شرکت شیمیائی رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100842142


شماره ثبت:
38803
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1359/7/19
آدرس:
تهران- خيابان گاندي خيابان يكم پلاك 14 1516983911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جمشید میزانی 1114370
آقای علیرضا افتخارعمرانی 1114378
آقای بهمن اطمینان 1114378
آقای هادی ابراهیمی 12672044
شهلا یاراحمدیان 12672044
رامین میزانی 13805340
آقای محمود منطقی 13805340
میخک درمنش 13805340
خانم سمانه نوزری 14237139

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 693789
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازیسهامی عام به شماره ثبت۳۸۸۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۳۲۵۵۱۴۲۳۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۵۴۳۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114370
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۶۷۲۷۸ عضو و رییس هیات مدیره و آقای جمشید میزانی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۸۷۷۷۱ عضو و نایب رییس هیات مدیره آقای بهمن اطمینان به شماره ملی ۲۰۶۲۶۰۰۸۰۱ عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات ریالی و ارزی قراردادها و اوراق تجاری با امضای ثابت رییس هیات مدیره و با امضای یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۳۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114378
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۶۷۲۷۸ آقای علیرضا افتخارعمرانی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۴۲۸۳۳ آقای جمشید میزانی بشماره ملی ۰۰۳۸۶۸۷۷۷۱ آقای بهمن اطمینان به شماره ملی ۲۰۶۲۶۰۰۸۰۱ آقای هادی ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۷۳۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171228
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران با ش م ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران با ش م ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به اسفند ماه ۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. پ۱۷۰۱۱۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464105
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام شماره ثبت ۳۸۸۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۹۷۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581851
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات نقدی حال شده و آورده نقدی سهامداران طی گواهی شماره ۰۱۴۱ , ۲۶۵ مورخ ۰۴/۰۴/۹۳ بانک آینده شعبه گاندی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا شد. پ۹۳۰۶۰۱۷۸۹۱۴۵۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605862
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه ۹۲ مورد تصویب واقع گردید. پ۹۳۰۶۱۵۱۷۴۵۹۷۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820297
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازی سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۸۸۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ محمدرضا تقی گنجی به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم مسعود تقی گنجی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن اطمینان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779873
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی رازی سهامی عام ثبت شده به شماره۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672044
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین میزانی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی ابراهیمی به کدملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود منطقی به کدملی ۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم میخک درمنش به کدملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم شهلا یاراحمدیان به کد ملی ۴۲۱۹۳۹۴۳۰۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند - امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها (عقود اسلامی) و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل، امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره به تنهایی معتبر است. - هیات مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها ار خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ار آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده۳ اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان وتصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به انها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و موسسات مالی و استرداد انها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و بهر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۴۱۲۰۳۳۷۸۶۲۵۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031109
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۳۱۷۱۰۸۷۴۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551769
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موءسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بمدت (یکسال) انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و جهان اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تعیین گردید. پ۹۶۰۵۱۸۳۸۶۶۳۵۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805340
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین میزانی دارای کدملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ آقای هادی ابراهیمی دارای کدملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ خانم میخک درمنش دارای کدملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ آقای محمود منطقی دارای کدملی ۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱ شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۰۱۸۸۱۵۹۴۵۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818247
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین میزانی به کدملی ۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی ابراهیمی به کدملی ۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود منطقی به کدملی ۱۲۲۹۵۵۵۳۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم میخک درمنش به کدملی ۰۰۵۰۰۷۹۹۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم شهلا یاراحمدیان به کدملی ۴۲۱۹۳۹۴۳۰۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها (عقوداسلامی) و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا" و در غیاب مدیرعامل، امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است. پ۹۶۱۰۲۶۸۴۰۹۸۷۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181506
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جهان اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۵۳۰۴۲۶۴۹۰۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237139
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمانه نوزری به کد ملی ۰۰۸۱۹۶۸۸۸۴ جایگزین خانم شهلا یاراحمدیان به کد ملی ۴۲۱۹۳۹۴۳۰۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰ بعنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۸۹۹۷۷۰۹۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه