شرکت تولیدی نخ البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100803753


شماره ثبت:
34954
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1358/9/5
آدرس:
خيابان آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 8 طبقه منهاي يك 1967773615

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید هادی علیپور 975068
هاشم زندمیرالوند 975080
محمدعلی صباغ 10520489
محمدعلی صباغ 12861051
فرید رضوانی 12861051
آقای رسول نجف زاده درویش بقال 12861051
فرهاد کاظمی 12861051
آقای محمد رضا منتظری 13041826
آقای مهرداد موسوی نیا 13041826
عباس فرقانی 13041833
آقای علی اصغر سنایی فر 14168506
سید مهدی حسینی 14168506
سبزعلی احمدی ایلانی 14168506
مرتضی میرقاسمی 14168506
آقای مجید علی زاده 14168510

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 975068
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام شماره ثبت۳۴۹۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ به سمت بازرس اصلی و هادی علیپور به کدملی ۶۳۰۹۷۰۳۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۴۲۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975080
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام شماره ثبت۳۴۹۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی صباغ به ک م ۰۲۸۴۰۱۶۹۳۶ و هاشم زندمیرالوند به ک م ۳۹۳۲۵۶۵۰۷۱ و رسول نجف زاده درویش بقال به ک م ۱۷۲۸۱۹۳۳۳۸ و فرهاد کاظمی به ک م ۴۳۲۲۰۷۶۷۶۹ و خانم مریم صباغ به ک م ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ محمدعلی صباغ بسمت رئیس هیئت مدیره و هاشم زندمیرالوند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و اسناد تعهدآور و رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۴۳۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9585773
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۴۹۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۷ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10150897
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرزسهامی عام ثبت شده به شماره۳۴۹۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۷۸۵ بسمت بازرس اصلی و سیدهادی علیپور به کدملی ۶۳۰۹۷۰۳۶۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372270
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرزسهامی عام ثبت شده بشماره ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۵۲۶ بسمت بازرس اصلی و هادی علیپور به ش ملی ۶۳۰۹۷۰۳۶۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520489
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و هاشم زند میرالوند به کدملی ۳۹۳۲۵۶۵۰۷۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها و اسناد تعهدآور و رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ۱۷ بند به ضمیمه صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145555
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی بهرنگ روش بسمت بازرس اصلی و هادی علیپور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767221
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۱/۶/۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره ثبت۱۳۷۱۲و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول نگر آریا به شماره ثبت ۲۲۲۷۰شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۰۷۵۳۷۳۲۱۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861051
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی صباغ ک. م ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم مریم صباغ ک. م ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رسول نجف زاده درویش بقال ک. م ۱۷۲۸۱۹۳۳۳۸ و آقای فرید رضوانی دیوشلی ک. م ۰۰۳۱۷۹۱۰۵۰ و آقای فرهاد کاظمی ک. م ۴۳۲۲۰۷۶۷۶۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق اسناد بهادار و چکها و سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق رسمی عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۹۸۲۲۹۲۲۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861058
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علی صباغ ک. م ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم مریم صباغ ک. م ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ و اقای رسول نجف زاده درویش بقال ک. م ۱۷۲۸۱۹۳۳۳۸ و آقای فرهاد کاظمی ک. م ۴۳۲۲۰۷۶۷۶۹ و اقای فرید رضوانی دیوشلی ۰۰۳۱۷۹۱۰۵۰. پ۹۵۰۳۲۹۱۸۰۱۳۶۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041826
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا منتظری به شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵ به عنوان مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول نجف زاده درویش بقال به شماره ملی ۱۷۲۸۱۹۳۳۳۸ وآقای مهرداد موسوی نیا به شماره ملی ۰۰۵۷۱۸۹۰۹۹ وآقای فرهاد کاظمی به شماره ملی ۴۳۲۲۰۷۶۷۶۹ به عنوان اعضاءهیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق اسناد بهاداروچکها وسفته هاواسناد تعهدآور و سایراوراق رسمی عادی و مکاتبات با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا با امضاء مدیرعامل به همراه مهرشرکت هر یک منفردا معتبرمی باشد. پ۹۵۰۷۰۶۴۵۹۷۶۸۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدرضا منتظری به شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵ و اقای رسول نجف زاده درویش بقال به شماره ملی ۱۷۲۸۱۹۳۳۳۸ و آقای فرهاد کاظمی به شماره ملی ۴۳۲۲۰۷۶۷۶۹ و اقای مهرداد موسوی نیا به شماره ملی ۰۰۵۷۱۸۹۰۹۹ پ۹۵۰۷۰۶۸۳۸۷۵۰۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356494
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۱/۶/۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره ثبت۱۳۷۱۲و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول نگر آریا به شماره ثبت ۲۲۲۷۰شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۲۴۹۶۲۳۱۲۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030430
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۲۲۵۱۱۱۸۳۸۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168506
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سبزعلی احمدی ایلانی با کدملی ۵۸۰۹۷۶۱۳۹۹ و مجید علی زاده با ملی۲۱۶۱۵۷۲۴۵۸ و علی اصغر سنایی فر با کدملی۳۷۸۰۸۴۹۶۵۸ و مرتضی میرقاسمی با کدملی۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ و سید مهدی حسینی با کدملی۲۷۲۲۲۴۷۹۸۴ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۳۲۱۰۳۴۶۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168510
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۷۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سبز علی احمدی ایلانی با کدملی۵۸۰۹۷۶۱۳۹۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید علی زاده کدملی ۲۱۶۱۵۷۲۴۵۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر سنایی فر کدملی ۳۷۸۰۸۴۹۶۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی میرقاسمی کدملی ۰۰۶۵۵۸۹۰۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی حسینی کدملی ۲۷۲۲۲۴۷۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره. همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۵۲۳۵۹۱۶۱۵۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه