملی۰۰۴۵۷۵۸۶۸۹ و شعله افشار به کدملی۰۰۴۱۰۸۸۳۵۲ و شبنم مه به کدملی۰۰۶۷۲۰۹۷۹۳ و نسیم مه به کدملی۰۰۶۸۵۴۳۰۶۹ عباس مه بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر مه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9929298
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره۴۷۱۵۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شعله افشار به کدملی ۰۰۴۱۰۸۸۳۵۲ و شبنم مه به شناسه ملی ۰۰۶۷۲۰۹۷۹۳ و نسیم مه به کدملی ۰۰۶۸۵۴۳۰۶۹ بسمت اعضای هیئت مدیره و عباس مه به کدملی ۰۰۵۳۴۷۶۷۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، امیر مه به کدملی ۰۰۴۵۷۵۸۶۸۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713821
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۴۱۲۲۵۸۸۷۷۱۹۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742161
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: بزرگراه آفریقا (نلسون ماندلا) بالاتر از چهاراه جهان کودک خیابان کیش انتهای بن بست کیش پلاک ۱ طبقه ۴ کدپستی ۱۹۶۸۹۴۷۸۴۹ تغییر یافت پ۹۵۰۱۲۴۳۴۶۲۱۷۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003648
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز (حسابراران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم سوزان مهدیان ک. م ۰۰۴۰۲۶۱۱۱۵بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. خانمها شعله افشار ک. م ۰۰۴۱۰۸۸۳۵۲، شبنم مه ک. م۰۰۶۷۲۰۹۷۹۳ و نسیم مه ک. م۰۰۶۸۵۴۳۰۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس مه ک. م ۰۰۵۳۴۷۶۷۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمه ک. م۰۰۴۵۷۵۸۶۸۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۶۱۴۳۷۶۱۳۹۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316952
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۲۰۱۵۴۰۳۶۹۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445330
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران جهان کودک بزرگراه مدرس خیابان کیش پلاک ۱ طبقه چهارم به کدپستی ۱۵۱۸۸۴۶۳۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۳۰۳۲۶۵۳۲۳۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445335
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس مه با شماره ملی ۰۰۵۳۴۷۶۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شعله افشار با شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۸۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره شبنم مه با شماره ملی ۰۰۶۷۲۰۹۷۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره نسیم مه با شماره ملی ۰۰۶۸۵۴۳۰۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره امیر مه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۵۸۶۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۳۵۷۵۴۶۰۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445342
آگهی تغییرات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: عباس مه با شماره ملی ۰۰۵۳۴۷۶۷۸۶ شعله افشار با شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۸۳۵۲ شبنم مه با شماره ملی ۰۰۶۷۲۰۹۷۹۳ نسیم مه با شماره ملی ۰۰۶۸۵۴۳۰۶۹ امیر مه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۵۸۶۸۹ پ۹۶۰۳۰۳۲۳۹۸۶۰۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک