مزدا یدک

شرکت مزدا یدک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100864333
كيلومتر 13 جاده كرج نرسيده به چهار راه ايران خودرو جنب كاشي ايرانا 1399939711
13
افراد
15
آگهی‌ها
41054
شماره ثبت
1360/4/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1477338
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۱۰۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۶۶۵۴۸/۱۲۱ مورخ ۱۶/۰۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضا شد. پ۱۸۳۷۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477342
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۱۰۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود در خصوص ماده ۵۳ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۳۷۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619803
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به نمایندگی آقای جعفر صالح به کدملی ۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بابایی به کدملی۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا داود زاده به کدملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی آقای احمد صارمی به کدملی ۰۷۷۸۵۳۳۷۷۸به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به نمایندگی آقای میرحکیم حسینی به کدملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۵۴۴۲۲۹۸۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9885193
آگهی تصمیمات شرکت مزدا یدک سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزرمودگان به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022037
آگهی تصمیمات شرکت مزدا یدک سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت گروه بهمن شرکت بازرگانی عصر بهمن شرکت بازرگانی سروش بهمن شرکت بهمن موتور شرکت شاسی ساز ایران. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549053
آگهی تصمیمات شرکت مزدا یدک سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ مجید شیخانی به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمود صفوی به نمایندگی شرکت گروه بهمن بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی عاشوری نویده به نمایندگی شرکت بازرگانی سروش بهمن بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدباقر رضامند به نمایندگی شرکت بهمن موتور و روح اله داودآبادی فراهانی به نمایندگی شرکت شاسی سازی ایران بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839425
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۱۹۴۵۵۸۸۰۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853739
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به نمایندگی آقای علی اصغر کاظمی به کدملی ۰۰۴۹۴۰۷۰۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا داود زاده به کدملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به نمایندگی آقای محمود شعله پر به کدملی ۰۰۴۹۶۴۲۲۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی آقای احمدرضا سپه وند به کدملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به نمایندگی آقای محمدرضا بابائی به کدملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را طبق بندهای ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۷، ۴، ۳، ۲، ۱ به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۵۳۰۲۳۱۵۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941456
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و موسسه حسابرسی راده با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۱۸۴۷۵۳۶۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104481
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا داود زاده با کد ملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی آقای مجید موحد با کد ملی ۰۴۵۰۳۷۲۶۴۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به نمایندگی آقای امیرعباس حسینی با کد ملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ بسمت عضو هیات مدیره - شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به نمایندگی آقای یوسف جوانگروه با کد ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به نمایندگی آقای علیرضا توکلی طرقی با کد ملی ۰۰۷۲۹۳۵۲۰۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. - اختیارات حاصله از ماده ۵۳ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و۸ و ۱۸ را به مدیرعامل تفویض گردید - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546018
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۵۱۵۸۹۹۶۲۵۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810759
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا توکلی طرقی با کدملی ۰۰۷۲۹۳۵۲۰۰ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف و سیدامیرمیرمنصف باکدملی ۴۸۹۹۴۰۴۱۵۸ به جای آقای امیر عباس حسینی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات حاصله ازماده۵۳اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابراشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهره ومتفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم بدعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری باداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی اعم ازحق پژوهش، فرجام ومصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف واستردادسند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وبطورکلی استفاده ازکلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره بایابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل غیرولوکراراوعزل وتجدیدانتخاب اوباتعیین وکیل دیگری بجای اوبایابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل ولوکرارا، تعیین مصدق وکارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه بامری که کاملاقاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوای ثالث اقدام بدعوی متقابل ودفاع ازآن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازدادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب علیات اجرائی واخذ محکوم به چه دردادگاه وچه درادارات ودوائرثبت اسناد. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۰۲۰۹۷۸۱۸۲۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893943
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضاداودزاده باکدملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱به نمایندگی ازشرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجیدموحدباکدملی۰۴۵۰۳۷۲۶۴۲به نمایندگی ازشرکت شاسی سازایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای یوسف جوانگروه باکدملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصربهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲به سمت عضوهیئت مدیره آقای علیرضا توکلی طرقی با کدملی ۰۰۷۲۹۳۵۲۰۰ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدامیرمیرمنصف باکدملی ۴۸۹۹۴۰۴۱۵۸به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است هیات مدیره اختیارات حاصله ازماده۵۳اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت دربرابراشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ۲ - دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهره ومتفرعات.۳ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی.۴ - اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم بدعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری باداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی اعم ازحق پژوهش، فرجام ومصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف واسترداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وبطورکلی استفاده ازکلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره بایابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل غیرولوکراراوعزل وتجدیدانتخاب اوباتعیین وکیل دیگری بجای اوبایابدون حق توکیل وتوکیل درتوکیل ولوکرارا، تعیین مصدق وکارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه بامری که کاملاقاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداددعوی، جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوای ثالث اقدام بدعوی متقابل ودفاع ازآن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازدادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب علیات اجرائی واخذ محکوم به چه دردادگاه وچه درادارات ودوائرثبت اسناد. پ۹۶۱۲۰۶۱۹۵۷۷۶۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893953
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت شاسی سازایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت بازرگانی عصربهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ پ۹۶۱۲۰۶۳۸۶۸۷۲۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109302
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۴۱۶۴۶۷۹۶۹۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک