لعابیران

شرکت لعابیران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100884254
م ونك خ گاندي شمالي خ شهيد محمد صانعي ش10 1969945311
13
افراد
12
آگهی‌ها
43061
شماره ثبت
1360/9/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 645603
آگهی تصمیمات شرکت لعا بیران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۳۰۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۱۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128349
آگهی تغییرات شرکت لعابیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ شرکت املاح معدنی ایران ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰. پ۱۶۸۰۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313054
آگهی تغییرات شرکت لعابیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ سمیعی ۳۹۶۱۶۷۵۱۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاکی چینی ایران ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضا رجایی ۶۵۵۹۷۲۹۲۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ بسمت مدیرعامل و آقای نصراله آزاده ۲۴۳۱۷۳۵۲۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ آقای دکتر اصغر لشنی زادگان ۲۲۹۱۵۵۴۱۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر علی متولی ۰۴۵۲۵۲۸۸۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ هیئت مدیره برخی اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اعتبار دارد. پ۱۷۶۵۴۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422273
آگهی تغییرات شرکت لعابیران سهامی عام شماره ثبت ۴۳۰۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۲۰۵۳۰ مورخ ۲۵/۹/۹۲ اعلام می‌دارد کد ملی علی متولی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۱۸۱۱۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586755
آگهی تغییرات شرکت لعابیران سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۳۷۴۶۶۶۹۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103436
آگهی تصمیمات شرکت لعا بیران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658357
آگهی تغییرات شرکت لعابیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال شایگان به شماره ملی ۱۸۱۸۸۳۱۲۵۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صدر تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره حمیدرضا نعمتی شیخ احمدلو به شماره ملی ۰۴۵۲۴۶۵۸۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل حمیدرضا هوشیاری به شماره ملی ۰۶۱۴۴۷۴۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت رییس هیئت مدیره محمدرضا ذاکری زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۶۱۵۴۹۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره رضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۴۷۲۱۵۴۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ردیف‌های ۱و ۴ (به استثناء معاونین و مدیران ارشد)، ۷ و ۱۴ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۴۱۱۲۵۶۸۸۶۱۹۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001494
آگهی تغییرات شرکت لعابیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۱۳۱۹۶۶۱۹۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614901
آگهی تغییرات شرکت لعابیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۲۷۳۹۱۹۷۱۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674159
آگهی تغییرات شرکت لعابیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا درخشنده به شماره ملی ۱۲۱۸۷۰۲۳۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا نعمتی شیخ احمد لو به شماره ملی ۰۴۵۲۴۶۵۸۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای جمال شایگان به شماره ملی ۱۸۱۸۸۳۱۲۵۲ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بیژن هنرور به شماره ملی ۲۴۳۲۱۴۹۹۵۵ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هادی تکمیل به شماره ملی ۲۲۹۷۹۲۴۱۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره تصمیماتی به شرح زیر را اتخاذ نمود: اختیارات مندرج در ردیف‌های ۱ ۴ (به استثناء معاونین و مدیران ارشد) و ۷ ۱۴ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۶۰۸۰۱۷۴۷۸۴۱۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181259
آگهی تغییرات شرکت لعابیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۳۰۸۹۰۵۹۰۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378185
آگهی تغییرات شرکت لعابیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴
آگهی تغییرات شرکت لعابیران سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۴۲۵۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ و اجازه مجمع مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ و مجوز شماره ۰۵۶ - ۳۸۲۰۸۱ - ۹۷۹ مورخ ۷/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ ۲۳۶۲۹۷۵۰۳۴۷ ریال بموجب گواهی شماره ۱۳۹ / ۷۰۱۰ / ۵۴ مورخ ۲/۸/۹۷ بانک تجارت شعبه دانشگاه کد ۷۰۱۰ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک