شرکت شیشه و گاز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100889278


شماره ثبت:
7296
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1339/1/23
آدرس:
تهران - شهرستان ري - بخش فشاپويه - دهستان حسن آباد - روستا شمس آباد-(شمس آباد)-بلوار نگارستان(اصلي)-خيابان گلسرخ دوازدهم-پلاك 0-قطعه 81 J-طبقه همكف-- 1834187911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدعلی رنجبری 1041646
امین کامرانی 1584901
میرمسعود سجادی گارماسه 1584901
آقای فرزین قیصری 9392438
سعید بیات ورحقی 9392438
آقای مهدی بیدآبادی 9392438
رضا بختیاری کشکجانی 9392438
ایرج عصاره 9856932
آقای محمود فیض 9856932
آقای مصطفی عبدی 9856932
رحمت اله دلگشایی 9856932
خانم زهره گنجه 13575064
محمد انصافی 14249845
آقای سعید اسدی 14249845

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 701138
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۵۸۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041646
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی رنجبری به شماره ملی ۰۴۵۰۹۵۷۳۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به نمایندگی آقای مصطفی عبدی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۲۵۱۴۶ بسمت مدیرعامل، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای میرمسعود سجادی گارماسه به شماره ملی ۲۰۶۲۸۱۰۲۲۹ و آقای امین کامرانی به شماره ملی ۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و اعتبارات اسنادی و غیره به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، اسناد فوق به امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر گردند. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۳۸۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151459
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۹۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530605
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ آقای سعید بیات ورحقی با کد ملی ۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳ آقای امین کامرانی با کد ملی ۰۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳ پ۹۳۰۴۲۴۷۵۱۱۶۸۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530606
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید بیات ورحقی با کد ملی ۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳ به سمت مدیرعامل مصطفی عبدی با کدملی ۱۲۸۰۸۲۵۱۴۶ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به سمت رییس هییت مدیره رضا بختیاری کشکجانی با کدملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و اعتبارات اسنادی و غیره به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر گردند. و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی به امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۴۲۴۶۲۴۱۹۹۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584901
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرواگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۷۶۱۹مورخ ۲۴/۴/۹۳عبارت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰به نمایندگی میرمسعود سجادی گارماسه باکدملی ۲۰۶۲۸۱۰۲۲۹وامین کامرانی باکدملی ۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳ بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند از قلم افتاده وحق امضا کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت ازقبیل چکها وسفته‌ها وبروات واعتبارات اسنادی وغیره باامضای مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیات مدیره بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل اسناد فوق باامضای رئیس یانائب رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره بامهرشرکت معتبر می‌باشد صحیح می‌باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد پ۹۳۰۶۰۲۱۳۴۴۸۶۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584902
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۲۷۲۳۸۹۳۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392438
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به نمایندگی آقای مهدی بیدآبادی با کد ملی ۰۰۳۲۲۸۹۳۸۳ به سمت عضو هییت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای فرزین قیصری با کدملی ۱۹۱۱۳۶۱۶۶ به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی آقای رضا بختیاری کشکجانی با کد ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به سمت نائب رئیس هییت مدیره آقای سعید بیات ورحقی با کد ملی ۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای امین کامرانی با کد ملی ۰۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳ به سمت رئیس هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود، سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر خواهد بود. پ۹۳۱۰۲۸۶۶۳۸۹۱۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672148
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9702913
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856932
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی مصطفی عبدی به کدملی ۱۲۸۰۸۲۵۱۴۶ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۵۸ به نمایندگی ایرج عصاره به کدملی ۱۸۱۸۶۹۱۶۵۵ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ با نمایندگی همت اله دلگشایی به کدملی ۱۲۱۹۱۸۷۵۸۵ و محمدعلی رنجبری به کدملی ۰۴۵۹۵۷۳۰۶ و محمود فیض به کدملی ۰۳۸۰۷۵۲۵۸۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۸۹ رحمت اله دلگشایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود فیض به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مصطفی عبدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اعتبارات اسنادی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل اسناد فوق با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10469073
آگهی تصمیمات شرکت شیشه و گاز سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783630
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۹۴ ۱۹۳۰۴۳/ ۹۵۹ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۱۳۴۸۴۴۰۰۰۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۹۶۶۴۲۲۴۵۴۵۰ ریال و آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره ۰۰۴ ۹۵ ۱۷۷مورخ۲۵/ ۱/ ۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه شهرک صنعتی چهار دانگه به مبلغ ۱۸۵۱۳۷۵۴۵۵۰ریال افزایش یافت و ماده (۵) اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۲۱۸۸۰۴۹۵۹۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802937
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۵۵۸۶ مورخ۱۵/۲/۹۵ مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۴۸۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی صحیح می‌باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۲۲۸۲۸۴۵۳۲۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979454
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه - صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۱۴۲۷۸۲۰۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009052
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در صورتیکه بهره تسهیلات بانکی برای پروژه‌های توسعه شرکت خارج از عرف و رقم درج شده در توجیه فنی و اقتصادی مصوب طرح باشد لازم است به تصویب هیئت مدیره برسد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعلی اجرای احکام نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یارد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن پس از تصویب هیئت مدیره به بازرسی و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه پس از تصویب هیئت مدیره به بازرس و حسابرس تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع تعدیل بودجه، اصلاحات مورد نیاز صورتهای مالی جهت شفاف سازی اطلاعات در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و هرگونه اطلاعات تکمیلی جهت شفاف سازی در سایت مذکور پس از تصویب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ۹۵۰۶۱۷۸۰۰۷۱۱۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276478
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پایا صنعت سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ پ۹۵۱۱۰۶۸۵۸۸۷۷۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575064
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین کامرانی به شماره ملی ۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره زهره گنجه به شماره ملی ۱۸۱۸۰۶۱۷۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سعید بیات ورحقی به شماره ملی ۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود، سایر اسناد و اوراق و مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ۳ صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۴ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۵ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در صورتیکه بهره تسهیلات بانکی برای پروژه‌های توسعه شرکت خارج از عرف و رقم درج شده در توجیه فنی و اقتصادی مصوب طرح باشد لازم است به تصویب هیئت مدیره برسد. ۶ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل اجرای احکام نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۷ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن پس از تصویب هیئت مدیره به بازرس و حسابرس. ۸ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه پس از تصویب هیئت مدیره به بازرس و حسابرس. ۹ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع. ۱۰ تعدیل بودجه، اصلاحات مورد نیاز صورتهای مالی جهت شفاف سازی اطلاعات در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و هرگونه اطلاعات تکمیلی جهت شفاف سازی در سایت مذکور پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۱ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ۹۶۰۶۰۱۲۴۷۵۲۳۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608205
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی تهران شهرستان ری بخش فشاپویه دهستان حسن آباد روستا شمس آباد (شمس آباد) بلوار نگارستان (اصلی) خیابان گلسرخ دوازدهم پلاک ۰ قطعه ۸۱ J طبقه همکف کدپستی ۱۸۳۴۱۸۷۹۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۶۲۲۸۰۸۲۱۱۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608224
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۲۹۷۹۹۱۹۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249845
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰، بنمایندگی آقای سعید اسدی با کدملی ۱۳۶۰۰۲۶۵۷۶را به عنوان نماینده خود تا پایان مدت باقیمانده بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بنمایندگی آقای محمد انصافی با کدملی ۱۶۵۲۹۸۵۰۳۴ را به عنوان نماینده خود تا پایان مدت باقیمانده انتخاب نمودند. پ۹۷۰۷۱۶۵۲۷۱۷۹۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345645
آگهی تغییرات شرکت شیشه و گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی۹۶ تصویب گردید. پ۹۷۰۹۱۴۴۱۸۸۲۴۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه