ایرکا پارت صنعت

شرکت ایرکا پارت صنعت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100893127
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله عباس آباد-انديشه-كوچه شهيدعلي پيماني(يازدهم)-خيابان ني ريزي-پلاك 3-طبقه همكف- 1587743313
14
افراد
22
آگهی‌ها
43958
شماره ثبت
1360/12/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691232
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. پیام صادقی جزی به کدملی ۲۹۹۱۷۰۲۸۸۲ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۱۲۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کدملی ۱۲۱۹۱۹۵۴۵۶ و بهرام بیضائی به کدملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ و نادر احمدی به کدملی ۰۰۳۹۶۵۴۶۷۲ و بهروز بیضائی محمدآبادی به کدملی ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ و محمدجواد براتی به کدملی ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ به نمایندگی از شرکت مهراسپند بویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز به کدملی ۰۰۴۲۲۰۱۶۳۲ و عبدالرضا ناعم به کدملی ۲۵۹۳۵۷۱۶۴۰ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ محمدعلی امیدواری بسمت رئیس هیئت مدیره، نادر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام بیضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه امضا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره یا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۰۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724814
آگهی تغییرات شرکت کاربراتور ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ نام شرکت به ایرکا پارت صنعت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۹۴۲۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152358
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۹۲۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250591
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیریه به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای بهرام بیضائی کد ملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰، آقای محمدعلی امیدواری کد ملی ۱۲۱۹۱۹۵۴۵۶، آقای محمدجواد براتی کد ملی ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵، شرکت ایرکا پارت پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴، آقای احمد شریقی کد ملی ۴۶۰۹۶۳۳۴۵۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای بهروز بیضائی محمدآبادی کد ملی ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز کد ملی ۰۰۴۲۲۰۱۶۳۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۱۷۳۷۱۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250592
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره و صاحبان امضاء مجاز به شرح ذیل می‌باشد: آقای بهرام بیضائی کد ملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ به عنوان مدیرعامل و آقای محمدعلی امیدواری کد ملی ۱۲۱۹۱۹۵۴۵۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد براتی کد ملی ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت ایرکا پارت پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴ بنمایندگی بهروز بیضایی محمدآبادی ک. م ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ بسمت عضو اصلی و احمد شریفی به کد ملی ۴۶۰۹۶۳۳۴۵۰ بسمت عضو اصلی. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء توام دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت یا امضاء یکی از پنج عضو اصلی هیئت مدیره به همراه امضاء آقای حمید اسماعیلی به ک. م ۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲ یا آقای شاپور جواهری به ک. م ۳۷۳۱۸۸۰۱۵۶ و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا امضاء آقای حمید اسماعیلی به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۷۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635179
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ تصویب شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۲۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۳۰۷۰۶۷۹۱۴۴۶۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720077
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عامثبت شده به شماره ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۸۹ واصل گردید: محمدعلی امیدواری به کدملی ۱۲۱۹۱۹۵۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا خسروی حقیقی به کدملی ۰۴۹۱۰۲۵۷۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام بیضایی به کدملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. الف: امضا اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار چکها و سفته‌ها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضای هر یک از آنان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب: اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها در صورت عدم حضور همزمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه امضای حمید اسماعیلی به کدملی ۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲ و یا با امضای شاپور جواهری به کدملی ۳۷۳۱۸۸۰۱۵۶ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا حمید اسماعیلی به تنهایی همراه به مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732430
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801382
آگهی تغییرات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۰/۹۰ اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضاء توام دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مدیرعامل رئیس هیئت مدیره یا سایر اعضاء یا امضاء یکی از۵ نفر عضو هیئت مدیره به همراه امضاء حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره یا حمید اسماعیلی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10067026
آگهی تغییرات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ نام شرکت به ایرکا پارت صنعت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010341
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. پیام صادقی جزی به کدملی ۲۹۹۱۷۰۲۸۸۲ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۱۲۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کدملی ۱۲۱۹۱۹۵۴۵۶ و بهرام بیضائی به کدملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ و نادر احمدی به کدملی ۰۰۳۹۶۵۴۶۷۲ و بهروز بیضائی محمدآبادی به کدملی ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ و محمدجواد براتی به کدملی ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ به نمایندگی از شرکت مهراسپند بویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز به کدملی ۰۰۴۲۲۰۱۶۳۲ و عبدالرضا ناعم به کدملی ۲۵۹۳۵۷۱۶۴۰ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ محمدعلی امیدواری بسمت رئیس هیئت مدیره، نادر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام بیضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه امضا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره یا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685612
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بیضائی با کدملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ به سمت مدیرعامل عضو اصلی و محمد جواد براتی با کدملی ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی و احمد شریفی با کدملی ۴۶۰۹۶۳۳۴۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی و بهروز بیضائی محمد آبادی با کدملی ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ به جای آقای محمد علی امید واری به شماره ملی ۱۲۱۹۱۹۵۴۵۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت ایرکا پارت پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴ به نمایندگی آقای حمید اسمعیلی با کدملی ۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل سفته چک و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیات مدیره یا امضاء یکی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه امضاء آقای شاپور جواهری با کدملی ۳۷۳۱۸۸۰۱۵۶ و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یا امضاء آقای شاپور جواهری ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۱۷۳۵۸۱۸۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701308
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴و مجوز به شماره ۰۵۳ - ۲۲۵۸۰۲ /۹۴۹ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۲۵۰۰۰۰۰ سهم هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید. پ۹۴۱۲۱۸۹۲۲۳۱۶۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737757
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۵۹۸۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ اعلام میدارد: عبارت سرمایه شرکت از مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۲۵۰۰۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت. مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۱۲۲۹۵۲۳۹۹۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949326
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۰۳۵ - ۲۴۹۸۱۹ , ۹۵۹ مورخ ۲۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۴۴۷۴۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۴۴۷۴۸۷۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید. پ۹۵۰۵۱۶۲۱۸۷۷۹۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979146
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه آروین ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۰۱۲۷۰۴۹۰۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061254
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بیضائی با کدملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و محمدجواد براتی با کدملی۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره و حمید اسمعیلی با کدملی ۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲ نماینده شرکت ایرکا پارت پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴ عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد شریفی با کدملی ۴۶۰۹۶۳۳۴۵۰ عضو اصلی هیئت مدیره و بهروز بیضائی محمد آبادی با کدملی ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل سفته چک و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره یا امضاء یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه امضاء آقای شاپور جواهری با کدملی ۳۷۳۱۸۸۰۱۵۶ و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره یا امضاء آقای شاپور جواهری ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۷۹۴۱۷۳۹۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642370
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بیضائی با کدملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ومحمد جواد براتی کدملی ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمید اسمعیلی کدملی ۵۵۹۹۰۵۷۲۳۲ به نمایندگی از شرکت ایرکا پات پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و بهروز بیضائی محمدآبادی کدملی ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مهران تملی کدملی ۴۸۳۹۴۰۱۲۵۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا توام دو نفر از اعضا اصلی هیات مدیره و مهمور به مهر شرکت یا امضا یکی از اعضای اصلی هیات مدیره به همراه امضاء یک عضو علی البدل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضا هریک از اعضای اصلی یاعلی البدل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۱۵۱۷۳۹۲۱۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642416
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بیضائی با کدملی ۱۲۸۴۴۷۵۹۸۰ ومحمد جواد براتی کدملی ۱۲۱۹۲۲۴۰۶۵ و بهروز بیضائی محمدآبادی کدملی ۱۲۸۸۵۷۴۷۲۱ و مهران تملی کدملی ۴۸۳۹۴۰۱۲۵۱ و شرکت ایرکا پارت پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۴۰۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا آقامحمد کلاهدوز کدملی ۰۰۴۲۲۱۶۳۲ و شاپور جواهری کدملی ۳۷۳۱۸۸۱۵۶ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۱۵۳۶۸۶۴۰۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943017
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره۱۰۸/۳۹۹۸۳۶ , ۹۶۹ مورخ۱۳/۱۲/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴۷۴۸۷۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۶۱۲۲۳۵۷۳۳۵۶۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204659
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۷۴۵۵۸۹۰۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204660
آگهی تغییرات شرکت ایرکا پارت صنعت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۳۸۴۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. نام شرکت عبارتست از شرکت ایرکا پارت صنعت سهامی عام که در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می‌شود. ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله عباس آباد اندیشه کوچه شهیدعلی پیمانی (یازدهم) خیابان نی ریزی پلاک ۳ طبقه همکف کدپستی ۱۵۸۷۷۴۳۳۱۳ می‌باشد انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که به پانصد میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. ماده ۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می‌ باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می‌شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. ماده ۳۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. رییس، نایب رییس و منشی هیات مدیره هیات مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضای خود یک رییس که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایفرییس را انجام دهد. هیات مدیره از بین خود یا خارج از خود، یک نفر را به عنوان منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. بند ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ماده ۳۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. پاداش اعضاء هیات مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. ماده ۵۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.: مقررات بورس اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آنصورت می‌گیرد، می‌باشند. ماده ۵۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.: موضوعات پیش بینی نشده مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۶۱۷۲۰۵۵۴۹۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک