شرکت بانک تجارت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100834460


شماره ثبت:
38027
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1359/4/28
آدرس:
تهران خيابان طالقاني تقاطع خيابان استاد نجات اللهي شماره 247 1598617819

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا اکبری ماسوله 1719736
سید مجتبی فهیم هاشمی 1719736
آقای غلامحسین مظفری 13601553
آقای عباس اشرف نژاد 13601553
آقای هیبت اله سمیع 13601570
غفار قنبری 13601570
آقای رضا دولت آبادی 13821017
آقای علیرضا حاجعلی 13837416

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1052699
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام بشماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۱ مجیدرضا داوری به ش م ۳۲۵۶۶۶۸۱۹۴ به نمایندگی شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رنجبر فلاح به ش م ۳۰۵۰۵۸۹۲۴۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت یزد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید رحمت اله اکرمی به ش م ۴۵۶۹۲۹۵۴۰۱ به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک دولتی به ش م ۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴ به نمایندگی صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضای کلیه اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۵۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054660
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام به شماره ثبت۳۸۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۱ و طبق مجوز شماره ۱۵۹۶۹۰ مورخ ۲۱/۶/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۶۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347351
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدند. پ۱۷۷۴۷۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494654
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۲۱۲۶۳۶۵۷ مورخ ۲۷/۱/۹۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۴۱۷۹۶ مورخ ۲۴/۱/۹۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۹۰۶۵ مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۴۵ ریال منقسم به تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۴۵ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۳/۹۳ تکمیل امضاء گردید. پ۱۸۴۱۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527612
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۲۵۲۸۱ مورخ ۴/۲/۹۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۱۸۷۹/۴۱ مورخ ۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند وزارت اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد ش م ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان ش م ۱۰۶۱۰۰۸۲۵۶، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد ش م ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰، شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ پ۱۸۵۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719736
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۲۶۱۱۶ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ بانک مرکزی ایران و مجوز شماره ۱۸۷۹/۴۱ مورخ۶/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی کدملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کردستان شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۲۵۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی کدملی ۲۶۷۹۵۰۹۲۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کهکیلویه وبویراحمد شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰ به عنوان مدیرعامل و آقای علیرضا اکبری ماسوله کدملی ۲۶۴۹۵۴۹۱۸۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس هیات مدیره بانک برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. نحوه امضای اوراق تعهدآور وبهادار منجمله چک؛ سفته وبرات با امضای متفق رئیس هیات مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت ودر غیاب هریک با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۲۳۲۲۹۳۴۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800488
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد به ش م ۱۰۸۶۰۱۷۶۷۹۱ و صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به ش م ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت بین المللی عمران رضوان به ش م ۱۰۱۰۲۴۰۸۵۵۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846809
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام ثبت شده به شماره۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهام عام) شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ مجیدرضا داوری به عنوان نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سیدرحمت اله اکرمی به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی سیدمجتبی فهیمی هاشمی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت فرشاد حیدری به عنوان نماینده سرمایه گذاری بیمه ایران سیامک دولتی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به عنوان عضو هیئت مدیره و مجیدرضا داوری به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدرحمت اله اکرمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر همراه با مهر بانک معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105412
آگهی تصمیمات شرکت بانک تجارت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانوی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601541
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، شوراهای حل اختلاف، دادسراها، مراجع انتظامی یا غیرقضایی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه بانک چه حقوقی و چه کیفری در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجرائیه و وجوه ایداعی و معرفی هرگونه ضامن و ارائه هرگونه تضمین و تأمین در مراجع قضایی و غیرقضایی در اجرای احکام غیابی و پیگیری‌های لازم درخصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آنها، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته؛ تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. پرداخت حق الوکاله به وکلاء صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل و فسخ در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ارائه گزارش مربوط به هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرسان و بازرس قانونی. صدور دستور پرداخت قدرالسهم بانک در سایر سازمان‌ها و مؤسسات در چارچوب ضوابط و مقررات. امضای تفاهم نامه‌ها با سایر دستگاه‌ها در راستای اهداف و استراتژی‌های بانک. انعقاد قراردادهای تسهیلات و سپرده گذاری بین بانکی. مدیریت پرتفوی سهام بانک. اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال و مأموریت کارکنان در چارچوب ضوابط. بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در چارچوب ضوابط. امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرعادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختیار تام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تدوین و اجرای بودجه و صدور دستور پرداخت‌های مربوط به آن. انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه‌های مرتبط. اتخاذ تصمیم درخصوص معاملات، قراردادهای پژوهشی و آموزشی، منابع و مصارف طبق ضوابط. اتخاذ تصمیم جهت به کارگیری انتصاب و تمدید قراردادهای نیروی انسانی (کارکنان، مشاورین، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و …) و تعیین حقوق، دستمزد و پاداش و پاداش مجامع آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم درخصوص سایر امور پیش بینی نشده در اساسنامه در چارچوب ضوابط. پ۹۶۰۶۱۹۷۳۶۹۱۳۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601553
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ و مجوزهای شماره ۱۲۰۹۵۷/۹۶ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ و ۱۷۵۸۹۷/۹۶ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هیبت اله سمیع ک. م ۴۶۲۲۴۷۵۶۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس اشرف نژاد ک. م ۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی ک. م ۲۶۷۹۵۰۹۲۹۳ به عنوان مدیرعامل و آقای غلامحسین مظفری ک. م ۱۰۶۱۱۴۴۵۹۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رئیس محترم اداره دبیرخانه هیئت مدیره به اتفاق آراء بعنوان منشی جلسات هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردید. امضای اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۹۸۶۱۳۵۸۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601570
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ و مجوزهای شماره ۱۲۰۹۵۷/۹۶ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ و ۱۷۵۸۹۷/۹۶ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم مقدم نودهی ک. م ۲۶۷۹۵۰۹۲۹۳ عباس اشرف نژاد ک. م ۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴ هیبت اله سمیع ک. م ۴۶۲۲۴۷۵۶۶۹ غلامحسین مظفری ک. م ۱۰۶۱۱۴۴۵۹۳. پ۹۶۰۶۱۹۶۹۱۷۱۶۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821005
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل رضا دولت آبادی تفویض گردید. نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، شوراهای حل اختلاف، دادسراها، مراجع انتظامی یا غیرقضایی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه بانک چه حقوقی و چه کیفری در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجرائیه و وجوه ایداعی و معرفی هرگونه ضامن و ارائه هرگونه تضمین و تأمین در مراجع قضایی و غیرقضایی در اجرای احکام غیابی و پیگیری‌های لازم درخصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آنها، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. پرداخت حق الوکاله به وکلاء صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل و فسخ در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه بانک و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و ارائه گزارش مربوط به هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرسان و بازرس قانونی. صدور دستور پرداخت قدرالسهم بانک در سایر سازمان‌ها و مؤسسات در چارچوب ضوابط و مقررات. امضای تفاهم نامه‌ها با سایر دستگاه‌ها در راستای اهداف و استراتژی‌های بانک. انعقاد قراردادهای تسهیلات و سپرده گذاری بین بانکی. مدیریت پرتفوی سهام بانک. اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال و مأموریت کارکنان در چارچوب ضوابط. بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در چارچوب ضوابط. امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختیارنام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تدوین و اجرای بودجه و صدور دستور پرداخت‌های مربوط به آن. انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه‌های مرتبط. اتخاذ تصمیم درخصوص معاملات، قراردادهای پژوهشی و آموزشی، منابع و مصارف طبق ضوابط. اتخاذ تصمیم جهت به کارگیری انتصاب و تمدید قراردادهای نیروی انسانی (کارکنان، مشاورین، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و...) و تعیین حقوق، دستمزد و پاداش و پاداش مجامع آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم درخصوص سایر امور پیش بینی نشده در اساسنامه در چارچوب ضوابط. ضمنا مدیرعامل در اجرای اختیارات مفوضه فوق الذکر به تجویز ماده ۸۲ اساسنامه بانک می‌تواند برخی از اختیارات خود را به قائم مقام و معاونان و سایر مدیران و کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیرولو کرارا تفویض نماید. پ۹۶۱۰۲۶۳۲۶۴۳۶۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821017
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۲۲۱۸/۹۶ مورخه ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا دولت آبادی کدملی۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۲۶۴۷۹۹۷۷۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837416
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۲۴۷۳۰۵/۹۶ مورخ ۰۷/۰۸/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز به شماره ۳۶۸۶ / س خ / ۲ مورخ ۲۲/۰۹/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حاجعلی با شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۷۹۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره بانک برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۰۴۴۱۰۴۷۵۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955110
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حاجعلی کدملی ۰۰۵۰۱۲۷۹۷۷ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۷۵۴۱۹۱۸۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030847
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ و تاییدیه بانک مرکز ی به شماره۳۹۵۶۸۱/۹۶ مورخ ۷/۱۲/۹۶ و سازمان خصوصی سازی به شماره ۳۲۴۸۴ مورخ ۲۳۰/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا دولت آبادی با کدملی۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات و با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد پ۹۷۰۲۲۵۳۱۸۲۲۳۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030861
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره۳۹۵۶۸۱/۹۶ مورخ ۷/۱۲/۹۶ و سازمان خصوصی سازی به شماره۳۲۴۸۴ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا دولت آبادی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۲۵۸۵۵۴۵۸۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348361
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره‌های ۱۵۱۹۶ مورخ ۱۳/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۲۴۶۹۵۶/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حاجعلی به اتفاق آراء بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. نحوه امضای اوراق تعهدآور و بهادار منجمله چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب هر یک از آنها، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۷۹۵۴۷۵۱۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391715
آگهی تغییرات شرکت بانک تجارت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۶ و مجوز شماره ۳۶۸۵ /س خ /م مورخ ۲۲/۹/۹۶ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۲۵۱۸۶۰/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی و اطلاعیه‌های بانک در سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. پ۹۷۱۰۰۸۲۷۴۳۶۴۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه