شرکت صنایع نساجی هلال ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100893049


شماره ثبت:
5942
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1360/12/11
آدرس:
تهران كيلومتر 18 جاده لشگري جنب خ 65 1398186111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد جعفریان 1045996
محمدرضا هاشمی نیا 1045996
آقای جواد عباسی نجات 1292404
آقای غلامرضا گنج آبادی 1292404
آقای شهرام شاهرخی میلاسی 1292404
مجتبی سیف 1768549
محمدشهاب الدین محمدی عراقی 1768549
آقای یوسف کاظمی نژاد 1768549
آقای ذوالفقار یزدان مهر 1768549
آقای احمد صادقی 10637888
آقای حسینقلی یزدانی 10637888
محمد مصدقی راد 10637888
مهدی علیپور 10637888
محمدمهدی مفتح 10933288
علی عسگر ظاهری عبده وند 11012790
حسینقلی یزدانی 11012790
ماشااله پورطاوعی 11012790
ابراهیم محمدی تهرانی 13466860
آقای فریدون نوری 13466860
آقای ظاهر رستمی 13466860
آقای روح اله سمنانی رهبر 13466860
آقای احمد عاشوری 13466860

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 918016
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کدملی ۳۲۵۰۳۶۸۲۳۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۲۷۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045996
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به ک م ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ و محمد جعفریان به ک م ۰۹۴۳۳۸۷۰۱۹ و حسینقلی یزدانی به ک م ۰۶۳۸۲۶۲۹۱۷ و ماشااله پورطلوعی به ک م ۳۸۷۲۵۴۳۹۶۲ و سید محمدرضا هاشمی به ک م ۲۱۲۱۹۰۹۴۴۳ برخی وظایف توسط هیئت مدیره طبق صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۱ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جعفریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر محمدمهدی مفتح و محمد جعفریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۰۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224332
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای محمدشهاب الدین محمدی عراقی به شماره ملی ۳۲۵۰۳۶۸۲۳۷ و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۵۶۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292403
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عباسی نجات بسمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی ۷ ۰۰۴ ۱۱۱۳۵۲ آقای یوسف کاظمی نژاد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به کد ملی ۲ ۶۷۸۴۲۹ ۰۰۴ آقای شهرام شاهرخی میلاسی عضو هیئت مدیره به کد ملی ۰ ۹۴۳۴۷۸ ۴۶۶ آقای غلامرضا گنج آبادی عضو هیئت مدیره به کد ملی ۵ ۳۵۲۴۱۰ ۰۳۸ آقای ذوالفقار یزدان مهر عضو هیئت مدیره به کد ملی ۷ ۴۶۶ ۹۱۹۶۷۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل شرکت آقای ذوالفقار یزدان مهر و امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه فوق مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۵۶۴۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292404
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف کاظمی نژاد به کد ملی ۰۰۴ ۶۷۸۴۲۹ ۲ آقای جواد عباسی نجات به کد ملی ۰۰۴۱۱۱۳۵۲۷ آقای شهرام شاهرخی میلاسی به کد ملی ۴۶۶۹۴۳۴۷۸۰ آقای غلامرضا گنج آبادی ۰۳۸۳۵۲۴۱۰۵ آقای ذوالفقار یزدان مهر ۴۶۶۹۱۹۶۷۰۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس علی البدل آقای محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کد ملی ۳۲۵۰۳۶۸۲۳۷ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۵۶۴۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768549
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:. آقای یوسف کاظمی نژاد به کد ملی ۰۰۴۶۷۸۴۲۹۲ آقای جواد عباسی نجات به کد ملی ۰۰۴۱۱۱۳۵۲۷ آقای مجتبی سیف به کد ملی ۳۹۶۱۷۴۵۵۹۵ آقای غلامرضا گنج آبادی به کد ملی ۰۳۸۳۵۲۴۱۰۵ آقای ذوالفقار یزدان مهر به کد ملی ۴۶۶۹۱۹۶۷۰۷ آقای محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کد ملی ۳۲۵۰۳۶۸۲۳۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۱۰۱۷۳۹۳۶۲۱۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272824
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. محمد سعیدی به کدملی ۰۰۸۹۷۸۶۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن یزدان پناهی به کدملی ۱۴۰۵۱۴۲۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488766
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کدملی ۳۲۵۰۳۶۸۲۳۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637888
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۴۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: سید محمدرضا هاشمی نیا به کدملی ۲۱۲۱۹۰۹۴۴۳ بسمت بازرس اصلی و احمد صادقی به کدملی ۰۴۹۱۴۱۱۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد مصدقی راد به کدملی ۰۰۴۲۲۸۴۸۵۶ و محمد جعفریان به کدملی ۰۹۴۳۳۸۷۰۱۹ و حسینقلی یزدانی به کدملی ۰۶۳۸۲۶۲۹۱۷ و محمدمهدی مفتح به کدملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ و مهدی علیپور به کدملی ۰۹۳۱۴۳۵۸۹۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۸۹ محمد مصدقی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی علیپور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و امضا متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933288
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. محمدرضا هاشمی نیا به کدملی ۲۱۲۱۹۰۹۴۴۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ محمدمهدی مفتح به کدملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012790
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کدملی ۳۲۵۰۳۶۸۲۳۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ محمد جعفریان به کدملی ۰۹۴۳۳۸۷۰۱۹ علی عسگر ظاهری عبده وند به کدملی ۱۹۷۲۱۲۶۶۵۲ ماشااله پورطاوعی به کدملی ۳۸۷۲۵۴۳۹۶۲ حسینقلی یزدانی به کدملی ۰۶۳۸۲۶۹۱۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072139
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۸۸ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۸۰ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869024
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی - شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵ - شرکت بازرگانی هلال احمر ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۱۹۳۰۰ - شرکت کشت و صنعت هلال به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۱۹۸۵۲ - شرکت ساختمانی هلال ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۲۳۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۱۸۹۱۹۶۹۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241352
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه شهروند بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۱۵۲۰۸۴۴۳۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466860
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۴۸۹۵ به نمایندگی آقای ظاهر رستمی با کدملی شماره ۶۱۶۹۵۷۱۰۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. شرکت ساختمانی هلال ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۷۲۳۱ به نمایندگی آقای ابراهیم محمدی تهرانی با کدملی شماره ۰۰۵۰۲۶۳۷۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت بازرگانی هلال احمر ایران شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۹۳۰۰ به نمایندگی آقای روح اله سمنانی رهبر با کدملی شماره ۲۲۲۹۶۶۹۱۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کشت و صنعت هلال فارس شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۲۰۸۰ به نمایندگی آقای فریدون نوری با کدملی ۳۲۵۲۳۱۵۴۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت کشت و صنعت هلال شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۹۸۵۲ به نمایندگی آقای احمد عاشوری با کدملی ۴۵۹۰۹۹۴۲۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره. پ۹۶۰۳۲۱۲۰۰۷۰۰۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561621
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/ ۱۲/ ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۴۳۵۶۷۴۸۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه