شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100809763


شماره ثبت:
35555
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1358/7/12
آدرس:
تهران خ سپهبد قرني بالاتر از خ طالقاني پ 111 1583715711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید محسن بهفر 1140472
اسماعیل علاالمحدثین 1140472
عباس سعیدی نژاد 1140472
احمد نقی زاده 1140472
آقای عبدالله فرجی 1140596
آقای سیدعلی غیوری 1140596
آقای علیرضا انصارین 10441056
علاالدین میرمحمدصادقی 13632226
آقای احمد کریمی اصفهانی 13632226
آقای یحیی ال اسحق 13632226
محمدعلی امانی همدانی 13632226
سید محمد غیوری 13632226
مرتضی آرامی نیا 13632226
محمدرضا اعتمادیان 13632226
عبدالمجید سعیدی نژاد 13632226

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734960
آگهی تصمیمات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علیرضا انصارین به کدملی ۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۳۹۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963117
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۵۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ ماده ۶۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۳۷۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140472
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. آقای علیرضا انصارین به کدملی ۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷ سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سیدعلی غیوری به کدملی ۱۰۹۰۱۴۷۲۱۱ سیدعلامیر محمدصادقی به کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ محمدرضا اعتمادیان به کدملی ۴۴۳۱۲۶۲۵۰۵ عباس سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۳۸۸۵۹۳۵۱ سیدمحسن بهفر به کدملی ۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴ احمد نقی زاده به کدملی ۱۳۷۹۵۴۷۶۱۱ اسماعیل علاالمحدثین به کدملی ۰۰۳۸۴۵۴۴۷۵ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان احمد کریمی اصفهانی به کدملی ۰۰۴۲۰۶۶۰۴۲ سید محمد غیوری به کدملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹ محمدعلی امانی همدانی به کدملی ۰۰۴۷۲۱۵۵۵۰ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. پ۱۶۸۶۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140596
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعلی غیوری به کدملی ۱۰۹۰۱۴۷۲۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلاءالدین میرمحمدصادقی به کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله فرجی به کدملی ۰۴۲۰۹۲۰۲۵۰ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر سازمان و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر سازمان و اوراق عادی و مکاتبات اداری و تعیین وکیل و اقامه هرگونه دعوی در مراجع و محاکم قضایی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر سازمان معتبر است. پ۱۶۸۶۴۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405960
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس کرج رجائی شهر بلوار جمهوری اسلامی بعد از میدان توحید بین خیابان نهم و دهم کدپستی ۳۱۴۸۹۱۴۶۹۷ تاسیس گردید. پ۱۸۰۴۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613943
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ و به استناد مجوز شماره ۲۸۰۶۸۰/۱۲۱ مورخ ۲۹/۰۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ یازده میلیارد ریال به مبلغ هفتاد و هفت میلیارد ریال منقسم به هفتاد و هفت میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم یک هزارریال تماما پرداخت شده از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۷۵۱۹۵۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624448
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۲ به نصویب رسید. ۲آقایان علیرضا انصارین با ک. م۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سازمان تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۹۷۵۳۵۶۹۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093495
آگهی تصمیمات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. علیرضا انصارین بسمت بازرس اصلی و محمدحسین خانبابازاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441056
آگهی تصمیمات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علیرضا انصارین به کدملی ۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544816
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۵۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۱ ماده ۶۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031716
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصادی اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علاء میر محمد صادقی دارای کارت ملی شماره ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱، عضو هیات مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند وآقای سید محمد غیوری دارای کارت ملی شماره ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹نفر دوم عضو علی البدل بجای آقای سید علی غیوری به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره تعیین شدند پ۹۳۱۱۲۵۷۸۷۲۰۲۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945527
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای علی رضا انصارین به شماره ملی ۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۱۲۵۹۶۱۴۹۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632226
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. علاء میر محمد صادقی دارای کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و سیدمحمد غیوری دارای کدملی ۰۴۹۰۱۴۴۵۱۹و احمد کریمی اصفهانی دارای کدملی ۰۰۴۲۰۶۶۰۴۲ و مرتضی آرامی نیا دارای کدملی ۱۲۸۱۵۷۷۵۴۵ و یحیی آل اسحاق دارای کدملی ۴۲۸۲۲۹۷۴۲۵ و سیدمحسن بهفر دارای کدملی ۰۰۴۳۲۴۴۵۶۴ و محمدرضا اعتمادیان دارای کدملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و احمد نقی زاده دارای کدملی ۱۳۷۹۵۴۷۶۱۱ و محمد علی امانی همدانی دارای کدملی ۰۰۴۷۲۱۵۵۵۰ و عبدالمجید سعیدی نژاد دارای کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی وعلیرضا انصارین به شماره ملی۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۵۸۰۰۲۲۴۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632235
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علاء میرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی آرامی نیا به شماره ملی ۱۲۸۱۵۷۷۵۴۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله فرجی به شماره ملی۰۴۲۰۹۲۰۲۵۰ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر سازمان و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر سازمان و اوراق عادی و مکاتبات اداری و تعیین وکیل و اقامه هرگونه دعوی در مراجع و محاکم قضایی باامضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۵۶۶۹۳۸۰۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776045
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه بازار آدرس شعب بازار بزرگ تهران چهار سوق کوچک پلاک ۲۵ کدپستی ۱۱۶۱۶۱۷۴۱۴ شعبه مشهد آدرس شعب خیابان خسروی نو جنب بازار سرشور کدپستی ۹۱۳۵۷۷۳۶۸۴ شعبه شیراز آدرس شعب میدان شهرداری خیابان پیروزی نبش خیابان فرهنگ کدپستی ۷۱۳۷۷۳۸۱۹۷ شعبه اهواز آدرس شعب میدان شهدا جنب بانک ملی پلاک ۸۵ کدپستی ۶۱۹۳۹۴۶۳۴۹ شعبه یزد آدرس شعب چهارراه شهدا خیابان امام خمینی (ره) جنب کوچه سهل بن علی فاقد پلاک شهرداری کدپستی ۸۹۱۳۶۹۷۵۸۹ شعبه بابل آدرس شعب خیابان شیخ طبرسی نرسیده به میدان کشوری نبش کوچه سرداران ۸ پلاک ۳۵ ۰۲ کدپستی ۴۷۱۶۶۸۷۵۹۶ شعبه قم آدرس شعب خیابان ۱۹ دی نبش کوچه دهم (۱۰) جنب بانک صادرات پلاک ۳ ۱ کدپستی ۳۷۱۳۶۱۵۷۱۱ شعبه شهرکرد آدرس شعب بلوار ۱۷ شهریور نرسیده به میدان انقلاب نبش کوچه ۳۱ پلاک ۲۷ کدپستی ۸۸۱۵۹۴۴۵۵۷ شعبه بوشهر آدرس شعب میدان انقلاب خیابان لیان شرقی جنب بازار صفا کدپستی ۷۵۱۳۸۶۵۷۳۸ تاسیس گردیدند پ۹۶۱۰۰۳۹۳۲۵۵۸۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023721
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۳۵۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۲۲۲۸۰۲۸۲۸۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251094
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و علی رضا انصارین به شماره ملی ۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۱۷۵۹۸۱۱۵۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381293
آگهی تغییرات شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۹۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و علی رضا انصارین به شماره ملی ۱۳۷۱۷۴۱۸۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۱۷۵۹۸۱۱۵۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه