شرکت دارو پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100835286


شماره ثبت:
38109
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1359/5/4
آدرس:
تهران خيابان ودليعصر روبروي پارك ملت خيابان ناهيد غربي پلاك 81 طبقه اول و دوم 1966913481

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر نقدی 1706947
آقای سید حمید خوئی 1706947
محمد رضا شیخ الملوکی 1706947
آقای سید فرشاد فاطمی اردستانی 12739486
آقای علی اصغری 12739486
محمدرضا شانه ساز شوشتری 13188525
فرشاد ملک وندفرد 13188525
آقای محمد علی وطنی 13188525

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570535
آگهی تغییرات شرکت دارو پخشسهامی عام به شماره ثبت۳۸۱۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱/۹۱ سید حسن اعتماد زاده به کدملی۲۰۰۲۵۱۸۹۵۰ به جای بهروز براتی سده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۲۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687596
آگهی تصمیمات شرکت دارو پخشسهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۸۶۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531595
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذار داروئی تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰: شرکت کارخانجات دارو پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷: شرکت داروسازی اکسیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۹۶۵۹ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت دارو پخش انتخاب شد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال انتخاب گردید. پ۱۸۵۱۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661216
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۲۱۶۹۸۵۸۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706947
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شانه ساز پور شوشتری به کدملی ۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید حمید خوئی به کدملی ۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴ به نمایندگی شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۹۶۵۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ناصر نقدی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به نمایندگی شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وطنی به کدملی ۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا شیخ الملوکی به کدملی ۳۹۳۲۳۵۱۶۳۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضائ دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عمومی عادی شرکتهای گروه.. پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب.. پیشنهاد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب.. تهیه وتنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره.. بکارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره.. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیئت مدیره.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات.. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره.. واخواست اوراق تجارتی.. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم.. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. پ۹۳۰۹۰۲۷۸۵۷۲۳۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674044
آگهی تصمیمات شرکت داروپخش (سهامی عام) بشماره ثبت۳۸۱۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۳۵۴۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۹۹۶۵۹، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842396
آگهی تصمیمات شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9991177
آگهی تصمیمات شرکت داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۶/۸۹ سید محمدسعید خلیلی بنمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر بجای فرشاد ملک وندفرد بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی آذرنوش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بجای غلامحسین فرزندی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید رمضان محسن پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بجای غلامحسین نیک نژادلاهیجانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهاد زرگری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی وطنی بسمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین فرزندی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۱۵ بند بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336146
آگهی تصمیمات شرکت داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739486
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بنمایندگی آقای دکتر محمدرضا شانه ساز پورشوشتری به کد ملی ۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید حمید خوئی به کد ملی ۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴ نماینده شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۹۶۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغری به کد ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ نماینده شرکت صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و آقای سید فرشاد فاطمی اردستانی به کدملی ۱۲۸۸۰۰۹۶۳۱ نماینده شرکت کارخانجات داروپخش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ و آقای محمد علی وطنی به کد ملی ۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عادی شرکتهای گروه. پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره. بکارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. واخواست اوراق تجاری. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همکاری با حسابرس و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. پ۹۵۰۱۲۲۲۴۶۲۳۲۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053052
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۷۱۲۱۱۸۱۳۵۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188525
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا شانه ساز پورشوشتری بشماره ملی ۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی وطنی بشماره ملی ۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد ملک وند فرد بشماره ملی ۰۰۴۷۲۰۲۸۰۷ بنمایندگی از شرکت دارو سازی اکسیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علی اصغری بشماره ملی ۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ بنمایندگی از شرکت صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضوء هیئت مدیره و سیدفرشاد فاطمی اردستانی بشماره ملی ۱۲۸۸۰۰۹۶۳۱ بنمایندگی از شرکت کارخانجات دارو پخش بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ بسمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عادی شرکتهای گروه. پیشنهاد تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد انتخاب اعضاءهیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه درشرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره. بکارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره. واخواست اوراق تجاری. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام، تعیین جاعل، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. همکاری با حسابرس و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. پ۹۵۰۹۲۲۵۵۱۷۹۳۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466967
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۳/۱۳۹۶ و تفویض اختیار لازم از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۰۸۹/۲۶۸۱۷۶ , ۹۵۹ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام به ارزش هرسهم ۱۰۰۰ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۳۲۱۵۷۰۶۲۹۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590849
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ پ۹۶۰۶۱۲۲۷۲۲۳۲۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه