شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100910221


شماره ثبت:
45778
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1361/7/25
آدرس:
بلوار آفريقا ناهيد غربي شماره 15 1966915433

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد جعفریان 1291085
آقای محمدحسین حاجی سالم 1291085
آقای مهدی تکیان 1291097
آقای فرامرز علیزاده پاسیان 1291097
آقای امیرحسین تکیان 1291097
آقای اکبر مراتیان اصفهانی 1409116
سعید صدرائی 1773390
خانم زهرا تکییان 13928376

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1291085
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای مهدی تکیان ۰۳۸۰۷۰۸۱۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد جعفریان ۲۰۶۱۸۰۶۵۸۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسین حاجی سالم ۲۷۵۳۹۹۱۵۱۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای اکبر مراتیان اصفهانی ۱۲۸۵۴۶۲۱۹۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای فرامرز علیزاده پاسیان ۰۰۳۱۷۴۷۵۴۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدندو هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۵۹۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291097
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای مهدی تکیان به شماره ملی ۰۳۸۰۷۰۸۱۴۰ و آقای محمد جعفریان به شماره ملی ۲۰۶۱۸۰۶۵۸۹ و آقای محمدحسین حاجی سالم به شماره ملی ۲۷۵۳۳۹۹۱۵۱۰ و آقای امیرحسین تکیان به شماره ملی ۰۳۸۱۹۱۱۹۵۰ و آقای فرامرز علیزاده پاسیان به شماره ملی ۰۰۳۱۷۴۷۵۴۱ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مدیران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه شرکت و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۹۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409116
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی عام شماره ثبت ۴۵۷۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۳۲۹۲ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ آقای اکیر مرآتیان اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۵۴۶۲۱۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد و نام آقای امیرحسین تکیان بعنوان عضو هیئت مدیره حذف گردید. پ۱۸۰۵۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773390
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای سعید صدرایی به کدملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۲۴۸۳۳۰۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993341
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۸۶۴۸۳۸۸۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928376
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی تکییان (کدملی ۰۳۸۰۷۰۸۱۴۰) بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان (کدملی ۲۰۶۱۸۰۶۵۸۹) بعنوان نائب رئیس و محمدحسین حاجی سالم (کدملی ۲۷۵۳۹۹۱۵۱۰) و محمدرضا ثبتی (کدملی ۶۴۳۹۸۹۱۶۶۹) و فرامرز علیزاده پاسبان (کدملی ۰۰۳۱۷۴۷۵۴۱) بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند خانم زهرا تکییان (کدملی۰۰۶۰۵۰۷۷۲۱) بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب نمودند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء سایر اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۹۴۴۷۲۳۳۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928394
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان مهدی تکییان (شماره ملی۰۳۸۰۷۰۸۱۴۰) ومحمدرضا ثبتی (شماره ملی ۶۴۳۹۸۹۱۶۶۹) و فرامرز علیزاده پاسبان (شماره ملی ۰۰۳۱۷۴۷۵۴۱) و محمد جعفریان (شماره ملی ۲۰۶۱۸۰۶۵۸۹) و محمدحسین حاجی سالم (شماره ملی ۲۷۵۳۹۹۱۵۱۰) بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰) و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰) به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. پ۹۶۱۲۱۹۲۴۸۴۴۰۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه