تولید سولفور سدیم ایران

شرکت تولید سولفور سدیم ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100918039
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ايرانشهر-خيابان بهبهان-خيابان رامسر-پلاك 46-طبقه اول- 1581964911
6
افراد
8
آگهی‌ها
46580
شماره ثبت
1361/11/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 972465
آگهی تصمیمات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی عام شماره ثبت۴۶۵۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۸۰۶۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356546
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ شرکت پارس سرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰ شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ شرکت راهبر فراست به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۷۸۰۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658185
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴تصویب شد. شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ شرکت پارس تدبیر دانش شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ شرکت پارس سرام به شماره ش ناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰ شرکت گنجینه تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ شرکت راهبر فراست به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۴۱۱۲۵۴۵۸۸۷۶۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658203
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال شهرابی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۱۳۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای دکترمهدی شهرابی بشماره ملی ۰۰۵۱۹۱۸۳۹۰ به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم صحت به شماره ملی ۰۶۰۰۸۵۶۷۷۱ به نمایندگی از شرکت پارس سرام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اعظم پارسا به شماره شماره ملی ۰۰۴۶۴۶۹۵۴۰ به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیربه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ و آقای مسلم پاپی نژاد به شماره ملی ۰۵۳۴۰۴۸۰۵۶ به نمایندگی از شرکت راهبر فراست وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی (کدملی ۰۰۸۱۷۲۵۰۷۸) و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۲۸ بند به شرح ذیل به ایشان تفویض شد: انجام کلیه تشریفات قانونی و امور جاری شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. پیشنهاد خط مشی، سیاست کلی، حدود سرمایه گذاری و هزینه‌های جاری و پیش بینی هزینه‌های طرح و توسعه جهت سالهای آتی به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام. تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مالی، استخدامی، حقوق و دستمزد، معاملات و سایر آئین نامه‌های شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و تدوین بودجه شرکت جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره. عزل و نصب کلیه کارکنان اعم از مدیران اجرائی و مأمورین شرکت و نیز تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی طبق آئین نامه‌های مصوبه شرکت و قوانین جاری کشور. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات به هیئت مدیره. افتتاح حسابهای جاری، سپرده، امانی واعتباری و غیره نزد بانکها و مؤسسات داخلی بنام شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، کارمزد و غیره. پیشنهاد ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد، لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت به هیئت مدیره و امضاء فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت، برداشت و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوط به امر دادرسی، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به مراجع ذیربط. خرید و عقد هر نوع قرارداد خرید خدمت و معامله و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد هر نوع مواد، مواد اولیه، قطعات و اجناس مورد لزوم، معاوضه مواد و مصالح ساختمانی برای احداث، بهره برداری و تولید و ایجاد تأسیسات جدید سرمایه‌ای شرکت همگی پس از تصویب در هیئت مدیره. حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان و مدیران اجرائی و هزینه‌های جاری شرکت بر اساس مقررات و ضوابط. انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. پرداخت هرگونه وام به کارکنان شرکت طبق آئین نامه مربوطه. تهیه تقویم کاری شرکت در مقاطع مختلف و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه پس از تصویب در هیئت مدیره. پرداخت هرگونه حق الزحمه به مشاوران. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و ثبت هرگونه علامت تجاری. سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات پس از تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کرارا پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۴۱۱۲۵۵۳۳۷۴۵۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300541
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۲۰۸۹۵۶۴۲۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843150
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ به تصویب رسید. جلال شهرابی به شماره شناسنامه ۵۹۴۲۳و شماره ملی ۰۰۳۲۹۱۳۷۰۲ و شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ و شرکت گنجینه تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ و شرکت راهبر فراست شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰و پارس تدبیر دانش وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ بعه عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۰۸۵۱۹۳۲۵۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843172
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال شهرابی شماره ملی ۰۰۳۲۹۱۳۷۰۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره اعظم پارسا شماره ملی ۰۰۴۶۴۶۹۵۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم صحت شماره ملی ۰۶۰۰۸۵۶۷۷۱ به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مسلم پاپی نژاد شماره ملی ۰۵۳۴۰۴۸۰۵۶ به نمایندگی از شرکت راهبر فراست به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۹۴۰و آقای حسین شهرابی شماره ملی ۰۰۸۱۷۲۵۰۷۸ به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل در ۲۸ بند به شرح ذیل می‌باشد: انجام کلیه تشریفات قانونی و امور جاری شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - پیشنهاد خط مشی، سیاست کلی، حدود سرمایه گذاری و هزینه‌های جاری و پیش بینی هزینه‌های طرح و توسعه جهت سالهای آتی به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام - تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مالی، استخدامی، حقوق و دستمزد، معاملات و سایر آئین نامه‌های شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره - تهیه و تدوین بودجه شرکت جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره - عزل و نصب کلیه کارکنان اعم از مدیران اجرائی و مأمورین شرکت و نیز تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی طبق آئین نامه‌های مصوبه شرکت و قوانین جاری کشور - پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات به هیئت مدیره - افتتاح حسابهای جاری، سپرده، امانی واعتباری و غیره نزد بانکها و مؤسسات داخلی بنام شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، کارمزد و غیره - پیشنهاد ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد، لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت به هیئت مدیره و امضاء فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت، برداشت و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت پس از تصویب هیئت مدیره - ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوط به امر دادرسی، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به مراجع ذیربط - خرید و عقد هر نوع قرارداد خرید خدمت و معامله و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد هر نوع مواد، مواد اولیه، قطعات و اجناس مورد لزوم، معاوضه مواد و مصالح ساختمانی برای احداث، بهره برداری و تولید و ایجاد تأسیسات جدید سرمایه‌ای شرکت همگی پس از تصویب در هیئت مدیره - حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت - تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان و مدیران اجرائی و هزینه‌های جاری شرکت بر اساس مقررات و ضوابط - انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت - پرداخت هرگونه وام به کارکنان شرکت طبق آئین نامه مربوطه - تهیه تقویم کاری شرکت در مقاطع مختلف و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب - تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه پس از تصویب در هیئت مدیره - پرداخت هرگونه حق الزحمه به مشاوران - واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و ثبت هرگونه علامت تجاری - سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات پس از تصویب هیئت مدیره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۶۱۱۰۸۲۵۸۸۸۰۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182114
آگهی تغییرات شرکت تولید سولفور سدیم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرساستان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ایرانشهر خیابان بهبهان خیابان رامسر پلاک ۴۶ طبقه اول کدپستی۱۵۸۱۹۶۴۹۱۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۵۳۰۳۱۱۸۱۵۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک