کوبن کار

شرکت کوبن کار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100903327
تهران خ ميرداماد پ 174 س ارين ضلع شرقي اپارتمان ش 228 1549846181
9
افراد
14
آگهی‌ها
44994
شماره ثبت
1361/4/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 677917
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۹۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و نعمت اله علیخانی راد به کد ملی ۰۰۴۸۸۸۲۴۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد جوادی به کد ملی ۰۳۸۰۰۸۴۲۵۱ و احمد راشدی به کد ملی ۳۰۵۰۸۸۶۱۲۹ و جلال قاسمیان موحد به کد ملی ۰۳۸۳۴۲۷۵۱۷ و رضا جوادی به کد ملی ۰۳۸۵۶۳۷۹۷۷ و بابک جوادی به کد ملی ۰۰۴۷۸۳۸۴۲۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمد جوادی بسمت رئیس هیئت مدیره، احمد راشدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا جوادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۳۲۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930157
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۱۶۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930158
آگهی تصمیمات در شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ جلال قاسمیان موحد به کد ملی ۰۳۸۳۴۲۷۵۱۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۱۶۰۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148015
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی عام به شماره ثبت۴۴۹۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی خبره به ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ را بعنوان بازرس اصلی و آقای نعمت اله علیخانی راد به ک م ۰۰۴۸۸۸۲۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند. پ۱۶۹۰۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613296
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره با ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای نعمت اله علیخانی راد با ش م ۰۰۴۸۸۸۲۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. آقایان محمد جوادی با کدملی ۰۳۸۳۰۰۸۴۲۵ و احمد راشدی با کدملی ۳۰۵۰۸۸۶۱۲۹ و جلال قاسمیان موحد با کدملی ۰۳۸۳۴۲۷۵۱۷ و رضا جوادی با کدملی ۰۳۸۵۶۳۷۹۷۷ و بابک جوادی با کدملی ۰۰۴۷۸۳۸۴۲۶ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۷۷۷۸۶۳۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613298
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جوادی با ش م ۰۳۸۳۰۰۸۴۲۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای احمد راشدی با ش م ۳۰۵۰۸۸۶۱۲۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا جوادی با ش م ۰۳۸۵۶۳۷۹۷۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و نیز قراردادهای مالی باامضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۳۶۹۸۵۳۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701950
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کارسهامی عام به شماره ثبت۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. نعمت اله علیخانی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خبره بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد جوادی احمد راشدی جلال قاسمیان موحد رضا جوادی بابک جوادی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۸۹ محمد جوادی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد راشدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا جوادی به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912976
آگهی تصمیمات در شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ جلال قاسمیان موحد به کد ملی ۰۳۸۳۴۲۷۵۱۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042715
آگهی تصمیمات شرکت کوبن کار سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۰۳ بسمت بازرس اصلی و نعمت اله علیخانی راد به ش ملی ۰۰۳۸۸۸۲۴۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909244
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال قاسمیان موحد به شماره ملی ۰۳۸۳۴۲۷۵۱۷ به سمت رئیس هیات مدیره و رضا جوادی به شماره ملی ۰۳۸۵۶۳۷۹۷۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و محمد جوادی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۰۸۴۲۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و نیز قراردادهای مالی را مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهور نماید. پ۹۵۰۴۲۳۷۸۶۶۷۵۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909253
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جوادی با کدملی ۰۳۸۳۰۰۸۴۲۵ رویا راشدی با کدملی ۰۰۴۰۸۳۲۴۶۵ جلال قاسمیان موحد با کدملی ۰۳۸۳۴۲۷۵۱۷ رضا جوادی با کدملی ۰۳۸۵۶۳۷۹۷۷ بابک جوادی با کدملی ۰۰۴۷۸۳۸۴۲۶ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه م۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و نعمت له علیخانی راد به ش م ۰۰۳۸۸۸۲۴۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی تعیین شدند. پ۹۵۰۴۲۳۷۲۲۶۸۰۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595312
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ را به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین همتی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۰۸۹۳۲ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین نمود. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۱۴۵۳۰۹۵۲۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107956
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال قاسمیان موحد به شماره ملی ۰۳۸۳۴۲۷۵۱۷ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رضا جوادی به شماره ملی ۰۳۸۵۶۳۷۹۷۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد جوادی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۰۸۴۲۵ را به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و نیز قراردادهای مالی را مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهور نماید. پ۹۷۰۴۱۳۹۷۱۹۵۲۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107959
آگهی تغییرات شرکت کوبن کار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر رستمی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۵۴۰۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان محمد جوادی با کد ملی ۰۳۸۳۰۰۸۴۲۵، رویا راشدی با کد ملی ۰۰۴۰۸۳۲۴۶۵، جلال قاسمیان موحد با کد ملی ۰۳۸۳۴۲۷۵۱۷، رضا جوادی با کد ملی ۰۳۸۵۶۳۷۹۷۷، بابک جوادی با کد ملی ۰۰۴۷۸۳۸۴۲۶ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۱۳۱۷۶۳۶۲۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک