شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100840379


شماره ثبت:
230849
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1359/10/1
آدرس:
استان تهران - خيابان سهروردي شمالي – كوي شهيد نيكوقدم – پلاك 52 - طبقه دوم 1551814419

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محسن خلیلی عراقی 1158550
سعید خلیلی عراقی 1518671
غلامحسین داودآبادی 1518671
محمدحسن استحقاری 10502468
عباس اسرار حقیقی 10502468
آقای پیمان خلیلی عراقی 10502468
فرهنگ مهربانی 13131390
منصوره خلیلی عراقی 13131390
آقای بهنام شاه حسینی 13131394
آقای شهریار خاشع 13131394
خانم اعظم حاجی اسفندیاری 13768494

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 698147
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۹۲۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158550
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسن استحقاری به شماره ملی ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ سعید خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ منصوره خلیلی عراقی به ش م ۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ شرکت آبکوه سامان به ش م ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به شماره ملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۴۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158558
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسن استحقاری به شماره ملی ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید خلیلی عراقی به شماره ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و پیمان خلیلی عراقی به ش م۰۴۵۲۱۹۴۳۲۶ به عنوان نماینده شرکت آبکوه سامان به ش م۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بهادار از قبیل چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۹۴۴۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518671
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره بشرح زیر انتخاب گردید آقای محسن خلیلی عراقی ش م ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید خلیلی عراقی ش م ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم منصوره خلیلی عراقی ش م ۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره غلامحسین داودآبادی ش م ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ بنمایندگی شرکت ابکوه سامان سهامی خاص ش م ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن استحقاری ش م ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره تواما و ممهور به مهر شرکت میباشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۴۷۰۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570287
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بیداران ش م ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۲۲۳۵۴۶۲۶۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502468
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کد ملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن خلیلی عراقی به کد ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ و محمدحسن استحقاری به کد ملی۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ و منصوره خلیلی عراقی به کد ملی۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به نمایندگی پیمان خلیلی عراقی به کد ملی۰۴۵۲۱۹۴۳۲۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۴/۹۰ محسن خلیلی عراقی به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید خلیلی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسن استحقاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131390
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ و محسن خلیلی عراقی به شماره ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴، فرهنگ مهربانی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۹۰۷۶۱، شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۸۲۶۴۱۲۱۸۱۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131394
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره شهریار خاشع به شماره ملی ۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره فرهنگ مهربانی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۹۰۷۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره غلامحسین داودآبادی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بهنام شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۹۲۵۱۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۲۶۲۶۸۸۱۷۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579914
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی عملکرد مالی سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۰۵۲۲۷۷۶۴۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768494
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم حاجی اسفندیاری با شماره ملی ۰۰۷۸۱۸۳۵۶۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب شدند. پ۹۶۰۹۲۸۲۶۲۲۳۶۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183332
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان تهران: خیابان سهروردی شمالی کوی شهید نیکوقدم پلاک ۵۲ طبقه دوم کدپستی ۱۵۵۱۸۱۴۴۱۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۶۰۳۸۰۳۵۹۱۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه