سیمان قائن

شرکت سیمان قائن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100917154
تهران بلوار كشاورز خ نادري پ 48 قديم 14 جديد 1416633531
20
افراد
17
آگهی‌ها
46491
شماره ثبت
1361/10/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642016
آگهی تغییرات شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبت۴۶۴۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۱ علی اصغر گرشاسبی به ک م۳۷۸۱۹۱۲۷۵ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به ش م۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد بلوکیان به ک م۰۹۱۹۷۳۲۵۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شهیدی به ک م۰۰۵۳۰۷۳۵۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و بیژن جواهری به ک م۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ به نمایندگی از شرکت سیمان تامین به ش م۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۵۸۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642145
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاینسهامی عام ثبت شده به شماره۴۶۴۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: احمد بلوکیان به ک م۰۹۱۹۷۳۲۵۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص به ش م۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و بیژن جواهری به ک م۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ به نمایندگی شرکت سیمان صوفیان به ش م۱۰۰۱۱۹۵۵۱۱۱ و علی اصغر گرشاسبی به ک م۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به نمایندگی از طرف سیمان ارومیه سهامی عام به ش م۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و محمدرضا شهیدی به ک م۰۰۵۳۰۷۳۵۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شمال سهامیعام به ش م۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و کمال صدیقی به ک م۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به ش م۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. که احمد بلوکیان به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن جواهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال صدیقی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۵۸۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972527
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید اقبالیان به ش ملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و سعید حشمتی به ش ملی ۲۷۵۴۱۳۱۶۹۸ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۳۰۰۱۶۳۱۸ برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. برخی اختیارات هیئت مدیره طبق مفاد صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. احمد بلوکیان به ش ملی ۰۹۱۹۷۳۲۵۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن جواهری به ش ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۳۳۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067082
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به ش م ۱۰۱۱۱۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به ک م ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۱۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305469
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۶۱۱/۲۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۲۲/۵۳ ریال منقسم به ۴۰۰/۲۲۲/۵۳ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۶۰۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492359
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. اشخاص زیر بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: الف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ ب شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ ج شرکت سیمان شمال ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ د شرکت سیمان ارومیه ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ ه شرکت سیمان صوفیان ۱۰۰۱۱۹۵۵۱۱۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۳۰۴۰۲۹۹۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597633
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بلوکیان با شماره ملی ۰۹۱۹۷۳۲۵۸۵ از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بعنوان به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. آقای محمدحسن ثقفی با شماره ملی ۰۹۳۱۳۵۲۰۷۱ از طرف شرکت سیمان صوفیان ۱۰۰۱۱۹۵۵۱۱۱ بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. آقای سیدمهدی مقدسی با شماره ملی ۰۵۳۱۱۳۴۰۶۷از طرف شرکت سیمان شمال ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. آقای تقی حاجیوندبا شماره ملی۴۸۴۸۷۸۴۶۸۹ از طرف شرکت سیمان ارومیه۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ بعنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردیدند. آقای حمید اقبالیان با شماره ملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۳۸۷ از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. امضاء اسناد تعهد آور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد بود. پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و اخواست اوراق تجاری با توجه به بند‌های ۶ ۱ ۸ و ۷ ۱ ۸. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیر نقدی و اقساطی با نظر هیأت مدیره خواهد بود. اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. مدیر عامل می‌تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ۹۳۰۶۰۹۴۹۴۴۳۱۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146155
آگهی تغییرات شرکت سیمان قاین سهامی عام به شماره ثبت۴۶۴۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۱ علی اصغر گرشاسبی به ک م۳۷۸۱۹۱۲۷۵ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به ش م۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد بلوکیان به ک م۰۹۱۹۷۳۲۵۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شهیدی به ک م۰۰۵۳۰۷۳۵۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و بیژن جواهری به ک م۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ به نمایندگی از شرکت سیمان تامین به ش م۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797643
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر قائمی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای رحمت الله طیبی به شماره ملی۰۶۵۲۶۷۸۶۵۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محمدحسن ثقفی به شماره ملی۰۹۳۱۳۵۲۰۷۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای سیدمهدی مقدسی به شماره ملی۰۵۳۱۱۳۴۰۶۷بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید اقبالیان به شماره ملی۳۷۸۱۰۲۲۱۹۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره امضاء اسناد تعهداور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. اختیارات ذیل به آقای حمید اقبالیان مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی (در مورد عزل و نصب مدیران پیشنهاد توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره اجرا خواهد شد). پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند‌های ۶ ۷ و ۷ ۷. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیأت مدیره خواهد بود. اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان ششماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیأت مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیأت مدیره شرکت. ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیأت مدیره. رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ۹۵۰۲۲۶۹۰۸۷۵۷۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839639
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ پ۹۵۰۳۱۹۸۴۵۵۴۵۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230090
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رامین راهب با شماره ملی۲۲۹۶۰۳۸۶۷۰به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸به سمت رئیس هیات مدیره آقای رحمت الله طیبی با شماره ملی ۰۶۵۲۶۷۸۶۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سیدمحمدرضا موسوی چهارده با شماره ملی۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای رامین جعفر زاده اندبیلی با شماره ملی۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمید اقبالیان با شماره ملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره امضای اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد بود. پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیات مدیره خواهد بود. اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل و ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس و اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب اویا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا صدور هرگونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت واخواست اوراق تجاری (با توجه به دو بند قبلی). تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ۹۵۱۰۱۱۳۴۰۹۷۴۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488448
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۰۷۶۶۶۵۶۱۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866877
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ شرکت سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ پ۹۶۱۱۲۱۳۸۳۸۵۸۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866885
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با مواد اولیه و محصولات سیمان، بتن، آهک و صنایع ساختمانی و معدنی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ۹۶۱۱۲۱۶۴۴۱۷۳۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968988
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین راهب به شماره ملی ۲۲۹۶۰۳۸۶۷۰به نمایندگی شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸بعنوان رئیس و عضو هیات مدیره آقای رحمت الهه طیبی به شماره ملی۰۶۵۲۶۷۸۶۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بعنوان نایب رئیس و عضو هیات مدیره آقای فرهاد نیکخواه به شماره ملی۰۵۵۷۷۵۸۰۷۶ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵به نمایندگی بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی شرکت سیمان شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حمید اقبالیان به شماره ملی۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود. اختیارات ذیل به آقای حمید اقبالیان مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید: ۷ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۷ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۷ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی (در مورد عزل و نصب مدیران پیشنهاد توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیات مدیره اجرا خواهد شد). ۷ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ۷ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند‌های ۶ ۷ و ۷ ۷. ۷ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیات مدیره خواهد بود. ۷ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. ۷ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ۷ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۷ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۷ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرت‌ها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ۷ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. ۷ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. ۷ مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ۹۷۰۱۱۹۷۰۹۲۳۵۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078238
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ پ۹۷۰۳۲۷۶۲۱۷۴۶۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192860
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین راهب به شماره ملی ۲۲۹۶۰۳۸۶۷۰ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و قاسم نجفی به شماره ملی ۵۴۷۹۷۲۶۱۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد نیکخواه به شماره ملی ۰۵۵۷۷۵۸۰۷۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و بهنام علیخانی به شماره ملی ۴۶۲۲۱۸۴۳۳۸ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی ۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء اسناد تعهد آور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد بود اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ۱ ۸ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ ۸ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۳ ۸ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین وکارکنان شرکت اعم از رده‌های میانی و مدیران بلافصل وتعیین شغل وحقوق ودستمزد و انجام ترفیع وتنبیه وپاداش وسایرشرایط استخدامی. ۴ ۸ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ۵ ۸ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند‌های ۶ ۸ و ۷ ۸. ۶ ۸ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و فروش غیرنقدی و اقساطی و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد بود. ۷ ۸ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی دیوانعالی (فرجام خواهی) تعیین وکیل، صلح و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. ۸ ۸ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ۹ ۸ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۱۰ ۸ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۱۱ ۸ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیئت مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرت‌ها جهت ارائه به هیئت مدیره شرکت. ۱۲ ۸ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیئت مدیره. ۱۳ ۸ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. ۱۴ ۸ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ۹۷۰۶۰۷۹۰۰۵۳۴۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک