شرکت بانک ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100834967


شماره ثبت:
38077
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1359/4/31
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-آيت اله طالقاني-خيابان ايرانشهر-خيابان آيت اله طالقاني-پلاك 276-طبقه اول--- 1581736911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین 616743
علی دیواندری 616743
آقای علی خورسندیان 616743
علیرضا لگزایی 1450820
علی رستگار 1721837
آقای مصطفی ضرغامی 1721837
آقای محسن فدوی 9928669
حمید تاجیک باغخواص 13614280
آقای حسین بهاری 13614280
آقای بهمن اسکندری 13614280
آقای هادی اخلاقی فیض آثار 13614287
آقای محمد بیگدلی 14056838
حسن روستا 14056845

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616743
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. روزنامههای کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند و اعضای هیاتمدیره به موجب مجوز ۲۵۴۵۸۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و مجوز ۵۷۲۸۹ مورخ ۷/۳/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان خوزستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵ و شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان فارس با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶ و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصاد و دارایی) و علی دیواندری با کدملی ۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ و به موجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ و ۲۳/۸/۹۰ مجوز شماره ۲۵۱۳۹ مورخ ۵/۲/۹۱ بانک مرکزی، علی دیواندری به عنوان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و محمدرضا ساروخانی با کدملی ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو و رئیس هیاتمدیره و علی خورسندیان با کدملی ۰۰۴۲۸۹۷۵۲۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیاتمدیره و محسن فدوی با کدملی ۰۵۳۲۲۱۷۵۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صبا تامین و علیرضا لگزایی با کدملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان فارس به عنوان اعضای هیاتمدیره طبق مدت تعیین شده در احکام صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره همراه با مهر بانک معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۷۹۳۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725045
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۰۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195971
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به مدت یکسال بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک انتخاب نمود. پ۱۷۱۴۲۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428232
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت سرمایه گذاری استان فارس ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶، شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ پ۱۸۱۴۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428233
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۹۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۱۳۷۸۰۴۶ مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۶۰۷۷۴/۱۲۱ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۳۳ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال بانام ۰۰۰/۱ ریالی که تماما پرداخت گردیده و از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۱۴۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450820
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۴۳۹۴۵ مورخ ۲۱/۰۲/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی کد ملی ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵ به عنوان مدیرعامل و آقای علی رضا لگزایی کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان فارس شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی خورسندیان کد ملی ۰۰۴۲۸۹۷۵۲۱ بنمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۳۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721837
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۲۶۳۰۳ مورخ ۲۴/۸/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی ضرغامی با کدملی ۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شماره شنامه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ و آقای علی رستگار با کدملی ۴۵۶۹۳۰۸۸۰۵بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت مذکور به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۱۵۵۴۴۴۴۷۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721841
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۲۶۳۰۳ مورخ ۲۴/۸/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های بانک تعیین گردید. سازمان حسابرسی دارای شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۹۱۵۵۰۱۶۱۵۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767265
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۳ ومجوزشماره۲۴۱۴۷۳ مورخ ۹/۹/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۹۳۱۰۱۶۷۸۴۷۷۴۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621346
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727440
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملت سهامی عام ثبت شده به شماره۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928669
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. روزنامه‌های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند و اعضای هیات مدیره به موجب مجوز ۲۵۴۵۸۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و مجوز ۵۷۲۸۹ مورخ ۷/۳/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصاد و دارایی) و علی دیواندری با کدملی ۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ و ۲۳/۸/۹۰ مجوز شماره ۲۵۱۳۹ مورخ ۵/۲/۹۱ بانک مرکزی، علی دیواندری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمدرضا ساروخانی با کدملی ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره و علی خورسندیان با کدملی ۰۰۴۲۸۹۷۵۲۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و محسن فدوی با کدملی ۰۵۳۲۲۱۷۵۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و علیرضا لگزایی با کدملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس به عنوان اعضای هیات مدیره طبق مدت تعیین شده در احکام صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796673
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۰۰۴۴/۹۵ مورخه ۵/۲/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید تاجیک باغخواص ش ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ بعنوان عضو هیأت مدیره بانک برای تصدی الباقی مدت مدیریت انتخاب شدند پ۹۵۰۲۲۶۷۶۰۲۶۷۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949239
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۴۰۵۹۹/۹۵مورخ ۵/۵/۹۵بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی اخلاقی فیض آثار ک م ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴خارج از اعضای هیات مدیره بجای آقای علی رستگار بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند پ۹۵۰۵۱۶۵۵۳۵۸۵۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002591
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۴۳۵۰/۹۵ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیات مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. ضمن اینکه مدیرعامل در قالب ماده ۸۲ بعنوان بالاترین مقام اجرایی بانک در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضا دارد. هیات مدیره قسمتی از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده، به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛ - ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. - احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره مطابق با استاندارد‌های مالی و ارائه آن به هیات مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیات مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. - قبول امانات و به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. - نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیات مدیره. - تصویب آئین نامه‌های داخلی به پیشنهاد مدیر عامل. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدامی و میزان حقوق و دستمزد. - اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. - سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی در شرکتها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار. - تعیین ضوابط بخشودگی جرائم تاخیر تادیه. - احداث، خرید و فروش هرگونه اموال و ساختمان که مورد نیاز بانک باشد با رعایت مقررات مربوطه. پ۹۵۰۶۱۴۵۱۰۹۵۲۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13017934
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۶۴۵۴/۹۵ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی اخلاقی فیض آثار با کدملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای کوروش معدلت برای بقیه مدت تصدی گردید. پ۹۵۰۶۲۱۳۳۵۶۵۵۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082079
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز‌های شماره ۰۵۰ - ۲۵۵۲۳۲ , ۹۵۹ مورخ ۷/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و ۱۹۴۵۹۶/۹۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق اندوخته احتیاطی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۲۸۶۵۷۹۲۸۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117907
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۸۲۶۴/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا لگزائی با کدملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای علی رستگار برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۸۸۱۶۱۳۱۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534096
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعب شرکت به آدرس ذیل تاسیس گردید: مدیریت امور بازرسی و نظارت: تهران خیابان انقلاب بین خیابان فخر رازی و خیابان دانشگاه ساختمان بانک ملت کد پستی ۱۳۱۴۷۵۴۴۶۴ مدیریت مبارزه با پولشویی خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ۱۱ کد پستی ۱۵۸۳۷۴۵۶۰۰ اداره کل امور ارزی شعب خ آیت ا … طالقانی نبش خ شهید موسوی (فرصت) شماره ۲۷۶ کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ اداره کل آموزش خیابان جمهوری بین استانبول و لاله زار اداره آموزش بانک ملت کدپستی ۱۱۴۵۸۵۶۱۱۴ اداره کل بانکداری شخصی خ آیت ا … طالقانی نبش خ شهید موسوی (فرصت) شماره ۲۷۶ کدپستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ اداره کل تدارکات ساختمان شماره ۱ اداره کل تدارکات کد پستی ۱۵۹۱۸۱۶۷۵۱ اداره کل حقوقی تهران میدان فردوسی خیابان فردوسی شمالی پلاک ۲۷۴ کد پستی ۱۱۳۱۹۵۵۸۱۱ اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی خیابان طالقانی نبش شهید موسوی ساختمان مرکزی بانک ملت طبقه ۱۴ کد پستی۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ اداره کل رفاه و پرداختهای داخلی خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ط ۱۱ کد پستی ۱۵۸۳۷۴۵۶۰۰ اداره کل سازمان و بهبود روشها تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۲۷۶ ساختمان بانک ملت طبقه ۱۱ کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ اداره کل سرمایه انسانی خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ۱۱ کد پستی ۱۵۸۳۷۴۵۶۰۰ اداره کل مدیریت بازاریابی خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ۱ کد پستی ۱۵۸۳۷۴۵۶۰۰ اداره کل مدیریت خزانه داری خیابان طالقانی تقاطع سپهبد قرنی بانک ملت ساختمان یاس اداره کل مدیریت خزانه داری اداره کل مدیریت عملیات خیابان دماوند بعد از چهارراه آیت پلاک ۴۸۸ کد پستی ۱۷۴۳۶۸۳۴۸۲ اداره کل مهندسی ساختمان خ طالقانی نرسیده به پل حافظ روبروی وزارت نفت کد پستی ۱۵۹۱۸۱۶۷۵۱ دفتر امور سرمایه گذاری و شرکتها قرنی نبش خیابان شاداب ساختمان شماره ۲ بانک ملت کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ اداره کل امنیت و فراوری داده خ آیت ا … طالقانی نبش خ شهید موسوی (فرصت) شماره ۲۷۶ کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ اداره کل امور مالی تهران خیابان ولیعصر تقاطع خیابان انقلاب پلاک ۱۴۴۳ کد پستی ۱۵۹۱۶۱۴۳۱۱ مدیریت حسابرسی داخلی خیابان ایرانشهر نبش خیابان شاداب ساختمان بانک ملت طبقه نهم کد پستی۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ مدیریت ریسک و تطبیق خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان برادران شاداب ساختمان بانک ملت طبقه ۹کد پستی۱۵۸۳۷۴۵۶۰۰ شعبه مستقل مرکزی خ آیت ا … طالقانی نبش خ شهید موسوی (فرصت) شماره ۲۷۶ کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ مدیریت شعب منطقه یک تهران میدان هفتم تیر نبش مفتح جنوبی کد پستی ۱۵۸۴۸۹۴۹۱۸ مدیریت شعب منطقه دو تهران خیابان انقلاب مقابل استان نجات الهی نبش کوچه کندوان مدیریت شعب منطقه سه تهران خ ولیعصر روبروی کاخ مرمر منطقه ۳ کد پستی ۱۱۳۷۶۱۳۴۱۳ مدیریت شعب منطقه چهار تهران خیابان ولیعصر خیابان دمشق کد پستی ۱۴۱۶۷۹۳۴۸۱ مدیریت شعب منطقه پنج تهران مطهری خ فجر جنب بیمارستان جم کد پستی ۱۵۸۸۶۶۷۷۱۵ مدیریت شعب مناطق آزاد تجاری صنعتی مدیریت شعب مناطق آزاد تهران خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر خیابان دمشق کد پستی ۱۴۱۶۷۹۳۴۸۱ مدیریت شعب استان اردبیل اردبیل میدان بسیج کد پستی ۵۶۱۵۷۹۷۷۱۰ مدیریت شعب استان آذربایجان غربی ارومیه خ مدرس مدیریت شعب بانک ملت استان کد پستی ۵۷۱۵۷۹۹۳۴۵ مدیریت شعب استان بوشهر بوشهر خیابان امام خمینی روبروی درمانگاه هفت تیر مدیریت شعب بانک ملت استان بوشهر کد پستی ۷۵۱۵۷۸۹۷۶۴ مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد خیابان حافظ شمالی نبش خیابان یاسر، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت کد پستی ۸۸۱۵۷۱۳۱۴۴ مدیریت شعب استان خراسان جنوبی خراسان جنوبی شهر سربیشه کد پستی ۹۷۴۱۸۵۳۳۶۶ مدیریت شعب استان خراسان رضوی نبش امام خمینی ۳۲ مدیریت شعب بانک ملت کد پستی ۹۱۷۳۹۹۷۱۵۵ مدیریت شعب استان خراسان شمالی بجنورد چهارراه امیریه مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان شمالی کد پستی ۹۴۱۴۹۹۳۹۸۹ مدیریت شعب استان خوزستان اهواز بلوار آیت اله بهبهانی کد پستی ۶۱۹۶۹۴۵۳۴۲ مدیریت شعب استان زنجان زنجان خ امام خمینی ضلع شرقی میدان انقلاب ساختمان شعب استان زنجان کد پستی۴۵۱۶۶۴۳۹۹۵ مدیریت شعب استان سمنان سمنان کد پستی ۳۵۱۹۶۱۴۳۶۶ مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان زاهدان کد پستی ۹۸۱۴۵۴۵۱۴۵ مدیریت شعب استان فارس شیراز نبش خیابان ابیوردی ۳ ساختمان مدیریت شعب استان فارس طبقه ششم کد پستی ۷۱۹۴۷۶۳۴۸۱ مدیریت شعب استان قم قم خ امام نبش پمپ بنزین شرکتی مدیریت شعب بانک ملت استان قم کد پستی۳۷۱۹۶۹۵۹۸۱ مدیریت شعب استان کرمان بانک ملت مس کد پستی۷۷۱۵۶۲۵۴۶۱ مدیریت شعب استان گلستان گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۷۳ /۲ مدیریت شعب بانک ملت طبقه (۱) کد پستی ۴۹۱۷۸۳۶۹۵۷ مدیریت شعب استان گیلان رشت گلسار روبروی خ ۱۰۰ ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان طبقه ۴ کد پستی ۴۱۶۴۹۵۵۶۹۵ مدیریت شعب استان لرستان لرستان خرم آباد شعبه خیابان علوی کد پستی ۶۸۱۴۶۴۷۹۷۴ مدیریت شعب استان مازندران ساری کد پستی ۴۸۱۵۷۱۶۴۹۶ مدیریت شعب استان مرکزی اراک خ امام خمینی مدیریت شعب بانک ملت کد پستی ۳۸۱۳۸۱۴۱۸۹ مدیریت شعب استان هرمزگان بندرعباس مصلی قدس سرپرستی بانک ملت استان هرمزگان کد پستی ۷۹۱۶۶۴۵۸۹۹ مدیریت شعب استان همدان شعبه خواجه رشید همدان کد پستی ۶۵۱۷۶۸۳۵۴۳ ومدیریت شعب استان یزد یزد بلوار جمهوری ساختمان مدیریت کد پستی ۸۹۱۸۶۹۳۹۸۹ پ۹۶۰۵۰۷۳۳۸۱۹۱۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614280
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۷۱۸۲/۹۶مورخ ۷/۶/۱۳۹۶بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اخلاقی فیض آثار با کد ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علیرضا لگزائی باکد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ و محمد بیگدلی با کد ملی ۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره و حمید تاجیک باغخواص با کد ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ و حسن روستا با کد ملی ۶۲۲۹۸۸۳۸۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به عنوان اعضای حقیقی و اصلی هیات مدیره و بهمن اسکندری با کد ملی ۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱و حسین بهاری با کد ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴بعنوان اعضای حقیقی و علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیات مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۳ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح میباشد از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح میباشد و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی وفق مقررات از مرجع صادر کننده رای قطعی یا ریاست محترم قوه قضاییه، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی و قضایی و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، مراجعه به کلیه مراجع ثبتی جهت ثبت صورتجلسات مجامع و علائم تجاری و …، اعمال قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی اعتراض ثالث، ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، انتخاب وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و عزل آنها و امور مشابه دیگر؛ ۳ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ۶ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۹ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ ۱۰ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۱ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ ۱۲ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۳ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره مطابق با استاندارد‌های مالی و ارائه آن به هیات مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۴ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیات مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۵ نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیات مدیره. پ۹۶۰۶۲۷۶۳۶۸۰۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614287
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۷۱۸۲/۹۶مورخ ۷/۶/۱۳۹۶بانک مرکزی موتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسامی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره بانک برای مدت دو سال انتخاب گردیدند هادی اخلاقی فیض آثاربه کد ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ علیرضا لگزائی به کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ محمد بیگدلی به کد ملی۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱ حمید تاجیک باغخواص به کد ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ حسن روستا به کد ملی ۶۲۲۹۸۸۳۸۲۱ بهمن اسکندری به کد ملی۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱ به عنوان عضو علی البدل اول هیات مدیره و حسین بهاری به کد ملی ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ به عنوان عضو علی البدل دوم هیات مدیره انتخاب شدند. پ۹۶۰۶۲۷۹۹۵۸۸۷۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626618
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۶۰۶/۳۳ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۴۷۳۶۶/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۳۵۱۸۸۲۹۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839155
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی مرکز اصلی شرکت به ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۰۷۵۶۸۱۴۷۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056838
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۵۷۹۴/۹۶ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محمد بیگدلی به شماره ملی۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱ بعنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره، با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. ضمن اینکه مدیرعامل در قالب ماده ۸۲ بعنوان بالاترین مقام اجرایی بانک در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضا دارد. هیأت مدیره قسمتی از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ۲ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ۲ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح می‌باشد از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح می‌باشد و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی وفق مقررات از مرجع صادر کننده رای قطعی یا ریاست محترم قوه قضاییه، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی و قضایی و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، مراجعه به کلیه مراجع ثبتی جهت ثبت صورتجلسات مجامع و علائم تجاری و …، اعمال قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی اعتراض ثالث، ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، انتخاب وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و عزل آنها و امور مشابه دیگر؛ ۳ ۲ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴ ۲ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. ۵ ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ۶ ۲ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ ۲ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸ ۲ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۹ ۲ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ ۱۰ ۲ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۱ ۲ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ ۱۲ ۲ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۳ ۲ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره مطابق با استاندارد‌های مالی و ارائه آن به هیأت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۴ ۲ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیأت مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۵ ۲ نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیأت مدیره. پ۹۷۰۳۰۹۷۴۶۳۳۲۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056845
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۶۲۷۷۸/۹۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن روستا با کدملی ۶۲۲۹۸۸۳۸۲۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا لگزائی با کدملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۷۰۳۰۹۲۷۰۵۹۳۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242475
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۵۳۶۵/۹۷ مورخ ۷/۶/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۱۱۷۰۹۵۰۷۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه