شرکت لوله سازی اهواز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100839465


شماره ثبت:
11254
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1345/11/15
آدرس:
تهران خ بهشتي خ احمد قصير خ بخارست خ دوم پ 8 1514638713

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی شمس الدینی 923146
غلامرضا رضایی بختیار 1045936
آقای عبدالحسین بساق زاده 1241981
آقای محمدحسن عصاره نژاد 1241981
آقای محسن دلاویز 1241981
ابراهیم سلیمی 1408697
آقای غلامعلی کیانی 1408697
علی عالی خانی 1614603
حسن خورسند مودب 10049186
غلامرضا غفوری 10049186
سید خلف موسوی 10119068
آقای علیرضا کاظمی 10612393
آقای رضا عباسی 10612393
آقای امیرحسین بشارتی 10612393
آقای غلامحسین خالقی 10612393
آقای احمد امین فر 13001100
علی رضا کیانی 13001100
محمود شمس 13001100
آقای زاهد مراقی 13617183

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717022
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهوازسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۸۰۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923146
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن خورسندمودب به ک م ۰۰۴۳۸۲۳۶۹۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و غلامرضا غفوری به ک م ۳۹۶۱۶۵۵۲۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و مهدی شمس الدینی به ک م ۲۵۴۹۷۵۵۴۹۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ و محمدحسن عصاره نژاد به ک م ۱۸۸۱۵۳۴۶۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و غلامحسین خالقی به ک م ۰۸۸۹۵۶۹۷۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ که غلامرضا غفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی شمس الدینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن خورسندمودب بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد مالی به امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه به شرکت مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۹۷۳۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020098
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۲۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای سرپرست همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۲۹۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045936
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ غلامرضا رضایی بختیار به کدملی ۱۹۷۰۳۷۷۲۹۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به جای مهدی شمس الدینی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۴۰۵۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196064
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری. شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری. شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۳۱ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی. شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۴۴۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241981
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین بساق زاده به ش ملی۲۰۰۲۴۶۲۸۸۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محسن دلاویز به ش ملی۴۲۳۱۶۴۵۲۵۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری بسمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا غفوری به ش ملی۳۹۶۱۶۵۵۲۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسن عصاره نژاد به ش ملی۱۸۸۱۵۳۴۶۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و آقای غلامحسین خالقی به ش ملی۰۸۸۹۵۶۹۷۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت کلیه چک‌ها , سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه و بلند مدت , قراردادهای وامی , ضمانتنامه‌ها , گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک‌های ایران و خارجی اعم از دولتی و خصوصی , برداشت از حساب , انسداد حساب و سپردن هرگونه تعهد بشرح ذیل تصویب و تفویض نمود. گروه اول: محمدحسن عصاره نژاد (مدیرمالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره) غلامرضا غفوری عضو هیات مدیره غلامحسین خالقی عضو هیات مدیره. گروه دوم: عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیات مدیره محسن دلاویز رئیس هیات مدیره همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۳۳۳۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408697
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های لوله سازی اهواز سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی کیانی به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۳۷۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم سلیمی به شماره ملی ۱۴۶۵۳۴۹۹۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صدر تامین) به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه و بلند مدت قراردادهای وامی، ضمانتنامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک‌های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هرگونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفویض نمود. گروه اول: محمدحسن عصاره نژاد مدیرعامل مدیر مالی و اقتصادی و غلامرضا غفوری عضو هیئت مدیره و غلامحسین خالقی عضو هیئت مدیره و ابراهیم سلیمی عضو هیئت مدیره و گروه دوم: عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی کیانی رئیس هیئت مدیره همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۱۸۰۶۳۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585292
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۲۸۶۷۸۶۹۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614603
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای علی عالیخانی به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به جای آقای غلامرضا غفوری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چکها سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حسابهای جاری و سپرده‌های کوتاه و بلند مدت، قراردادهای وامی، ضمانتنامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانکهای ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هر گونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفویض نمود گروه اول: علی عالیخانی عضو هیئت مدیره وغلامحسین خالقی عضو هیئت مدیره وابراهیم سلیمی نائب رئیس هیئت مدیره گروه دوم: عبدالحسین بساق زاده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وغلامعلی کیانی رئیس هیئت مدیره همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۲۳۱۷۷۹۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9700540
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۵/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (صدر تامین) و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9777558
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049186
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن خورسندمودب به ک م ۰۰۴۳۸۲۳۶۹۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و غلامرضا غفوری به ک م ۳۹۶۱۶۵۵۲۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و مهدی شمس الدینی به ک م ۲۵۴۹۷۵۵۴۹۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ و محمدحسن عصاره نژاد به ک م ۱۸۸۱۵۳۴۶۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و غلامحسین خالقی به ک م ۰۸۸۹۵۶۹۷۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ که غلامرضا غفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی شمس الدینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن خورسندمودب بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد مالی به امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه به شرکت مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070041
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119068
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۲۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرارذیل انتخاب گردیدند: سید خلف موسوی به کدملی۱۹۸۸۰۳۰۱۱۰ به جای حسن خورسند مودب به کدملی۰۰۴۳۸۲۳۶۹۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشور به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا غفوری به کدملی۳۹۶۱۶۵۵۲۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور به ش. ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن خورسند مودب به سمت مدیرعامل شرکت خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب و کلیه چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر اوراق و اسناد مالی تعهدآور به امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161631
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۸۹ علیرضا کاظمی و ناصر قاسمی به ترتیب به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به جای حمیدرضا اسکندری و جلیل زرکش برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612393
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: علیرضا کاظمی به ش ملی ۱۷۵۴۲۴۲۵۷۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و امیرحسین بشارتی به ش ملی ۰۳۸۳۵۴۵۷۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و رضا عباسی به ش ملی ۰۳۲۱۶۶۳۱۷۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ و عبدالحسین بساق زاده به ش ملی ۲۰۰۲۴۶۲۸۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و غلامحسین خالقی به ش ملی ۰۸۸۹۵۶۹۷۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند که امیرحسین بشارتی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین خالقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کاظمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633524
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۸۹ اعلام میدارد غلامحسین خالقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به جای محمدجعفر آل طیب به عنوان هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003212
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۸ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها پرداختها سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و حسابهای جاری و سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت و قراردادهای وامی و اسناد گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی بانکهای ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی بشرح ذیل تصویب و تفویض اختیار نمود: گروه اول: علیرضا کیانی (مدیرمالی و اداری) و محمدحسن عصاره نژاد (رئیس امور مالی). گروه دوم: محمدتقی سلیمانی آشتیانی (رئیس هیئت مدیره) و قنبر خادمی (مدیرعامل) و سعید امینی زاده (مدیر تدارکات و خدمات بازرگانی) همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم با مهر شرکت جهت هرگونه برداشت از حساب و انسداد حساب و یا سپردن تعهد نافذ میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954401
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره بخشی از اختیارات مقرر در ماده ۳۷اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض می‌نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزدبانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی ختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۵۰۵۱۸۲۱۹۹۰۶۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001100
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت کلیه چک‌ها، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجارتی و حسابهای جاری و سپرده‌های کوتاه ویلند مدت، قراردادهای وامی، ضمانتنامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک‌های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی، برداشت از حساب، انسداد و سپردن هر گونه تعهد بشرح ذیل تصویب و تفویض نموده. گروه اول: عبدالحسین بساق زاده به کد ملی ۲۰۰۲۴۶۲۸۸۷ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره علیرضا کیانی به کد ملی ۱۹۱۱۳۱۶۳۲۱ عضو هیأت مدیره گروه دوم: احمد امین فر به کد ملی ۱۷۵۱۱۴۰۵۵۵ رئیس هیأت مدیره محمود شمس به کد ملی ۴۸۱۹۶۷۰۹۴۸ مدیر مالی و اقتصادی همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012916
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۰۲۸۴۹۳۳۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617183
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زاهد مراقی به شماره ملی ۱۷۵۲۵۳۳۴۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (صدر تأمین) به ش. م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به جای آقای علیرضا کیانی به شماره ملی ۱۹۱۱۳۱۶۳۲۱ برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها، سفته‌ها و براوات و سایر اوراق تجاری و حساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت، قراردادهای وامی، ضمانتنامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی در بانک‌های ایرانی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی برداشت از حساب، انسداد حساب و سپردن هر گونه تعهد به شرح ذیل تصویب و تفویض نمود. گروه اول: سمت: ۱ آقای عبدالحسین بساق زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۴۶۲۸۸۷ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ۲ آقای زاهد مراقی به شماره ملی ۱۷۵۲۵۳۳۴۱۰ عضو هیئت مدیره گروه دوم: آقای احمد امین فر به شماره ملی ۱۷۵۱۱۴۰۵۵۵ رئیس هیئت مدیره آقای محمود شمس به شماره ملی ۴۸۱۹۶۷۰۹۴۸ مدیر مالی و اقتصادی همواره یک امضاء از گروه اول و یک امضاء از گروه دوم بالاتفاق همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۸۹۲۳۵۹۴۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617194
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین بساق زاده به ک. م ۲۰۰۲۴۶۲۸۸۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۸۸۷۸۷۱۴۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310947
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۲۲۱۱۲۶۴۵۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374007
آگهی تغییرات شرکت لوله سازی اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۹۴۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت صبا آرمه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۶۴۵ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ شرکت صبا انرژی جهان گستر شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ پ۹۷۱۰۰۲۹۱۵۶۷۴۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه