ورزیران

شرکت ورزیران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100913490
تهران نبش ميرداماد بزرگراه افريقا جردن كوچه شهيد عمدي شماره4 1518954714
8
افراد
8
آگهی‌ها
46118
شماره ثبت
1361/9/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 680059
آگهی تصمیمات شرکت ورزیران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سنجه حساب به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمزه ایلخانیزاده به ک م ۶۳۹۹۹۳۰۴۸۰ و کمالالدین طاهری به ک م ۲۰۶۲۵۰۲۵۸۳ و محمد شیشهبری به ک م ۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴ و سیامک ایلخانیزاده به ک م ۰۰۵۷۸۶۳۳۹۳ و حسین عزیزی به ک م ۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵ و هدایتاله عنایتی به ک م ۲۸۰۲۳۱۳۳۸۱ و به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ حمزه ایلخانیزاده به سمت رئیس هیئتمدیره و کمالالدین طاهری به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و حسین عزیزی به سمت مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء حمزه ایلخانیزاده به تنهایی و یا با امضاء متفق دو تن از اعضاء اصلی هیئتمدیره و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء اصلی هیئتمدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۹۳۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158634
آگهی تغییرات شرکت ورزیران سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کمال الدین طاهری به شماره ملی ۲۰۶۲۵۰۲۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد شیشه بری به شماره ملی ۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عزیزی به شماره ملی ۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۱۶۹۷۵۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160708
آگهی تغییرات شرکت ورزیران سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. کمال الدین طاهری به شماره ملی ۲۰۶۲۵۰۲۵۸۳ و محمد شیشه بری به شماره ملی ۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴ و حسین عزیزی به شماره ملی ۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵ و هدایت اله عنایتی به شماره ملی ۲۸۰۲۳۱۳۳۸۱ و محمد حسینی داویجانی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سنجه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۷۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088605
آگهی تصمیمات شرکت ورزیران سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمزه ایلخانی زاده کمال الدین طاهری محمد شیشه بری چنگیز دادرس سیامک ایلخانی زاده حسین عزیزی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۴/۸۹ حمزه ایلخانی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و کمال الدین طاهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین عزیزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء حمزه ایلخانی زاده بتنهایی و یا با امضای متفق دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990788
آگهی تغییرات شرکت ورزیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی سنجه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۶۰۷۶۰۶۳۰۸۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566888
آگهی تغییرات شرکت ورزیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. هوشنگ میرابی به شماره ملی ۴۶۰۹۰۴۰۰۶۹ محمد شیشه بری به شماره ملی ۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴ حسین عزیزی به شماره ملی ۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵ هدایت اله عنایتی به شماره ملی ۲۸۰۲۳۱۳۳۸۱ و محمد حسینی داویجانی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۸۹۵۱۹۱۹۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586230
آگهی تغییرات شرکت ورزیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هوشنگ میرابی ۴۶۰۹۰۴۰۰۶۹ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای محمد شیشه بری ۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره آقای حسین عزیزی ۲۹۰۹۴۰۱۲۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفراز اعضاء اصلی هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۶۰۶۰۸۸۶۵۲۳۳۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169297
آگهی تغییرات شرکت ورزیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۳۲۰۴۵۹۹۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک