شرکت خدمات هوایی کشور آسمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100871720


شماره ثبت:
41798
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1360/5/24
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-فرودگاه-بزرگراه اميرسرلشگرشهيدحسين لشگري-خيابان فرودگاه-پلاك 0-طبقه همكف- 1387833731

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا مجیدی 10494091
آقای سید مهدی صادقی 13083676
حسین علایی کرهرودی 13083676
علی صباغی 13083676
آقای سعید مجیدی 14193451
آقای مهرداد امیری 14248290
آقای محمد گرجی 14248290
فتح ا … امی 14248290

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 758048
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی کشور آسمانسهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و شرکت انبارهای عمومی به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ و شرکت طراحی مهندسی بهور به ش م ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۸۱۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315972
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۲ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۴۰۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری یه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شرکت انبارهای عمومی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ شرکت صنعتی مهندسی بهور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۶۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315973
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهردا امیری به ش م ۲۰۶۲۷۶۴۳۸۳ بنمایندگی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت عضو هیات مدیره و سیدمهدی صادقی به ش م ۰۳۸۴۰۶۳۲۸۴ بنمایندگی شرکت طراحی مهندسی بهور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و امیر حیات مقدم به ش م ۶۶۱۹۴۴۰۳۳۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیات مدیره و حسین علایی به ش م ۰۵۳۳۹۰۱۱۴۶ بنمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل و اصغر ترکان به ش م ۰۰۴۷۴۴۱۵۳۴ بنمایندگی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و سایر اوراق تجاری مشترکا با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضا دو تن از اعضا هیات مدیره و سایر مکاتبات جاری داخلی و خارجی با امضا مدیرعامل معتبر می‌باشد و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۶۶۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575682
آگهی تغییرات در شرکت خدمات هوائی کشور آسمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۸۸ محمدرضا حبیبی به جای علی کردان جهت بقیه مدت تصدی هیئت بسمت نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در هیئت مدیره تعیین شد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070821
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۵/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172048
آگهی تصمیمات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و شرکت انبارهای عمومی به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ و شرکت طراحی مهندسی بهور به ش م ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494091
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۱۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۰/۸۹ محمدرضا مجیدی به ش ملی۲۵۷۱۹۸۴۵۴۳ جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787633
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ وتنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۲۰۷۳۰۵۸۲۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960551
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ و باستناد مجوز به شماره ۴۸۵۹۶ مورخ ۲۸/۰۹/۹۴ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۸۴۷۴۸۱۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040887
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و به استناد مجوز شماره ۳۰۶۰۰ مورخه ۲۱/۰۶/۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شرکت انبارهای عمومی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083676
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و باستناد مجوز به شماره ۳۰۶۰۰ مورخه ۲۱/۰۶/۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین سمت گردیدند آقای حسین علایی به کد ملی ۰۵۳۳۹۰۱۱۴۶ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید مهدی صادقی به کد ملی ۰۳۸۴۰۶۳۲۸۴ به عنوان نماینده شرکت طراحی مهندسی بهور به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد امیری به کد ملی ۲۰۶۲۷۶۴۳۸۳ به عنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فتح الله امی به کد ملی ۰۰۴۹۳۱۰۰۹۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صباغی به کد ملی ۰۴۵۲۱۵۳۷۹۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۸۸۸۰۶۰۷۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364154
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ باستناد مجوز شماره ۴۸۳۱۷ مورخ ۳۰/۰۹/۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۲۸۵۷۱۲۱۹۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536492
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۵۳۵۶ مورخ ۲۶/۷/۹۵ عبارات ذیل از قلم افتاده است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. «تفویض کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق با ماده ۴۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید.» «کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری مشترکا با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت غیاب ایشان با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری داخلی و خارجی با امضاء مدیر عامل شرکت معتبر خواهد بود.» پ۹۶۰۵۰۸۴۹۲۸۶۹۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561251
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ , و مجوز شماره ۲۱۴۲۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند زیر به ماده ۳ اساسنامه شرکت اضافه می‌شود: انجام امور مربوط به کالیبراسیون و آزمون قطعات، تجهیزات، دستگاه‌ها و متفرعات. در ماده ۳۵ اساسنامه بندهای الف و ج از اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی حذف می‌شود. بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ در ماده ۴۷ اساسنامه (اختیارات هیئت مدیره) به شرح زیر اصلاح می‌شود: بند ۱: تصویب برنامه‌های مدت، میان مدت و بلندمدت به پیشنهاد مدیرعامل. بند ۲: تصویب ساختار سازمانی و دستورالعملهای داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. تصویب آئین نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی به پیشنهاد مدیرعامل. بند ۵: تصویب بودجه سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. بند زیر در ماده ۴۷ اساسنامه به اختیارات هیئت مدیره اضافه می‌شود: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و وکالت در دعاوی خسارت، وکالت در دعاوی اعسار و امور مشابه دیگر. بند زیر در ذیل بند ۱ ماده ۵۱ اساسنامه اضافه می‌شود: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و برای اداره امور شرکت دارای اختیار کامل بوده و در حدود مقرر در این اساسنامه و اصلاحیه‌های آتی آن اختیار دارد، همچنین دارای اعطای نمایندگی خود جهت حضور در محاکم قضایی در راستای دفاع از منافع شرکت با حق توکیل به غیر می‌باشد و نیز می‌تواند تمام و یا قسمتی از این اختیارات را به معاونین، مدیران کل و یا کارمندان شرکت تفویض نماید. دو تبصره به شرح زیر به بند (۱) ماده ۵۲ الحاق می‌شود: تبصره یک: مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره می‌توانند تمام یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را در خصوص انعقاد قراردادها و معاملات شرکت در چهارچوب آئین نامه معاملاتی شرکت به هر یک از مدیران شرکت هواپیمائی آسمان تفویض نمایند. تبصره دو: چک‌ها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری تعهدآور در صورت تصویب هیئت مدیره می‌تواند با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت انجام شود. پ۹۶۰۵۲۴۶۹۲۲۲۲۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863436
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت به ۱۳۸۷۸۳۳۷۳۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۱۸۲۷۰۱۸۱۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065531
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۶۵ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸، شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ و شرکت طراحی مهندسی بهور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۷۰۳۱۹۲۰۶۵۷۵۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193451
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۰۶۴ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علایی کدملی ۰۰۵۳۳۹۰۱۱۴۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سعید مجیدی با کدملی ۰۹۳۷۵۱۲۲۸۱ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای فتح الله امی با کدملی ۰۰۴۹۳۱۰۰۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد امیری با کدملی ۲۰۶۲۷۶۴۳۸۳ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی صباغی با کدملی ۰۴۵۲۱۵۳۷۹۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اتیه صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره وفق مفاد ماده ۴۷ اساسنامه به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۴ اساسنامه ایجاد و حذف ایستگاههای فنی و عملیاتی و نمایندگی‌های فروش و شعب در هر منطقه‌ای از ایران یا خارج از کشور به استثنا ایجاد و حذف پایگاهها بند۸ اساسنامه تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و گمرکی و نظایر آن بند ۹ اساسنامه مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری در داخل و خارج کشور بند ۱۰ اساسنامه به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد انها به شرکت بند ۱۱ اساسنامه اخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و هرنوع استقراض و اخذ وجه از منابع داخلی و خارجی تا سقف بیست میلیارد ریال یا معادل ارزی ان به هرمدت و هرمیزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد بند ۱۴ اساسنامه دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه انها بند ۱۸ اساسنامه عقد هرنوع قرارداد داخلی و خارجی و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خریدو فروش و معاوضه و اجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین الات و هبه و صلح تا سقف بیت میلیاردریال و معادل ارزی آن کلیه اوراق و اسناد تعهداور و نیز کلیه چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری مشترکا با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و در صورت غیاب ایشان با امضا دوتن از اعضا هیئت مدیره با مهرشرکت و سایر مکاتبات جاری داخلی و خارجی با امضا مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۰۷۶۳۹۸۳۳۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248290
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوایی کشور آسمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۳۷۸ مورخ ۸/۷/۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد گرجی کدملی ۰۰۴۳۸۱۵۱۳۸ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوریه شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد امیری کدملی ۲۰۶۲۷۶۴۳۸۳ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر فتح الله امی کدملی ۰۰۴۹۳۱۰۰۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی صباغی کدملی ۰۴۵۲۱۵۳۷۹۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید مجیدی کدملی ۰۹۳۷۵۱۲۲۸۱ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره وفق ماده ۴۷ اساسنامه به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند۴ اساسنامه - ایحاد و حذف ایستگاههای فنی و عملیاتی و نمایندگی‌های فروش و شعب در هر منطقه‌ای از ایران یا خارج از کشور به استثناء ایجاد وحذف پایگاهها. بند۸ اساسنامه - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و گمرکی و نظایر آن. بند۹ اساسنامه - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری در داخل و خارج کشور. بند۱۰ اساسنامه - به امانت گذرادن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها به شرکت. بند۱۱ اساسنامه - اخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و هر نوع استقراض و اخذ وجه از منابع داخلی و خارجی تا سقف بیست میلیارد ریال یا معادل ارزی آن به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. بند۱۴ اساسنامه - دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. بند۱۸ اساسنامه - عقد هر نوع قرارداد داخلی و خارجی و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مرد خرید و فروش و معاوضه واجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و هبه و صلح تا سقف بیست میلیارد ریال و معادل ارزی آن. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری مشترکا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه